Vyhláška k VOC byla novelizována

Od 13. září 2011 nabyla účinnosti vyhláška č. 257/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 337/2010 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozu ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících a užívajících těkavé organické látky a o způsobu nakládání s výrobky obsahujícími...

Od 13. září 2011 nabyla účinnosti vyhláška č. 257/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 337/2010 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozu ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících a užívajících těkavé organické látky a o způsobu nakládání s výrobky obsahujícími těkavé organické látky.

V paragrafu 3 se pro účely této vyhlášky těkavé organické látky dělí na

těkavé organické látky, které jsou klasifikovány jako látky karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci a jimž jsou přiřazeny standardní věty o nebezpečnosti H340, H350, H350i, H360D nebo H360F s výjimkou benzinu,

těkavé organické látky, které jsou klasifikovány jako látky karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci a jimž jsou přiřazeny věty označující specifickou rizikovost R45, R46, R49, R60 nebo R61 s výjimkou benzinu,

halogenované těkavé organické látky, jimž jsou přiřazeny standardní věty o nebezpečnosti H341 nebo H351,

halogenované těkavé organické látky, jimž jsou přiřazeny věty označující specifickou rizikovost R40 nebo R68,

benzin a těkavé organické látky, které nespadají pod písmena a) až d).

Paragraf 6 vyhlášky se doplňuje o odstavec 6, který zní: „Provozovatel zdroje uvedeného v příloze č. 1 k této vyhlášce používající těkavé organické látky podle § 3 písm. a) nebo b) nebo směsi s obsahem těchto látek průběžně nahrazuje tyto látky nebo směsi s obsahem těchto látek méně škodlivými látkami nebo směsmi, pokud je to technicky a ekonomicky proveditelné.“ Ustanovení § 3 písm. b) a d) donedávna platné vyhlášky č. 337/2010 Sb., pozbývají platnosti uplynutím dne 31. května roku 2015.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *