Zplodiny z hoření pneumatik

Skládky opotřebených pneumatik jsou často místem požárů. Hasiči většinou hlásí, že nedošlo k úniku nebezpečných látek. Při hoření pneumatik však dochází ke vzniku značného množství toxických zplodin. Největší část se přemění na oxidy uhlíku a saze. Významný podíl tvoří monomery 1,3-butadien a...

Skládky opotřebených pneumatik jsou často místem požárů. Hasiči většinou hlásí, že nedošlo k úniku nebezpečných látek. Při hoření pneumatik však dochází ke vzniku značného množství toxických zplodin. Největší část se přemění na oxidy uhlíku a saze. Významný podíl tvoří monomery 1,3-butadien a styren. Z dalších látek jsou to především alifatické uhlovodíky (alkeny) a aromatické uhlovodíky, zejména benzen. K charakteristickým látkám zplodin hoření pneumatik patří i 4-vinylcyklohexen a limonen. Ze síry obsažené v pneumatikách vzniká především značné množství oxidu siřičitého a dále sirné deriváty, jako thiofen. Součásti produktů hoření pneumatik jsou i některé oxidy kovů, zejména hořčíku, zinku a olova. K nejdráždivějším látkám patří především oxid siřičitý, který je cítit již od koncentrace 1 ppm. Některé látky ve zplodinách hoření pneumatik mají zejména při dlouhodobém působení karcinogenní účinky. U malých požárů se zplodiny obvykle velmi rychle rozplynou v okolní atmosféře a naměřené hodnoty jsou tak minimální. V souvislosti s velkými požáry je ale vznik toxických zplodin značný. Největší expozice nastává u osob nacházejících se poblíž ohniska požáru, tzn. především hasičů. Se vzrůstající vzdálenosti od místa požáru koncentrace těchto látek značně klesá.

Hořením pneumatik vzniká kromě plynných zplodin i olejovitá kapalina (pyrolytický olej), která tvoří směs ropných látek. Spolu s použitou hasicí vodou může pronikat do půdy a dlouhodobě ji kontaminovat.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *