Zařazení objektu podle zákona o prevenci závažných havárií

Nová metodika řeší vymezení osob a objektů, vytvoření vstupních podkladů, principy a způsob zařazení/nezařazení objektu do skupiny A či B. na základě zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií.

Zákon stanoví povinnosti právnickým a podnikajícím fyzickým osobám, které užívají objekt, ve kterém je umístěna nebezpečná látka nebo směs splňující kritéria uvedená v příloze č. 1 zákona. Povinnosti se nově vztahují na provozovatele podzemních zásobníků plynu. Naopak nevztahují se na vojenské objekty a vojenská zařízení, nebezpečí spojená s ionizujícím zářením, silniční, drážní, leteckou a vodní přepravu nebezpečných látek mimo objekty, přepravu nebezpečných látek v potrubích, včetně souvisejících přečerpávacích stanic postavených mimo objekt v trase potrubí, geologické práce, hornickou činnost a ukládání na odkaliště a skládky odpadu, včetně podzemního skladování odpadu.

Pro zařazování objektů do skupiny A nebo B jsou důležité následující pojmy definované v zákoně: objekt, provozovatel, nebezpečná látka a umístění nebezpečné látky.

Provozovatel má povinnost zpracovat seznam umístěných nebezpečných látek uvedených v příloze č. 1, v tabulce I nebo II zákona, podle § 3 odst. (2) písm. a). Určení množství nebezpečných látek vychází ze součtu všech dílčích množství nebezpečných látek, které jsou v objektu umístěny.

Klasifikace vybraných nebezpečných chemických látek a chemických směsí pro účely tohoto zákona musí být prováděna podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (dále jen nařízení CLP). Při zařazování chemických látek se musí primárně vycházet z bezpečnostních listů těchto látek.

Celý metodický pokyn je k dispozici na webu MŽP/metodické pokyny, nebo na webu www.envigroup.cz*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *