Vyšel metodický pokyn ke spoluspalování odpadů

Odbor ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí zpracoval metodický pokyn ke způsobu stanovení specifických emisních limitů pro stacionární zdroje tepelně zpracovávající odpad společně s palivem, jiné než spalovny odpadu a cementářské pece.

Metodický pokyn určený krajským úřadům, České inspekci životního prostředí, autorizovaným osobám a provozovatelům stacionárních zdrojů, vyšel ve věstníku MŽP č. 8/2013. Pokyn konkretizuje ustanovení vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování (konkrétně bod 2.2. části I přílohy č. 4), která stanovuje specifické emisní limity pro stacionární zdroje tepelně zpracovávající odpad nebo paliva vyrobená z odpadu (odpovídající ČSN EN 15357 Tuhá alternativní paliva). Způsob výpočtu emisních limitů je transpozicí části 4 přílohy VI směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích.

Hodnoty emisních limitů se počítají jako průměr mezi emisními limity stanovenými pro spalovny odpadu a hodnotami Cproc váženého podle objemu spalin vznikajících spalováním odpadu a paliva. Emisní limity se vztahují na látky: TZL, NOx, SO2, CO, HCl, HF, TOC a pro spalovací stacionární zdroje tepelně zpracovávající odpad jsou stanoveny jako denní průměry. Výpočty jsou zpracovány pro normální stavové podmínky, suchý plyn a referenční obsah kyslíku 6 % v případě spalování pevných paliv a 3 % v případě spalování kapalných paliv.

V pokynu jsou rovněž uvedeny vzorce a způsob výpočtu teoretického objemu suchých spalin vznikajících spalováním hmotnostní jednotky paliva a odpadu na základě jejich elementárního složení. Pokud je množství spalovaného odpadu stanoveno nikoli jako hmotnostní podíl, ale jako podíl tepelného příkonu, je nutné provést přepočet podle výhřevnosti odpadu a paliva. Jak je uvedeno ve vyhlášce, uvažují se vždy minimální hodnoty výhřevnosti daného odpadu a jim odpovídající prvkové složení.

Ze směrnice i z vyhlášky vyplývá, že by měla být uložena pouze jedna sada emisních limitů stanovených na základě vlastností odpadu s nejnižší výhřevností. Pokud je při spalování paliva naměřená emisní koncentrace znečišťujících látek, u které není stanovena hodnota Cproc, po přepočtu na referenční obsah kyslíku 11 % nižší než hodnota emisního limitu stanoveného pro tuto znečišťující látku pro spalovny odpadu, stanoví se jako hodnota emisního limitu pro tepelné zpracování odpadu hodnota emisního limitu určená pro spalovny odpadu po přepočtu na příslušný referenční obsah kyslíku pro spalování paliva. Nepoužije se tedy výpočet, který by vedl k přísnějším emisním limitům než v případě spaloven odpadu.

Plné znění metodického pokynu je k dispozici na stránkách www.mzp.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *