Vysoko obohacené vyhořelé jaderné palivo opustilo naše území

Koncem března a počátkem dubna 2013 proběhla již druhá přeprava vyhořelého jaderného paliva z výzkumného reaktoru v Řeži. Materiál bude přepracován v Ruské federaci.

Z výzkumného reaktoru LVR-15, který provozuje Centrum výzkumu Řež, s. r. o., (dceřiná společnost ÚJV Řež, a. s.), byly odvezeny stovky kilogramů vyhořelého jaderného paliva s obohacením izotopem uranu 235U 36 %. Tímto transportem opustily území České republiky všechny jaderné materiály s obohacením vyšším než 20 %, což je konvenční hranice mezi nízkým a vysokým obohacením.

Podíl štěpitelného izotopu 235U v přírodním uranu je pouze 0,72 %, a jeho obsah musí být pro udržení štěpné reakce ve výzkumných či průmyslových aplikacích příslušně zvýšen obohacením. Pro technologii použití (či říkejme raději zneužití) v jaderné bombě by bylo dokonce třeba koncentraci zvýšit na hodnotu přes 95 %. Ve výzkumných reaktorech bylo doposud používáno palivo s obohacením až 90 %, zatímco energetické reaktory jsou provozovány s palivem při obohacení jen 3-5 %.


BUDOUCÍ SUROVINA, NEBO HROZBA?

Právě jaderné materiály s vysokým obsahem 235U, plutonia či toxických a radioaktivních štěpných produktů představují potenciální riziko, že by mohly být zneužity ať již k výrobě jaderné zbraně, nebo v případě vyhořelého paliva i ve formě tzv. „špinavé bomby“. Proto v současné době probíhá v celém světě konverze provozu všech výzkumných reaktorů na obohacení max. 20 % 235U. Problematika obohacování uranu je ostatně i předmětem sporu USA a Íránu ohledně íránského jaderného programu.

Provoz výzkumného reaktoru LVR-15 ve skupině ÚJV Řež, a. s., byl na nízké obohacení plně konvertován již v roce 2011. V souvislosti s vyhořelým jaderným palivem je však třeba konstatovat, že v současné době jsou již ve světě rozpracovány technologie jeho dalšího využití jako paliva v reaktorech nové generace. Jejich průmyslové nasazení se očekává za 20-30 let, čímž se z obávaného odpadu stane hodnotná druhotná energetická surovina. Nicméně po teroristických útocích z 11. září 2001 obavy z možného zneužití vzrostly.

REPATRIACE PALIVA

V květnu 2004 byla podepsána smlouva Iniciativa pro snížení globální hrozby – GTRI (Global Threat Reduction Initiative). Jejím cílem je minimalizovat možnou hrozbu zneužití jaderného a radioaktivního materiálu pro teroristické účely. V rámci této iniciativy je čerstvé i vyhořelé vysoko obohacené jaderné palivo z výzkumných reaktorů ruského původu transportováno zpět do Ruské federace k přepracování. Program se nazývá Repatriace ruského jaderného paliva z výzkumných reaktorů (RRRFR – Russian Research Reactor Fuel Return). Činnosti spojené s tímto programem jsou realizovány ve spolupráci zúčastněných zemí s americkým Ministerstvem energetiky (US DOE) a ruským Ministerstvem pro jadernou energii, korporací ROSATOM.

Česká republika se k programu RRRFR připojila už v roce 2004. Byla prověřena kompatibilita již existujícího transportního obalového souboru (OS) ŠKODA VPVR se zařízením v přepracovatelském závodě v RF. Tyto velkokapacitní obalové soubory rovněž vyhrály výběrové řízení organizované MAAE za silné konkurenční účasti renomovaných světových výrobců a budou pro program RRRFR používány i dále.

Primárním posláním původního obalového souboru (OS) bylo skladování, resp. transport vyhořelého jaderného paliva v ČR. Získal však také (jako první zahraniční OS) licenci pro železniční, silniční, říční a námořní přepravu v Ruské federaci i dalších zemích.

Do roku 2006 ŠKODA JS, a. s., vyrobila šestnáct kusů těchto obalových souborů, každý s kapacitou 36 palivových kazet, zatímco dosud používané ruské obalové soubory TUK-19 mají kapacitu jen čtyři kazety. Obalové soubory jsou při transportu fixovány ve speciálně upravených ISO kontejnerech (rovněž českého designu dopravní firmy DMS, s. r. o.) přepravovaných na automobilových návěsech, železničních vagonech a speciálních kontejnerových lodích.

USKUTEČNĚNÉ TRANSPORTY

V roce 2005 ÚJV Řež, a. s., uzavřel kontrakt s US DOE, zajišťující finanční podporu USA pro přípravu a realizaci prvního transportu vysoko obohaceného vyhořelého paliva z ČR. Další část byla financována z prostředků programu likvidace ekologických škod Ministerstva financí ČR. Začátkem prosince 2007 tyto aktivity kulminovaly pilotním převozem celkem 568 ks vyhořelých palivových kazet (16 OS), které byly používány v reaktoru LVR-15 v Řeži, do Ruské federace. Transport byl tehdy uskutečněn kombinovanou silniční a železniční přepravou v souladu s mezinárodními bezpečnostními a právními požadavky, včetně zajištění logistiky, fyzické ochrany a havarijní připravenosti při transportu po území České republiky, Slovenska, Ukrajiny a Ruské federace.

Veškerá technologie použitá při prvním odvozu zůstala v majetku ÚJV Řež, a. s. Do roku 2014 je podepsán dlouhodobý rámcový Správcovský kontrakt s US DOE, který specifikuje poskytnutí zařízení pro RRRFR program, a technickou a manažerskou pomoc ÚJV Řež, a. s., při odvozech vyhořelého jaderného paliva i z reaktorů výzkumných ústavů jiných zemí. Dosud bylo s podporou ÚJV Řež, a. s., v průběhu let 2007-2013 úspěšně zrealizováno jedenáct odvozů ze sedmi zemí (Česká republika, Bulharsko, Maďarsko, Polsko, Ukrajina, Bělorusko, Srbsko). V současnosti například probíhají vícestranná jednání o zajištění repatriace vysoko obohaceného paliva čínského původu z Ghany, Nigérie, Pákistánu, Sýrie a Íránu.

DRUHÝ ODVOZ

Na konci března 2013 se uskutečnil druhý odvoz z České republiky, připravovaný již od roku 2011. Během něj bylo přepraveno 112 palivových kazet v šesti OS ŠKODA VPVR/M umístěných ve třech speciálních ISO kontejnerech. Transport probíhal kombinovanou silniční a železniční přepravou 250 km po území České republiky, tranzitní železniční přepravou 650 km přes území Polska, lodní přepravou 3500 km z polského do ruského přístavu, a železniční přepravou 3200 km po území Ruské federace až do místa určení v Čeljabinské oblasti. Nejpodstatnější část finanční pomoci US DOE je určena pro ruské organizace, a významná část je určena na rehabilitaci areálu přepracovatelského závodu v RF a jeho okolí (tzv. speciální ekologické programy).

Příprava a realizace druhého transportu vyhořelého jaderného paliva z ČR, probíhající ze zákona v režimu utajení až do doby kdy náklad dorazil do cílového místa určení v RF, představovala skutečně komplexní, legislativně, administrativně a technicky obtížnou úlohu pro všechny zúčastněné, včetně dozorných orgánů, ministerstev, expertních a přepravních organizací, složek policie a záchranných sborů a manažerské koordinace. Bylo podepsáno více než 60 bilaterálních a multilaterálních dohod, smluv, licencí, povolení a potvrzení s cílem vyplnit podmínky realizace projektu.

Aktivní přístup České republiky a ÚJV Řež, a. s., při spolupráci s ruskými organizacemi a za významné finanční a koordinační podpory USA vyústil v úspěšnou realizaci projektu. Představuje nesporný a velmi důležitý příspěvek České republiky k celosvětovému úsilí pro zabezpečení toho, aby jaderné materiály nemohly být zneužity k teroristickým účelům. K akceleraci celého programu významně přispěl i český obalový soubor ŠKODA VPVR/M, díky němuž se zvýšil počet přepravovaných kazet při jednom transportu, a tím se snížil počet potřebných přeprav. Druhým transportem na území Ruské federace byla dokončena repatriace veškerých vysoko obohacených jaderných materiálů právě z území České republiky. Celkem bylo odvezeno více než 180 kg vysoko obohaceného uranu a plutonia, což představuje množství dostatečné pro potenciální výrobu více než sedmi jaderných náloží.

 

František Sviták
manažer projektu ÚJV Řež, a. s., ředitel Nuclear Safety & Technology Centre, s. r. o.

Transportní obalový soubor ŠKODA VPVR.

Obalové soubory jsou při transportu fixovány ve speciálně upravených ISO kontejnerech.

Kontejnery byly přepravovány po silnicích, na železnici a také na speciálních kontejnerových lodích.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *