Zavedený systém odpadového hospodářství se nám osvědčil

S Pardubicemi a jejich okolím je neodmyslitelně spojena Synthesia, a. s. Je významným ekonomickým subjektem a v jejích provozech je zaměstnáno téměř 2000 lidí. Přibližně stejný počet lidí zaměstnávají firmy podnikající v areálu společnosti.

V posledních letech společnost investovala přes 400 mil Kč do oblasti životního prostředí, zejména do modernizace a zefektivnění výrob a s tím spojené předcházení znečištění z chemické výroby. Díky významným investicím splňují technologie náročné ekologické limity.

ODPADY VZNIKAJÍ VŽDY

Tak jako při každé lidské činnosti vznikají i při provozu společnosti odpady. Tomuto jevu se v současné době prakticky nelze vyhnout. Na jedné straně vznikají odpady komunální, které jsou zařazeny do kategorie „ostatní“ a nijak zvlášť se neliší od odpadů produkovaných například domácnostmi. Na druhé straně však zejména při výrobě organických látek vznikají odpady, které mohou nést některou z nebezpečných vlastností (např. hořlavost, dráždivost, škodlivost zdraví, žíravost, ekotoxicita apod.). Tím vyvstává otázka, jak řešit řeší problematiku odpadů a jejich odstraňování. Odpověď je celkem jednoduchá: společnost Synthesia, a. s., v současné době sama neprovozuje žádné zařízení na odstraňování odpadů a veškeré služby v oblasti odpadového hospodářství jsou zajišťovány autorizovanými externími společnostmi.

Ze strany správních orgánů jsou v podniku pravidelně prováděny kontroly odpadového hospodářství. Ze zjištěných skutečností nekonstatovaly závady, které by byly v rozporu s platnou právní úpravou a za uplynulých šest let nebyla společnosti za porušování zákona o odpadech uložena žádná sankce.

PILOTNÍ PROJEKT PRO KOMUNÁL

Z hlediska dlouhodobých trendů produkovaných odpadů je patrný zřetelný pokles v množství vyprodukovaných odpadů. Ke snižování množství produkce odpadů dochází jak vlivem snížení produkce technologií produkující odpady, tak zajištěním kvalitnějších vstupních surovin. Mírné navýšení produkce odpadů v roce 2008 oproti roku 2007 je způsobeno především zvýšenou demoliční činností prováděnou v areálu společnosti.

V roce 2008 proběhl pilotní projekt pro systém třídění komunálního odpadu. Podařilo se snížit produkci tohoto odpadu o 47 tun oproti roku 2007. V roce 2009 tento trend pokračoval (snížení o 96 tun oproti roku 2007). Dnes již je ve společnosti Synthesia, a. s., třídění komunálního odpadu takřka samozřejmostí, na čemž má nemalý podíl i systém vzdělávání zaměstnanců.

SNIŽOVÁNÍ MNOŽSTVÍ ODPADŮ

Společnost Synthesia, a. s., produkuje z organických chemických procesů odpady skupiny 07 (podle Katalogu odpadů). Zejména se jedná o organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy, destilační a reakční zbytky (také halogenované), filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla. Většina z těchto odpadů je zařazena do kategorie „nebezpečné“.

Odpady z organických chemických procesů tvoří 30 % celkové produkce odpadů. Z tohoto důvodu se společnost zabývá možnostmi snížení produkce uvedených odpadů.

Odstavením neekonomických technologií produkujících tyto odpady, zajištěním kvalitnějších vstupních surovin, recyklací (např. matečné louhy, odpadní rozpouštědla aj.) a snížením celkové výroby bylo v roce 2009 dosaženo snížení produkce těchto odpadů o 45 % oproti produkci roku 2008.

Jak již bylo uvedeno, společnost Synthesia, a. s., předává veškeré vyprodukované odpady oprávněným externím společnostem. Převážná část odpadů je odstraňována spalováním na pevnině (kód D10), v malém množství je odpad likvidován ukládáním v úrovni nebo pod úrovní terénu (např. skládkování apod.) (kód D1). Zhruba 13 % odpadů z organických procesů je předáváno externí společnosti k následnému využití v cementárnách.

PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ

Snaha o předcházení rizikům spojeným s chemickou výrobou patří k principům řízení výrobní činnosti. Pro řešení potenciálních rizik byla zřízena Bezpečnostní rada Synthesia, a. s., složená ze starostů okolních obcí, zástupců města, Pardubického kraje i HZS.

Důkazem aktivního přístupu je oprávnění používat logo „Responsible Care“ (odpovědné podnikání v chemii), a to už od roku 1996. Jeho používání se podařilo v roce 2008 obhájit.

Stále je však nutno hledat cesty k celkovému snižování produkce odpadů a s tím samozřejmě související snižování nákladů na odstraňování odpadů. V současnosti ani do budoucna se však společnost neplánuje budování vlastního systému pro odstraňování odpadů, zejména proto, že se zavedený systém předávání odpadů k odstraňování se dosud plně osvědčil.

Ing. Jan Pokorný
vedoucí odboru životní a pracovní prostředí, Synthesia, a. s.

Vstup do závodu Synthesia

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *