Výzva OPŽP pro projekty osy 4

Již 24. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí.

Žádosti o podporu v rámci Prioritní osy 4 jsou přijímány od 1. srpna 2011 do 30. listopadu 2011. Výzva je vyhlášena pouze na velké projekty, jejichž celkové náklady dosáhnou více než 50 mil. eur včetně DPH.

Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 1,4 mld. Kč. Žádosti o podporu (kritéria přijatelnosti, způsobilé výdaje) musí být v souladu s Programovým dokumentem OPŽP, Implementačním dokumentem OPŽP a výzvou pro podávání žádostí.

Podporovanými aktivitami jsou sanace vážně kontaminovaných lokalit, a to pouze v případech, kdy žadatel o podporu není původcem kontaminace nebo původce již neexistuje, nebo v případě, že tato povinnost je vázána na organizační složku státu nebo právnickou osobu státem pro tyto účely zřízenou. Konkrétní typy projektů:

jednotlivé etapy komplexní sanace kontaminovaných staveb (včetně zbytků technologií), půdy (horninového prostředí) a podzemních vod,

sanace deponií nebezpečných nebo rizikových odpadů (starých skládek) a úložišť s výjimkou odstraňování ekologických škod způsobených hornickou činností,

odstraňování kontaminace půd, stavebních konstrukcí a podzemní vody pomocí inovativních sanačních technologií, apod.,

monitorovaná přirozená atenuace kontaminovaných míst,

sanace starých ekologických zátěží vzniklých v důsledku hornické činnosti.

Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny ve Směrnici MŽP č. 3/2011. Žádost je možné elektronicky odeslat prostřednictvím informačního systému Bene-fill. Žádost je třeba doručit na centrální pracoviště SFŽP ČR v Praze do 16 hod. posledního dne lhůty. V případě zaslání žádosti poštou je třeba počítat s přiměřenou časovou rezervou. Všechny závazné dokumenty jsou k dispozici na internetových stránkách OPŽP sekci dokumenty ke stažení.

Zdroj: SFŽP

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *