Ztratíte-li se mezi paragrafy, nebojte se zeptat

Nevíte si rady s paragrafy? S právními otazníky v oblasti odpadů se můžete obrátit na Poradnu Ekologického právního servisu.

Poradna poskytuje konzultace v otázkách práva ochrany životního prostředí, do nichž zahrnujeme nakládání s odpady, ochranu vod, ovzduší apod.. Poradna se zabývá dotazy týkajícími se činnosti správních orgánů, obzvláště v případech podezření na korupci.

Kontaktujte osobně i e-mailem

„Poskytujeme zhruba 100 konzultací měsíčně. Obrátit se na nás může úplně kdokoliv – do tří pracovních dnů tazatele informujeme o tom, zda se jeho dotazem můžeme zabývat. Pokud se dotaz týká toho, co děláme, zpracujeme do týdne až 14 dnů písemnou analýzu situace. Jednoduché dotazy zodpovídáme ihned. Nejčastěji nám naši klienti volají nebo píší e-maily, často však chodí i osobně. Většina klientů odchází spokojena, obrací se na nás i opakovaně,“ popisuje fungování Poradny EPS Mgr. Markéta Višinková, vedoucí Poradny. Telefonicky a osobně lze kontaktovat Poradnu pouze v určitých hodinách, e-mailem nebo přes webový formulář kdykoli.

„Poskytujeme klientům návod jak postupovat, rádi vše podrobně vysvětlíme a dodáme vzory. Bohužel není v našich možnostech klienty zastupovat nebo psát námitky či odvolání, toto již necháváme na klientech. Zastáváme názor, že iniciativa a zodpovědnost leží vždy na klientovi,“ dodává Višinková. Černé skládky

Jedním z témat, kterým se Poradna zabývá, je i problematika odpadů a odpadového hospodářství. Na Poradnu se nejčastěji obracejí lidé, kteří zjistí, že někde vznikla černá skládka, a nevědí, na který úřad se mají obrátit. Přicházejí také klienti, kterým má např. vzniknout skládka za domem zcela legálně a oni tomu chtějí nějakých způsobem zabránit. „Výčet situací, ve kterých jsme schopni poradit, je však mnohem širší, setkali jsme se např. s dotazem, zda je firma povinna třídit odpad nebo co dělat se zavážením toxického odpadu do bývalého dolu,“ doplňuje Višinková. Odpovědi na časté otázky najdou klienti i na webu Poradny. Konkrétně k tématu odpadů je na webu k dispozici článek o řešení problematiky černých skládek.

CO S AUTOVRAKY A DALŠÍ PROBLÉMY

Příkladem dotazu, se kterým se můžete obrátit na Poradnu, je např. otázka, co lze dělat s nelegální skládkou autovraků, pokud tuto situaci nechce řešit obec (podrobněji je problematika vysvětlena v boxu).

„Klientům vždy vysvětlíme, jaké povinnosti mají jednotlivé subjekty podle zákona a na koho se mohou klienti obrátit, pokud je tyto subjekty neplní. Odpověď vytváříme co nejsrozumitelněji a v praktickém duchu, aby z ní klient pochopil, na který úřad a co má napsat. Posíláme je zpravidla včetně vzoru podání, který klient jednoduše přeformuluje podle své konkrétní situace. Vždy také uvádíme legislativní ustanovení, kterými se situace řídí, kdyby si chtěl klient informaci ověřit,“ uvádí Markéta Višinková.

V odpovědích Poradny tedy klient nalezne nejen analýzu a potřebné informace, ale také například vzory, jak napsat potřebné žádosti či stížnosti, soupis nutných kroků k vyřešení problému, formuláře, které stačí jen vyplnit a odeslat na konkrétní úřad. Postupy, nutné pro podání stížnosti nebo podnětu se nezaujatému pozorovateli mohou zdát velmi složité a jejich rozplétání frustrující. Od Poradny dostává klient srozumitelnou a krátký výstup. Nehledě na to, že vzory různých formulářů jsou zpracovány se znalostí věci, a tedy se lze spolehnout, že je v nich vše, co v nich má být. Jakkoliv se zdá, že Poradna slouží spíše „neziskovým“ aktivitám, není to tak. Její odborníci mohou přispět užitečnou radou a rozborem v podstatě každému, kdo se zabývá ochranou životního prostředí.

V případě uvedeného dotazu k autovrakům tedy tazatel z odpovědi vyrozumí, že autovraky mohou být předávány pouze provozovateli vrakoviště. V opačném případě je možné upozornit podnětem Českou inspekci životního prostředí.

Ta má oprávnění uložit tomu, kdo autovrak protiprávně uložil jinde, pokutu; obdobné oprávnění má také obecní úřad. Ten je navíc povinen vozidlo dopravit na vybrané parkoviště a po uplynutí zákonné lhůty předat provozovateli vrakoviště. V případě nečinnosti obecního úřadu se lze bránit stížností u krajského úřadu.

Poradnu EPS najdete na adrese Dvořákova 13, Brno. Kontakty a podrobnosti naleznete na www.eps.cz

-vps- 

 

UKÁZKA DOTAZU NA PORADNU EPS

Co je možné udělat proti nelegální skládce 11 autovraků, když s tím obecní úřad nechce nic udělat?

Odpověď: Problematika autovraků je upravena v zákoně č. 185/2001 Sb., o odpadech. Autovrakem se rozumí každé úplné nebo neúplné motorové vozidlo, které bylo určeno k provozu na pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat nebo věcí, a stalo se odpadem. To znamená, že se ho někdo zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se ho zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu.

Tento zákon upravuje také vlastní povinnosti při nakládání s autovraky. Autovraky smějí být předávány pouze provozovateli zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků (§ 37 zákona o odpadech). Provozovatel může dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech toto zařízení (vrakoviště) provozovat pouze na základě rozhodnutí krajského úřadu. Pokud tomu tak není, můžete na tento stav upozornit Českou inspekci životního prostředí.

Dle § 69 odst. 2 zákona o odpadech: Inspekce uloží pokutu až do výše 1 000 000 Kč fyzické osobě, která není podnikatelem a dopustí se přestupku tím, že

a) převezme odpad do svého vlastnictví,

b) přepravuje odpad v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství o přepravě odpadů nebo uskuteční přeshraniční přepravu odpadů v rozporu s povolením,

c) soustřeďuje odpad nebo s ním jinak nakládá na místech nebo v objektech, které nejsou podle tohoto zákona zařízeními určenými k nakládání s odpady nebo tato místa či objekty za účelem soustřeďování nebo jiného nakládání s odpady pronajímá jiné osobě.

Vlastník vozidla je před jeho předáním provozovateli vrakoviště povinen umístit vozidlo na místo, kde nepoškodí nebo neohrozí životní prostředí ani nenaruší estetický vzhled obce či přírody nebo krajiny (§ 37 odst. 2 zákona o odpadech). Pokud je vozidlo umístěno v rozporu s tímto ustanovením (tzv. opuštěné vozidlo), přemístí ho obecní úřad bezodkladně na náklady jeho vlastníka na vybrané parkoviště. Informaci o umístění opuštěného vozidla na vybrané parkoviště zveřejní obecní úřad na své úřední desce. O umístění vozidla písemně informuje jeho vlastníka, pokud je možné ho identifikovat.

Pokud vlastník nepřevezme vozidlo z vybraného parkoviště po marném uplynutí lhůty 2 měsíců od informování vlastníka a v případě nemožnosti jeho identifikace od zveřejnění informace na úřední desce, se má za to, že vozidlo je autovrak. Obecní úřad naloží s autovrakem podle zákona o odpadech, tedy jej předá k likvidaci oprávněné osobě. Náklady je povinen uhradit obci poslední vlastník opuštěného vozidla uvedený v registru motorových vozidel.

Pokud vlastník autovraku nepředá vozidlo k likvidaci podle zákona, pak mu samozřejmě hrozí také pokuta.

Dle § 69 odst. 1 zákona o odpadech: Obecní úřad uloží pokutu až do výše 20 000 Kč fyzické osobě, která není podnikatelem a dopustí se přestupku tím, že

a) se zbaví autovraku nebo umístí vozidlo vyřazené z registru vozidel v rozporu s tímto zákonem,

b) odloží elektrozařízení mimo místa k tomu určená nebo mimo místa jejich zpětného odběru.

Můžete tak tyto orgány informovat o protiprávním stavu podnětem. Pokud obecní úřad, jako ve vašem případě, nereaguje, navrhuji vám, abyste se obrátili se stížností na jeho nadřízený orgán, tj. krajský úřad. Stížnost můžete podat podle § 175 správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.).

„Klientům vždy vysvětlíme, jaké povinnosti mají jednotlivé subjekty dle zákona,“ říká Markéta Višinková

Otázky pro poradnu se často týkají černých skládek

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *