Zpráva o životním prostředí v roce 2009

Každoroční inventura stavu našeho životního prostředí přinesla mnoho statisticky podložených informací. Mezi ty nejdůležitější patří:.

ODPADY

Celková produkce odpadu od roku 2000 klesá, meziročně poklesla o 5,4 %, z celkového množství vzniklých obalových odpadů bylo v roce 2009 recyklací využito 70 procent a energeticky osm procent, produkce nebezpečného odpadu vzrostla mezi roky 2003 a 2009 o 7,5 %, ačkoliv v meziročním srovnání byl zaznamenán její pokles, nejčastějším způsobem odstraňování odpadu je nadále skládkování, na skládkách loni skončilo 96 procent odstraňovaných odpadů.

OVZDUŠÍ

Emise skleníkových plynů od roku 1990 poklesly o 27,5 %, emise okyselujících látek klesly v roce 2009 v porovnání s rokem 2008 o tři %, emise ozonu o čtyři %, nadlimitním koncentracím jemného prachu bylo v roce 2009 vystaveno 18 procent obyvatel; koncentracím přesahujícím cílový imisní limit pro benzo(a)pyren bylo vystaveno zhruba 36 procent obyvatel a pro přízemní ozon 23 procent obyvatel. Opakovaně dochází k překročení imisního limitu pro NO2 na dopravně zatížených lokalitách. Voda

Odběry vody pro veřejnou potřebu a pro průmysl klesají, současně se snižuje spotřeba vody v domácnostech. Pokračuje zvyšování podílu obyvatel připojených na vodovody, kanalizace a také na kanalizace zakončené čistírnou odpadních vod, postupně se zlepšuje jakost vody ve vodních tocích, do vod vypouštěného anorganického dusíku přibylo z 1000 tun na 1200 tun.

PŮDA A ZEMĚDĚLSTVÍ

Spotřeba hnojiv a přípravků na ochranu rostlin, která se od roku 2000 zvyšovala, zaznamenala v roce 2009 v případě minerálních hnojiv meziroční pokles o 38,4 % a v případě přípravků na ochranu rostlin pokles o 11,4 %, neustále vzrůstá množství zastavěných ploch, většinou přitom vznikají na zemědělské půdě, zvětšuje se fragmentace krajiny.

HOSPODÁŘSTVÍ

průmyslová produkce v souvislosti s celosvětovou hospodářskou krizí meziročně klesla o 13,6 %, pokračuje snižování konečné spotřeby energie, v roce 2009 byl zaznamenán meziroční pokles o 7,8 %, největší energetickou spotřebu má průmysl 39,8 %, doprava 24,6 % a domácnosti 22,1 %, energetická náročnost hospodářství v roce 2009 meziročně poklesla o 1,8 % podíl výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů na hrubé spotřebě elektřiny meziročně vzrostl z 5,17 % v roce 2008 na 6,79 % v roce 2009, spotřeba materiálů meziročně poklesla o 1,6 % po období nárůstu v letech 2003-2007.

 

Zdroj: ČTK

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *