Vznikne agentura pro implementaci odpadové legislativy?

Nedávno zveřejněná studie, která vznikla na zakázku Evropské komise, doporučuje zřízení speciální evropské agentury, která by dohlížela na provádění a prosazování právních předpisů EU Studie je součástí řady kroků, které Komise podniká pro to, aby se zlepšilo nakládání s odpady a bylo zajištěno splnění legislativních norem.

Dodržování evropských pravidel pro odpadové hospodářství podle Komise nepatří mezi priority vlád členských zemí, a proto hledá cesty, kterými by státy přinutila k včasné implementaci norem.

Ze všech řízení, které Brusel zahájil v oblasti environmentální legislativy, připadá téměř pětina na řízení v oblasti odpadového hospodářství. Evropskou legislativu v oblasti odpadového hospodářství tvoří zhruba 60 nařízení, směrnic a rozhodnutí. Komise vede v současné době s členskými státy Unie na 141 řízení pro nedostatečnou nebo chybnou implementaci těchto norem. Mají však mizivý efekt, neboť k soudnímu rozhodnutí se Komise dopracuje nezřídka až po šesti letech.

SLABÁ MÍSTA

Řada členských zemí nemá podle Komise dostatečné kapacity a není schopna dohlížet na respektování příslušných norem. Mezi slabá místa patří i nedostatek technických kapacit nutných pro přípravu plánů a programů odpadového hospodářství nebo nedostatek prostředků vyhrazených na dohled a inspekce. Autoři studie v tom spatřují jasný důkaz, že vlády implementaci evropských odpadových norem za svou prioritu nepovažují.

Pro řešení této situace navrhuje zřízení agentury na úrovni EU, která by se zabývala základními problémy plynoucími z nedostatečného provádění a prosazování evropských právních předpisů o odpadu. Studie, kterou zpracovaly konzultační společnosti Milieu Ltd, AmbienDura a Ffact, zjišťuje, zda je zřízení „inspekčního nástroje Společenství pro životní prostředí“ proveditelné.

NAVRHOVANÁ NÁPLŇ PRÁCE ÚŘADU

Agentura by prováděla řadu úkonů, jako například přezkumy donucovacích systémů v členských státech, koordinované kontroly a inspekční činnosti. Tyto kroky by byly spojeny s vytvořením specifického evropského subjektu odpovědného za přímé inspekce a kontroly zařízení a prostor ve vážných případech porušování předpisů. Podle studie by Waste Implementation Agency měla podporovat lepší prosazování odpadové legislativy EU prostřednictví kurzů, výměnných programů, informování a poradenství. Prověřením systému pro prosazování legislativy a koordinací jeho aktivit by se zlepšila implementace legislativy v členských zemí EU.

Agentura by měla být poradenským orgánem pro interpretaci a uplatnění existující odpadové legislativy, tak aby její aplikace byla v celé Unii jednotná. Jejím úkolem by také byla pomoc při vyhodnocování plánů odpadového hospodářství jednotlivých členských zemí a plánů prevence dopadů na podkladu směrnice o odpadech 2008/98/EC. Vyhodnocovala by také data a informace o dosahování recyklačních cílů v jednotlivých členských státech.

Podle studie by agentura Waste Implementation Agency měla mít zhruba 90 zaměstnanců (z toho 19 ve vedoucích a administrativních pozicích). Nejvíce zaměstnanců předpokládá studie v sekci European Body for Inspections.

JEDNA Z VARIANT

Mezi více navrhovanými řešeními, jak by se měla lepší implementace zajistit, je také zřízení European Body for Inspections.

Tato varianta by podle studie zahrnovala kroky: stanovení jaké systémy budou kontrolovány, v kterých členských státech bude provedena inspekce a v jakých oblastech (přeprava odpadů. recyklační zařízení), nastavení obecných standardů, které by měly dodržovat národní inspektoráty, nastavení víceletých programů inspekcí a jejich koordinace prostřednictví centrálního úřadu. Důležité by podle studie bylo vytvoření týmu zkušených inspektorů odpadů na evropské úrovni, kteří by prováděli kontroly.

Při kontrole národních inspekčních systémů by evropský úřad měl tyto aktivity: prováděl by za účasti národních úředníků inspekce v místě zařízení a kontrolu konkrétní implementace EU legislativy provozovateli, pro získání představy, jak národní inspekční systém funguje. Za účasti národních úředníků inspekce v místě, kde neprobíhá sdělování požadovaných informací nebo tam, kde byla komise informována o možném porušování odpadové legislativy EU.

Uplatnění pohotovostních a dočasných opatření ve chvíli, kdy evropský úřad při národní inspekci zjistí, že místní situace může znamenat vážné ohrožení životního prostředí a lidského zdraví. Podrobná analýza nákladů bude provedena v tomto roce. Další kroky budou navrženy pravděpodobně během roku 2011.

Studie je dostupná na webových stránkách http://ec.europa.eu/environment/waste/

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *