Změna POH uvolnila cestu lepšímu využití komunálního odpadu

Tři roky před koncem své účinnosti byl novelizován Plán odpadového hospodářství ČR. Skončila tak několik let trvající a neřešená patová situace v oboru.

Podstatou problému byl bod i) v příloze č. 4 POH. Jediný bod: „…nepodporovat výstavbu nových spaloven komunálního odpadu ze státních prostředků“ způsobil spousty potíží.

NEPŘESNÁ FORMULACE BRZDÍ VYUŽITÍ

Tento bod svou nepřesnou formulací znemožnil podpořit ze státních prostředků nejen výstavbu spaloven komunálního odpadu, ale také zařízení na energetické využívání odpadů ve smyslu nové rámcové směrnice. Uvádí to závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA), která doprovázela návrh novely POH.

Uvádí se v ní, že kvůli nevyjasněné strategii odpadového hospodářství se nám nedaří plnit směrnici 1999/31/ES o skládkách odpadů, která ukládá snížení množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO) ukládaných na skládky. Česká republika je proto ve velkém nebezpeční sankcí ze strany Evropské komise. Rozbor variant řešení ve zprávě potvrdil, že změna POH je nutná.

Zpráva MŽP tak konečně potvrdila to, co je obecně známou skutečností, totiž že současné postupy pro snížení BRKO na skládkách jsou nedostatečné. Především selhává koncept prosazovaný poradci ministra životního prostředí, že ultimátní třídění nás zbaví všech problémů s příliš vysokým skládkováním směsného odpadu a BRKO.

Vypuštění bodu i) v příloze 4 POH umožnilo podporu připravovaných projektů z Operačního programu ŽP osy 4. Především však zreálnilo přístup ministerstva, respektive státu, k otázce využití nerecyklovatelných směsných odpadů. Stalo se tak po několik let trvajícím tlaku odborné veřejnosti, Sdružení měst a obcí, Asociace krajů, kolektivních systémů a dalších profesionálních organizací. Novela POH již vyšla ve Sbírce zákonů (částka 152 ze dne 31. prosince 2009, 473/2009 – Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky) a nabyla účinnosti dnem vyhlášení, tedy k poslednímu prosinci roku 2009. To umožnilo, aby byla od 4. ledna roku 2010 vylášena výzva z Operačního programu Životní prostředí v ose 4, která vypisuje programy pro podporu nakládání s odpady.

PŘESHRANIČNÍ PŘEPRAVA

Zároveň s umožněním výstavby zařízení na energetické využití odpadů se stát pojistil proti eventuálnímu dovozu odpadů, určených ke spalování klasifikovanému jako energetické využití odpadů.

Podle čl. 16 nové rámcové směrnice může členský stát takový dovoz odpadů zakázat tehdy, pokud bylo zjištěno, že by v důsledku zmiňované přepravy musely být odstraněny odpady, které vznikly na území daného členského státu, nebo že by odpad musel být zpracován způsobem, jenž není v souladu s jejich národními plány pro nakládání s odpady.

Novela POH umožňuje zakázat přeshraniční přepravu odpadů určených ke spalování klasifikovanému jako energetické využití do doby, než bude v ČR vybudována dostatečná síť zařízení k energetickému využívání tuzemského odpadu. Tento zákaz zajistí, aby byly přednostně energeticky využívány odpady vyprodukované v ČR a nebyly z komerčních důvodů nahrazeny odpady dovezenými ze zahraničí.

HROZÍ DALŠÍ ZHORŠENÍ BILANCE

Jak vysvětlují úředníci ministerstva, pokud by omezení neplatilo, hrozilo by v důsledku dovozu odpadů do spaloven další zhoršení bilance nakládání s tuzemskými komunálními a jim podobnými odpady. To by znamenalo neplnění rámcové směrnice o odpadech a směrnice o skládkách a riziko sankcí ze strany Evropské komise by se dále zvyšovaly.

V současné době pokrývají svou kapacitou spalovny komunálního odpadu pouze kolem 10 % vytvářeného komunálního odpadu v ČR. Pokud budou uskutečněny dovozy, zhorší se celková bilance nakládání s komunálním odpadem v České republice.

Zákon o odpadech vyžaduje v návaznosti na novelu POH ČR aktualizovat nynější Plány odpadového hospodářství krajů. Nemusí se však týkat všech. Své Plány odpadového hospodářství budou muset změnit ty kraje, které do závazné části POH kraje zapracovaly ustanovení týkající se výstavby nových zařízení na energetické využití komunálního odpadu. Kraje, které takové ustanovení v závazné části nemají, je v tomto smyslu změna POH netýká.

Změna přílohy 5 plánu

Doplňují se písmena g) až i), která znějí:

„g) posuzovat směsný komunální odpad, včetně případů, kdy byl podroben pouze mechanické úpravě, gravitační separaci hustotních frakcí nebo obdobnému zpracování, které podstatně nezměnilo jeho vlastnosti, a to vždy v souladu čl. 3 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o přepravě odpadů, v platném znění;

h) nepovolovat přeshraniční přepravu odpadů do České republiky za účelem energetického využití do spaloven komunálních odpadů, pokud by v důsledku přeshraniční přepravy musely být odstraňovány odpady vznikající v České republice;

i) nepovolovat přeshraniční přepravu odpadů do České republiky za účelem energetického využití, pokud by v důsledku přeshraniční přepravy musely být odpady vznikající v České republice zpracovány způsobem, který není v souladu s tímto plánem nebo s plány odpadového hospodářství krajů“.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *