Za co se pokutovalo v roce 2011

Výroční zpráva České inspekce životního prostředí, zveřejněná v červenci, přináší vyčerpávají pohled na její činnost ve všech oblastech, v nichž má ze zákona kompetence.

Inspektoři odborů odpadového hospodářství ČIŽP provedli v roce 2011 celkem 2990 kontrol, z toho 1895 neplánovaných. Právní moci nabylo celkem 894 rozhodnutí o uložení pokuty v celkové výši přes 48 mil. korun. V porovnání s rokem 2010 bylo provedeno méně kontrol a celková částka pravomocných pokut je rovněž nižší – šetřené případy jsou složitější a jejich řešení zabere více času.

Kontrolní praxe roku 2011 ukázala, že značná část podnikatelských subjektů dodržuje platnou legislativu. Možné zisky jsou však někdy motivujícím prvkem k provádění činností za hranicí zákona. V závažných případech inspekce neváhá a využívá i institutu ukládání tzv. donucovacích pokut dle správního řádu, které mohou dosáhnout až odhadnuté výše nákladů na splnění nápravného opatření.

ODSTRAŇOVÁNÍ A ÚPRAVA ODPADŮ

Bylo zkontrolováno 159 funkčních skládek, skládky zrekultivované a uzavřené, spalovny, zařízení k úpravě odpadů, tzv. „černé skládky“, nelegální skládky stavebního a demoličního odpadu a nepovolené terénní úpravy. Kontrolováno bylo rovněž pálení odpadů. Provedeno celkem 320 kontrol, pokuty dosáhly celkové částky 4,5 mil. Kč.

Nejčastějším porušením bylo neprovádění monitoringu, obnažení těsnící vrstvy uzavřené skládky, absence rekultivační vrstvy zeminy, porušení geotextilie a těsnicí fólie. U aktivních skládek byl zjištěn nedostatečný překryv a hutnění ukládaných odpadů, přijímání nepovoleného odpadu, odstraňování odpadů mimo zabezpečené těleso skládky, neodebírání vzorků průsakové vody, nepřevádění finančních prostředků na vázaný účet, nesprávné ukládání odpadu s obsahem azbestu. Byla také uložena sankce za neinformování příslušných orgánů o havarijní situaci. U jednadvaceti kontrolovaných spaloven odpadů bylo ojediněle zjištěno např. nedodržování provozního řádu.

Dále bylo zkontrolováno čtyřicet zařízení k úpravě odpadů, uloženy byly čtyři pokuty. U dekontaminačních ploch a deemulgačních stanic se inspekce zaměřila na kontrolu osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadů. U ostatních zařízení se jednalo zejména o případy protiprávního odstraňování odpadů, provádění nepovolených terénních úprav za použití odpadů a pálení odpadů.

VYUŽÍVÁNÍ ODPADŮ

Kontrolována byla zařízení k úpravě (využití) odpadů, jejichž výstupy jsou vykazovány jako „neodpad“ (výroba paliv z odpadů, výroba recyklátů). Dále zařízení k využívání upotřebených pneumatik, zařízení k úpravě biologicky rozložitelných odpadů, využívaní odpadů na povrchu terénu. Z celkového počtu 279 kontrolovaných subjektů bylo uděleno 65 pokut v celkové výši 6,5 mil. Kč. Zjištěno bylo zejména nedodržování provozních řádů zařízení či překračování limitů pro využívání na povrchu terénu.

SBĚR A VÝKUP ODPADŮ

Inspektoři prověřili celkem 231 sta-cionárních sběren a výkupen odpadů, mobilních zařízení pro sběr odpadů, sběrných míst a sběrných dvorů obcí. Padlo celkem 140 pokut v celkové výši téměř 13,5 mil korun, z toho dvě pokuty dosáhly výše 1 000 000 Kč. Nejčastěji zjištěným porušením bylo provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů v rozporu se schváleným provozním řádem, nakládání s odpady v zařízeních a na místech, která nejsou k nakládání s odpady určena, neoprávněné přebírání odpadů, nevedení předepsané evidence a nepodávání úplného hlášení o produkci a nakládání s odpady.

Krajské úřady schvalují některým subjektům provozní řády, které nejsou zcela v souladu se zákonem o odpadech. Takové případy je obtížné sankcionovat, subjekt jedná v dobré víře a není si vědom porušení zákona.

U autovraků se velmi se rozšířil způsob, kdy fyzické osoby oprávněné k podnikání rozebírají často ve velkém autovraky v provozovnách, které k této činnosti nejsou podle zákona o odpadech určeny, v mnoha případech se jednalo o rozebírání osobních automobilů dokonce fyzickými osobami nepodnikajícími. Některá zařízení ke sběru autovraků vydávají řádově stovky potvrzení o ekologické likvidaci autovraků, aniž by dotčené autovraky byly do zařízení přijaty. Potvrzení je často vystaveno i při předání neúplného vozidla nebo jeho části. Současnému stavu nakládání s autovraky přispívají nejednoznačně formulované povinnosti provozovatelů zařízení ke sběru a zpracování autovraků v zákoně.

ZPĚTNÝ ODBĚR

Kontroly zpětného odběru výrobků – elektrozařízení, baterií, pneumatik a olejů – byly zaměřeny na plnění povinností individuálně plnících výrobců, povinných osob a posledních prodejců.

V oblasti elektrozařízení a elektroodpadů inspekce opětovně řešila případy tzv. „free riders“ (osob, jež se nepodílejí spolu s ostatními výrobci na vytvoření systému sběru a zpracování elektroodpadů) a finanční nepřispívání výrobců na tzv. historická elektrozařízení.

U výrobců a prodejců baterií proběhly kontroly v souvislosti s transpozicí tzv. „baterkové směrnice“. Na náš trh se ojediněle dostávají baterie zejména z Asie, které nevyhovují požadavkům na obsah kadmia nebo rtuti. Problematické je však v některých případech vypátrat dovozce.

Nefunkční je systém zpětného odběru použitých pneumatik u pneuservisů, kde většinou funguje pouze v režimu „kus za kus“, neboť pro tyto komodity neexistuje žádný kolektivní systém.

U průmyslových podniků obecně byly kontroly zaměřeny na původce rizikových druhů odpadů, na původce produkující velké množství odpadů a kontroly také navazovaly na nesrovnalosti v ročních hlášeních o produkci a nakládání s odpady. U měst a obcí se kontrolovalo plnění povinností jako původců a držitelů odpadů a současně nakládání obcí se zpětně odebranými výrobky.

Zdroj: ČIŽP, Výroční zpráva za rok 2011, www.cizp.cz, redakčně upraveno a kráceno.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *