Webová aplikace evidence surovin a odpadů

Staré skládky odpadů, stará báňská díla, haldy, odkaliště a jiné objekty chápeme jako staré environmentální zátěže horninového prostředí. Za účelem kvantifikovaného vyjádření environmentálních dopadů bylo v poslední době vypracováno několik metod.

V každodenní praxi je potřeba vyhledávat a opakovaně zaznamenávat nové údaje, sumarizovat výsledky do přehledných, lehko aktualizovatelných databází. Hlavním účelem zhodnocení starých environmentálních zátěží je jejich identifikace z hlediska kontroly kontaminace životního prostředí, identifikace původních rizik, průzkum aktuálního rozsahu kontaminace, návrh a realizace opatření na jejich odstranění. Bohužel z finančních důvodů se méně věnuje pozornost využívání těchto zátěží jako potenciálních zdrojů.

Pre jednotlivé lokality Slovenska byla vytvořena nová webová aplikace na evidenci surovin a z nich vznikajících odpadů. Zahrnuje sumarizaci nerostných surovin a odpadů z nich vzniklých po zpracovaní, stejně jako starých báňských environmentálních zátěží nebo přiřaďování majitelů k surovinám.

Aplikace Suroviny-odpady je postavená na jednoduchém datovém modelu. Byla vytvořena v prostředí PHP s využitím databázového systému MySQL. V aplikaci se o každé surovině vedou detailní záznamy. Evidují se především informace, jako je název suroviny, typ ložiska, katastrální území, rozloha, kapacita atd. Každé surovině je možné přiřadit majitele a typ odpadu. Při evidenci majitelů se zaznamenává identifikační číslo suroviny a majitele, pořadí vlastnictví atd. V případě potřeby je možné zapracovat změny v časovém sledu. Aplikace umožňuje i opravu záznamů nebo jejich odstranění.

Webová aplikace poskytuje uživatelům všechny standardní funkce spojené s evidencí, vyhledáváním a tříděním surovin-odpadů i s evidencí a vyhledáváním majitelů.

DATOVÝ MODEL

Datový model aplikace sestává z 13 tabulek. Základem je „hlavní“ tabulka rw_suroviny, která obsahuje všechny důležité atributy potřebné k evidenci surovin: kategorii odpadu, místo uložení suroviny, katastrální území, typ ložiska, datum začátku a ukončení životnosti, rozlohu, kapacitu, geologicko-strukturní poměry, měření a monitoring, fyzikálně-chemické a mineralogické vlastnosti, technologie zpracování, technické zabezpečení a využití. V aplikaci je přístupný také číselník názvů jednotlivých surovin, které slouží k identifikaci suroviny, číselník kategorií odpadu, názvů katastrálních území. Další tabulka obsahuje názvy původních a nových majitelů, pořadí vlastnictví suroviny atd.

Webová aplikace na evidenci surovin, odpadů a majitelů je otevřená. Je možné ji rozšířit o spektrum možných koncepčních nástrojů na hodnocení potenciálních nákladů na snížení zátěže životního prostředí, nebo při zvýšení kvalitativních parametrů výrobních procesů. Zájemcům je volně k dispozici nejen obsahová stránka aplikace, ale v případě hlubšího zájmu i zdrojové kódy.

Pavel Horovčák a kol.

Technická univerzita, Košice

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *