Využití odpadních rostlinných tuků zatím legislativa neupravuje

Přepálený odpadní olej z domácího fritování může obsahovat určité nebezpečné složky. Některé vytvořené degradační produkty, tzv. polymerní triacylglyceroly, vykazují při testech mutagenní aktivitu.

Nefiltrovaný odpadní olej vzniklý v domácnostech se proto zařazuje v souladu s evropským Katalogem odpadů podle původu svého vzniku do podskupiny odpadů 20 01 (komunální odpady – odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a odpady z úřadů včetně složek z odděleného sběru) pod katalogové číslo 20 01 26* Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25 v závislosti na svých nebezpečných vlastnostech. Pokud je pevný podíl odfiltrován, lze pak olej zařadit jako odpad kategorie ostatní pod katalogové číslo 20 01 25 Jedlý olej a tuk.

DRUHOTNÁ SUROVINA

Vytříděné a odděleně shromažďované použité oleje je nejvhodnější odnést do nejbližšího sběrného dvora v obci, kde mají oprávnění k odběru těchto dvou katalogových čísel odpadů, příp. je odevzdat v rámci pravidelných mobilních svozů nebezpečných odpadů.

Sebraný odpadní rostlinný olej je využíván po vytřídění a vyčištění jako druhotná surovina v chemickém průmyslu. Jeho aplikace je možná také při výrobě některých hmot nahrazujících ropné produkty, dále ve stavebnictví jako složka pro náhražku ropných maziv. Důležité je využití tohoto materiálu jako jedné ze složek pro výrobu ekologických paliv a přídavků do paliv.

V rámci legislativy EU je problematika použitých olejů na smažení a odpadů ze stravovacích služeb a domácností ošetřena v nařízení EK č. 1774/2002 (od 4. března 2011 bude nahrazeno novým nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009) a v rozhodnutí č. 2003/320/EC (Commission Decision č. 2003/320/EC of 12 May 2003 on transitional measures under Regulation (EC) No 1774/2002 of the European Parliament and of the Council as regards the use in feed of used cooking oil). V rozhodnutí jsou definovány mimo jiné hlavně požadavky na sběr a transport použitých olejů ke smažení a jsou zde specifikovány fyzikální, chemické a biologické požadavky na použitý olej ke smažení, aby mohl být použit také jako krmivo.

PODLE EVROPSKÉ LEGISLATIVY

Národní legislativa dosud neupravuje využití odpadních rostlinných tuků (olejů) z potravinářské/stravovací výroby pro další využití v potravním řetězci. Ošetřena je pouze jako „odstranění odpadu“ podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. Použití tedy není limitováno.

Použití odpadních fritovacích rostlinných tuků (olejů) do krmných směsí pro zvířata, z hlediska jejich zdravotní nezávadnosti obecně vztažené k člověku, je možné tedy akceptovat při dodržení určitých podmínek. Rostlinný tuk (olej) vyřazený z výroby v momentě, kdy je na hranici doporučeného použití pro člověka, může být použitý pro spotřebu v potravním řetězci. Problém je však v tom, že vždy nedochází k okamžité spotřebě, autooxidační procesy tak mohou dále pokračovat a zvyšovat se v případě vnesení do krmné směsi v důsledku zvýšení přístupnosti kyslíku. Navíc může dojít ke snížení nutriční hodnoty krmiva, protože řada produktů oxidace může reagovat s bílkovinami krmiva a tvořit vysokomolekulární produkty, u nichž nelze vyloučit jejich kumulaci v tuku hospodářských zvířat a zhoršení kvality masa.

Bc. Kateřina Březová
Ekoporadenství

Manuál k fritovacímu hrnci doporučuje vyměnit olej po každém desátém použití, v přístroji jsou zhruba 2 litry oleje a mění se přibližně jednou měsíčně. Za rok je to 24 litrů použitého fritovacího oleje z jednoho friťáku. Má-li každá čtvrtá domácnost fritézu, vzniká v Česku 24 milionů litrů odpadního oleje z fritéz za rok, což je zhruba 800 plných cisteren.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *