01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Vysokofrekvenční dekontaminace infekčních odpadů

Metoda dekontaminace vysokofrekvenčním (mikrovlnným) ohřevem bez přetlaku je běžnou a uznávanou metodou nakládání s infekčním odpadem.Infekční odpad je definován podle zákona o odpadech č. 185/2002 Sb. jako třída 18.01.03, případně 18.01.02. Pochází z infekčních oddělení nemocnic, operačních sálů,...

Metoda dekontaminace vysokofrekvenčním (mikrovlnným) ohřevem bez přetlaku je běžnou a uznávanou metodou nakládání s infekčním odpadem.

Infekční odpad je definován podle zákona o odpadech č. 185/2002 Sb. jako třída 18.01.03, případně 18.01.02. Pochází z infekčních oddělení nemocnic, operačních sálů, laboratoří, dialyzačních pracovišť a dalších zdravotnických zařízení. Jde o odpad, který potenciálně přišel do styku s krví, tělními tekutinami a sekrety. Nelze však do něj zařadit mrtvá těla nebo části těl, farmaceutika a jiné toxické látky, které se odstraňují ve speciálních detoxikačních zařízeních a spalovnách, a tzv. ostré předměty, kam patří chirurgické nástroje, dráty, tyčky, fixátory a extenzory atd. Výjimku mohou tvořit jen jehly z injekčních stříkaček a drobné kovové předměty, např. kovové zátky od lékovek.
Provoz
Zařízení Medister, které využívá patentované metody dekontaminace vysokofrekvenčním mikrovlnným zářením za rovnoměrného ohřevu bez přetlaku při současném zvlhčování, vyrábí firma Meteka a k nám je dováží Puro-Klima, a. s. Dekontaminační přístroj je v podstatě obří pancéřové mikrovlnné zařízení. Do něho umístěný kontejner s infekčním odpadem se dekontaminuje při teplotě 95-100 °C. Procesem v zařízení se původní infekční odpad mění na odpad ostatní a je zařazen do kategorie 18.02.04, s nímž je možno dále nakládat jako s komunálním odpadem. Metoda efektivně ničí nejen běžné mikroorganismy, ale i úporné viry hepatitidy, spóry sněti slezinné atd.
Tříděný odpad určený k dekontaminaci odhazují v nemocnicích přímo do speciálních kontejnerů z pevného plastu (Meditainer), opakovatelně použitelných. Pro sběr se do nich vkládá plastový pytel. Užití kontejneru pro sběr, transport i dekontaminaci zabraňuje šíření infekce, a také odstraňuje estetické problémy.
PhDr. Luboš Ondráček ze společnosti Puro-Klima, která u nás zařízení Medister dodává, říká: "Metoda je unikátní v tom, že zcela eliminuje rozšiřování infekce do okolí, zejména přímo v místech jeho vzniku -v ordinacích a nemocnicích.
Toto zařízení zbavuje odpad jedné ze čtrnácti nebezpečných vlastností definovaných v legislativě, a to infekčnosti.
Infekční odpad představuje 20 až 30 % celkového objemu zdravotnického odpadu. Více než dvě třetiny celkového objemu je odpad podobný komunálnímu a zhruba 10 % jsou ostré předměty, farmaceutika, radiotoxické odpady a tkáně, které se stejně musí odstraňovat jiným způsobem."
Různorodý materiál
Využití mikrovlnného záření je relativně novou technikou dekontaminace, která je však oproti použití jiných netermických postupů efektivnější. PhDr. Luboš Ondráček pokračuje: "Mikrovlnné záření prochází všemi prostory v kontejneru a odpad se zahřívá na potřebnou teplotu zevnitř. Zdravotnický odpad je velmi různorodý: v kontejneru je textil, obvazy, trubičky, hadičky, gumové rukavice, které mají prázdné prostory a různý obsah vlhkosti. Jen mikrovlnné záření může zaručit, že se dostane opravdu všude a ohřeje materiál na potřebnou teplotu. Během procesu se materiál dále zvlhčuje a pára se generuje uvnitř odpadu. Oproti např. parnímu sterilizátoru, kde se pára přivádí zvenčí, v tomto zařítení proniká vlhké teplo do všech spár a prostorů. Účinnost mikrovlnného zařízení se díky tomu rovná účinnosti autoklávu při 120 a více stupních Celsia."
Při dekontaminaci se objem odpadu zmenšuje zhruba o 30 %. Mění se chemické a fyzikální vlastnosti tělních tekutin, které jsou v něm obsaženy (krev mění barvu a gelatinizuje, z moče se voda odpaří a urea krystaluje).
S dekontaminovaným odpadem se může dále nakládat jako s komunálním, tj. buď se spálí ve spalovně komunálních odpadů nebo jde na skládku. Hygienická služba dává přednost tomu, aby se tento odpad před skládkováním ještě destruoval drcením nebo lisováním. Tento postup je v souladu s postojem Světové zdravotnické organizace, která potvrdila možnost zpracování dekontaminovaného zdravotnického odpadu s komunálním, stejně jako postoje Evropské unie, které požadují dekontaminaci infekčního odpadu co nejblíže místu vzniku.
Možnost nové kontaminace materiálu na skládce komunálního odpadu PhDr. Luboš Ondráček zpochybňuje: "Při dekontaminaci se zmenšuje počet mikroorganismů v určitém prostoru na 10-5 původního množství. I když v materiálu několik mikroorganismů zbude, nemají už podmínky pro to, aby se množily a mohly dále růst. Když se takový materiál uloží na skládku, inklinuje k druhotné kontaminaci stejně jako ostatní materiál, protože patogeny se chovají, jako by tam nebyly.
Dobrým doplňkem metody je spalování dekontaminovaného odpadu společně s komunálním odpadem. Kdybychom spalovali infekční zdravotnický odpad přímo, musíme to udělat ve spalovně NO, která je velmi drahá."
V každém případě je nutné provádět spalování na kvalitně vybavené spalovně, zejména vzhledem k obsahu PVC, který se v zdravotnických odpadech vyskytuje (infúzní sety). Při samotné dekontaminaci však PVC nevadí, protože nedochází k chemickým transformacím plastových materiálů.
"Dekontaminace skýtá i teoretickou možnost třídění a recyklace materiálu," dodává PhDr. Luboš Ondráček , "i když popravdě nevíme, že by se někde dělalo. Tento odpad není ekonomickým zdrojem recyklační suroviny, navíc by se tím zvyšovaly náklady, které jsou jinak u dekontaminace velmi nízké."
Použití v praxi
Zařízením Medister je vybavena Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Další je v fakultní nemocnici v Brně-Bohunicích, v brněnské vojenské nemocnici čeká na spuštění, v provozu je také v okresní nemocnici v Chomutově a Plzni.
V nemocnici u sv. Anny každé ráno kolem sedmé nahradí kontejnery, které se na pracovištích naplnily za posledních 24 hodin, prázdnými. Jeden kontejner má objem 60 litrů a vejde se do něj 10-12 kilogramů odpadů -zdravotnický odpad je totiž nadýchaný a není těžký. Naplněný kontejner váží 13-15 kilogramů, takže je s ním možno i ručně manipulovat. Plné nádoby se vozí do dekontaminace. PhDr. Luboš Ondráček připomíná: "Metoda předpokládá důsledné třídění přímo na pracovištích, a také k němu přispívá. Když v této nemocnici začínali, jela dekontaminace na tři směny včetně sobot a nedělí a měli 20 tun odpadů za měsíc. Teď důkladným tříděním snížili objem odpadů na 12-13 tun infekčních odpadů měsíčně."
Jeden instalovaný přístroj stihne za směnu 12 cyklů. To odpovídá zhruba 120-140 kg za den, tj. asi 4 tunám odpadů za měsíc, což představuje zhruba produkci menší až střední nemocnice. Dekontaminovaný odpad se spaluje ve spalovně SAKO, a. s., cena vychází za 4,20 Kč za kg.
Obecně se dá říct, že u zařízení Medister běžné velikosti, které jede na dvě směny denně, se cena za samotnou dekontaminaci pohybuje pod jednou korunou za kilogram. Když uvážíme náklady na spálení s komunálním odpadem nebo skládkování, dostáváme se na částku 2,50-3,0 Kč/kg infekčního odpadu, což je méně než za spálení v NO spalovnách.
Cena zařízení Medister běžné velikosti se pohybuje kolem 200 000 euro. Výpočet rentability pro nemocnici dekontaminující kolem 800 kg infekčního odpadu denně s drcením odpadů a jeho skládkováním, případně spalováním počítá s náklady na investice, leasing přístroje a povozní náklady (leasing 25 % akontací, koeficientem 1,29 po dobu 48 měsíců). Po dobu splácení leasingu se cena zvedá na něco málo přes devět korun za kilogram infekčních odpadů. To je srovnatelné se spalovnami nebezpečným odpadů, jejichž ceny se pohybují podle regionu mezi 5,50-11 Kč/kg. Po úhradě pořizovací ceny pak uživatel šetří kolem poloviny nákladů na likvidaci infekčního odpadu.
-jhm -

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down