Za své zvolení vděčím vysoké úrovni environmentální informatiky

Na zasedání Správní rady Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) byl jako nový člen Vědeckého výboru EEA zvolen prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc., působící v Institutu biostatistiky a analýz Masarykovy Univerzity v Brně. Položili jsme mu v této souvislosti několik otázek.

Pane profesore, jaké úkoly má vědecký výbor EEA a kdo v něm zasedá?

Vědecký výbor má tři hlavní úkoly: zaujímat stanoviska k víceletým a ročním pracovním programům EEA; dávat své stanovisko výkonnému řediteli EEA pro účely náboru nových vědeckých pracovníků do EEA; poskytovat doporučení a/nebo stanovisko k jakékoli vědecké otázce týkající se činnosti EEA, které správní rada nebo výkonný ředitel EEA může výboru předložit.


Výbor sestává ze sedmnácti nezávislých vědců z členských zemí EEA, kteří pokrývají širokou škálu oblastí ochrany životního prostředí relevantních pro oblasti činnosti EEA. Předseda a místopředseda výboru jsou voleni z řad členů. Členové jsou jmenováni na základě otevřeného výběrového řízení. Jmenování je na čtyřleté období, které se může jednou prodloužit.

Čemu se ve výboru budete věnovat vy? Jdete do této práce s konkrétními cíli nebo záměry?

Mám na starosti zejména oblast environmentálních informačních systémů a také se budu věnovat posuzování environmentální statistiky a účetnictví.

EEA se podílí společně s Eurostatem, Výzkumným střediskem (JRC) a Generálním ředitelstvím pro životní prostředí (DG ENV) Evropské komise na vytvoření celoevropského environmentálního informačního systému SEIS (Shared Environmental Information System), kde je celá řada problémů, kde bych chtěl přispět k jejich řešení a pomoci při dobudování SEIS v novém plánovacím období EU v letech 2014 až 2020. S tím souvisí i Digitální Agenda pro Evropu, kde vicepresidentka Evropské komise Neelie Kroes nastolila pro nás vědce v aplikační informatice nové úkoly, které souvisejí s vytvořením vícejazyčných přeshraničních informačních služeb v rámci vytváření tzv. e-Environmentu (stručně elektronizace veřejné správy v životním prostředí) tak, aby každý občan měl snadný přístup k informacím o životním prostředí, mohl se svobodně vyjadřovat k plánům, programům i legislativě v životním prostředí a také se mohl domoci svých práv v této oblasti. Nástup nových informačních technologií (např. využití mobilních telefonů, cloud computingu, senzorů, atd.) i automatizace monitoringu životního prostředí prostřednictvím systému Copernicus k tomu bude přispívat. V této oblasti vidím konkrétní cíle své práce ve výboru a rád bych prosadil i využití tzv. „crowdsourcing“ technologií a metod.

Znamená vaše zvolení a činnost ve výboru nějakou konkrétní výhodu nebo zisk pro Českou republiku?

Správní rada EEA ocenila mým zvolením do vědeckého výboru činnost celé vědecké komunity České republiky v oblasti životního prostředí, zejména v oblasti budování Jednotného informačního systému životního prostředí, národní implementace INSPIRE, sběru údajů o životním prostředí ČSÚ, a dále mezinárodní spolupráce při vytváření SEIS, elektronizace zpráv EU o životním prostředí SOER (State of Environmental Report), systému Copernicus atd. Čeští aplikační informatici, vědci z rezortních ústavů MŽP (CENIA, ČHMÚ, VÚV, AOPK, ČGS, atd.), akademické sféry, další ústavů a institucí, včetně podnikatelské sféry představují vysokou úroveň environmentální informatiky jak v EU, tak ve světě. Tomu vděčím za své zvolení.

Ve výběrovém řízení jsem musel odpovědět na otázku o své nepodjatosti a nezávislosti, kterých se musím držet jako člen výboru. O možnostech, které by mohly přispět k rozvoji environmentální informatiky v ČR, se více dozvím na chystaném zasedání vědecké rady. Tyto informace budu přenášet jak představitelům státní správy v životním prostředí (MŽP, KÚ), tak i vědecké komunitě.

 

CO JE EEA

Evropská agentura pro životní prostředí (European Environment Agency, EEA) je jednou z agentur Evropské unie. Agentura je zdrojem informací pro všechny, kteří se zabývají vypracováním, přijímáním, prováděním a hodnocením politiky na ochranu životního prostředí, ale také pro širokou veřejnost. V současnosti má agentura EEA 32 členských zemí.

Hlavními klienty jsou orgány Evropské unie (Evropská komise, Evropský parlament a Rada) a členské země. Agentura slouží též ostatním orgánům EU, jako je Evropský hospodářský a sociální výbor a Výbor regionů a koordinuje Evropskou informační a pozorovací síť pro životní prostředí (síť Eioneten).

Webové stránky: www.eea.europa.eu

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *