Vláda dnes projedná strategii k posílení oběhového hospodářství v Česku

Vláda projedná Strategický rámec cirkulární ekonomiky České republiky 2040, který formuluje opatření k posílení oběhového hospodářství. Strategii vládě předloží ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Oběhové hospodářství má za cíl udržet hodnotu výrobků, materiálů a zdrojů v oběhu tak dlouho, jak je to možné, vrátit je do výrobního cyklu na konci jejich životnosti a minimalizovat vznik odpadů.

Strategie obsahuje 10 prioritních oblastí. První je téma výroby a návrhu produktů. Strategie navrhuje např. využití pobídek pro vývoj snáze recyklovatelných produktů. Uvádí, že stát by měl zvážit i fiskální opatření u výrobků, které není snadné sbírat a recyklovat. "V důsledku toho by byla výroba těchto předmětů dražší a mohlo by to být podnětem k výrobě alternativ," stojí v dokumentu. Na výrobky s obsahem druhotných surovin by naopak mohla být nižší daň. Strategie zmiňuje i růst daní z primárních surovin, což má podnítit využití druhotných surovin, zejména pro stavební materiály. Dále je potřeba omezit zbytné plastové věci a jednorázové výrobky, množství obalů, prodloužit životnost výrobků a podpořit jejich repasování.

Ekologičtější produkty, které jsou v souladu s oběhovým hospodářstvím, mají preferovat i veřejné zakázky. Dokument zmiňuje také další finanční nástroje pro rozvoj cirkulární ekonomiky - od využívání evropských a národních dotačních programů přes "mobilizaci" soukromých zdrojů, zavedení rozšířené odpovědnosti výrobců u většího okruhu výrobků, po možné prodloužení záručních lhůt.

Řada úkolů je v oblasti průmyslu, surovin, stavebnictví a energetiky. Podle strategie je nutné podpořit využití druhotných materiálů už v samotných výrobách a ty upravit tak, aby z nich bylo mnohem méně odpadů. Jako stěžejní strategie uvádí modernizaci a vývoj ekologičtějších technologií a materiálů, větší použití stavebního materiálu, např. z demolic, pro nové stavby, podporu energetického využití nerecyklovatelných odpadů a materiálové využití vedlejších energetických produktů. Autoři dokumentu mimo jiné zdůrazňují nutnost snížit materiálovou náročnost i spotřebu energií. Důležitý je podle nich také rozvoj digitalizace v sektoru stavebnictví, který v tomto ohledu pokulhává. Digitalizace pomůže naplnit principy udržitelné výstavby, potřeba je i vznik dalších databází stavebních materiálů.

Podle dokumentu má Česko také velké rezervy v bioekonomice - odvětvích využívajících obnovitelné biologické zdroje. Strategie konstatuje, že provázanost bioekonomiky a oběhového hospodářství je u nás nízká a oblast vyžaduje širokou škálu opatření - od poklesu plýtvání potravinami a potravinového odpadu, např. osvětou a podporou potravinových bank, přes rozvoj ekologického hospodaření a šetrného nakládání s půdou, až k podpoře udržitelného lesnictví, širšího využití dřeva jako obnovitelné suroviny i preference kvalitních kompostů k hnojení polí.

Další velká výzva je recyklace vody. Strategie požaduje větší znovuvyužití odpadních vod, podporu vývoje technologií pro recyklaci a úsporu vody i efektivnějšího nakládání s čistírenskými kaly. Z nich lze získat například fosfor. Strategie také apeluje na realizaci přírodě blízkých opatření pro zadržení vody v krajině.

V oblasti odpadů klade strategie obecně důraz na maximální prevenci jejich vzniku, rozvoj recyklačních technologií, snižování skládkování i podílu nebezpečných látek ve výrobcích, efektivní využití vyprodukovaného odpadu a další omezení dovozu odpadů ze zahraničí.

Podle strategie je třeba i osvětově působit na spotřebitele, podporovat udržitelnou spotřebu textilu, projekty sdílení věcí, veřejné opravny a centra pro opětovné využití výrobků. Strategie počítá i s monitoringem enviromentální stopy výrobků a chce zamezovat poskytování mylných informací spotřebitelům o ekologické stopě produktu.

Dokument také doporučuje tzv. "cirkulární skeny", které definují nedostatky a potřeby města či obce v naplňování principů oběhového hospodářství. Požaduje i podporu alternativních pohonů v městské hromadné dopravě, sdílení aut a dalších dopravních prostředků.

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) v současnosti připravuje první ze tří tzv. akčních plánů vycházejících ze strategie. Na strategii s ministerstvem životního prostředí, pod něj spadající agenturou Cenia a Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) spolupracovala skupina složená ze zástupců sedmi dalších rezortů, Českého statistického úřadu, Státního fondu životního prostředí, krajů, obcí, podnikatelských svazů, akademické a výzkumné sféry i nevládních organizací.*

-čtk-

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down