Veřejné zakázky a nákupy zezelenaly

Od června má Česko pravidla pro uplatňování zelených veřejných zakázek. Jaký byl důvod tohoto kroku? Co se vlastně pod tímto názvem skrývá? Jak se projeví v reálném životě?

Jako zelené označujeme ty veřejné zakázky, do nichž jsou integrována environmentální hlediska a požadavky (Green Public Procurement, GPP). Patří k nástrojům, které podporují výrobní postupy šetrnější k životnímu prostředí, stimulují dodávky výrobků a služeb s vysokou užitnou hodnotou a environmentálními přínosy v rámci celého životního cyklu výrobků.

Možné úspory dosažené dodržováním principů GPP při zadávání veřejných zakázek ukazuje dokument Evropské komise „Akční plán Evropského společenství pro udržitelnou spotřebu a výrobu a udržitelnou průmyslovou politiku“, schválený v roce 2008. Pro podmínky České republiky přizpůsobuje obsah tohoto akčního plánu materiál s dlouhým názvem „Pravidla uplatňování environmentálních požadavků při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy“ (Pravidla), který 14. června přijala vláda ČR jako usnesení č. 465. Pravidla byla vypracována především pro organizace, jež se řídí zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Mohou být však využita i dalšími podnikatelskými či nepodnikatelskými subjekty, a to na straně poptávky i nabídky. Při veřejných zakázkách či přímých nákupech lze podle Pravidel využívat různé nástroje (viz rámeček).

Roční náklady veřejných organizací v Evropské unii představují přibližně 16 % hrubého domácího produktu Evropské unie. V České republice je toto číslo ještě vyšší – přibližně 20 %, což v roce 2009 odpovídalo 550-580 mld. Kč. Využitím své kupní síly při výběru zboží a služeb mohou veřejné instituce výraznou mírou přispět k naplňování principů udržitelného rozvoje. Veřejné zakázky mohou být hnací silou inovací na trhu, stejně jako zavádění systémů environmentálního managementu (EMS/EMAS).

Přínosy zelených zakázek

V roce 2001 došlo v rámci projektu RELIEF (www.iclei-europe.org/relief) k vědeckému posouzení možných environmentálních přínosů v případě širokého uplatnění zelených veřejných zakázek v Evropské unii. Z výsledků projektu například plyne, že kdyby všechny veřejné instituce v EU požadovaly „environmentálně šetrnou“ elektrickou energii, snížily by se emise CO2 o 60 mil. tun, což představuje 18 % závazku EU podle Kjótského protokolu. V případě využití energeticky úsporné výpočetní techniky by emise klesly o 830 tis. tun CO2. Pokud by byly nainstalovány úsporné toalety a vodovodní baterie, spotřeba vody by se snížila o 200 mil. tun (0,6 % celkové spotřeby domácností v EU). Zelené veřejné zakázky však přinášejí i ekonomické výhody.

Příkladem může být použití úsporných zdrojů osvětlení. Interiérová naváděcí světelná označení typu „VÝCHOD“ využívající technologie LED spotřebují o 80-95 % energie méně než standardní a jejich nákup se vrátí již za tři roky (ASE, 2005). Úspory po přechodu na úsporné (fluorescenční) zdroje světla se ve Washingtonu, DC, odhadují na 11 mil. kWh, tedy 700 000 dolarů ročně. Z expertní studie vyplývá, že Americký úřad pro energetiku prostřednictvím veřejných zakázek nastartoval na počátku roku 1998 trh pro novou generaci kompaktních zářivek.

Mezi další přínosy řadíme zvyšování materiálové efektivity, protože zelené veřejné zakázky tlačí na vyšší využití recyklace odpadů i lepší recyklovatelnost výrobků. Opomenuty nesmí být ani přínosy, které nelze tak snadno vyčíslit, například snížení obsahu chemických látek.

PRAVIDLA

Vzhledem k uvedeným přínosům se Ministerstvo životního prostředí rozhodlo připravit materiál, který by oblast GPP upravil. Nejsou-li totiž parametry zelených veřejných zakázek nastaveny správně, nepřinesou žádaný efekt a jsou spíše administrativní zátěží pro všechny zainteresované subjekty.

Pravidla byla vytvořena na základě zkušeností s obdobnými dokumenty – Usnesením vlády č. 720/2000 k návrhu podpory rozvoje prodeje a užívání ekologicky šetrných výrobků, resp. Usnesením vlády č. 1592/2008 o Programu obměny vozového parku veřejné správy za „ekologicky přátelská“ vozidla.

Samotná Pravidla pouze určují základní parametry, tedy pro koho jsou závazná, jakým způsobem a kdy bude docházet k vyhodnocování jejich plnění. Vybrané produktové skupiny jsou pak upraveny podrobnějšími metodikami. Metodiky stanovují environmentální požadavky na pořizované výrobky a služby a dále zahrnují i podrobné instrukce, jak tyto požadavky do veřejné zakázky zakomponovat (včetně vzorových zadávacích dokumentací, jejichž podoba byla konzultována s Ministerstvem pro místní rozvoj).

V současné době jsou k dispozici metodiky pro nákup nábytku a kancelářské výpočetní techniky, podle nichž by se měly od 1. listopadu 2010 řídit centrální orgány státní správy. Metodiky pro další produktové skupiny potraviny a cateringové služby, doprava a dopravní služby, oděvy, uniformy a jiný textil, papír a tiskařské služby, čisticí výrobky a služby by měly být představeny do konce roku 2011 spolu s vyhodnocením prvního roku účinnosti. V budoucnu budou průběžně představeny metodiky pro další oblasti.

Obsahová část metodik byla konzultována s odbornými asociacemi (Asociací českých nábytkářů, Asociací spotřební elektroniky a Asociací dovozců a výrobců kopírovací techniky). Uvedené asociace s uplatňováním Pravidel souhlasí, neboť pomohou stimulovat inovativní procesy a zároveň přispějí k boji s konkurencí, především ze zahraničí.

Požadavky v Metodikách postihují nejvýraznější dopady výrobků na životní prostředí, především jsou zde požadavky na obsah nebezpečných látek, využití recyklovaných materiálů, snadnou recyklovatelnost, u počítačů energetickou efektivitu, u nábytku použití legálně vytěženého dřeva atp.

Ministerstvo životního prostředí věnovalo velkou pozornost tomu, aby materiál jen minimálně zvyšoval administrativní zátěž a nevytvářel překážky pro podnikatele. Z tohoto důvodu byly vytvořeny i nové internetové stránky www.zelenenakupovani.cz, na kterých je možné kromě všech relevantních dokumentů nalézt i podrobnější návody pro uchazeče i zadavatele jak prokázat splnění environmentálních požadavků.

Nově schválená Pravidla považuje MŽP za dobrý základ pro implementaci zásad zelených veřejných zakázek v podmínkách České republiky. Všechny úřady by proto měly využívat Pravidla a výhody GPP v co nejširší míře a zařadit se tak mezi vyspělé státy, kde je uplatňování environmentálních požadavků již běžnou praxí.

Daniel Hájek

Odbor nástrojů politiky životního prostředí, Ministerstvo životního prostředí

NÁSTROJE A JEJICH MOŽNÉ VYUŽITÍ PŘI VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH ČI PŘÍMÝCH NÁKUPECH

Vyhodnocovat nabídky na základě environmentálních požadavků na výrobky a služby. Jako referenci pro stanovení potřeb a související technické specifikace se využijí příslušné části předpisů pro environmentální značení nebo jiné environmentální normy.

Program systému environmentálního řízení a auditu (EMAS) a normy environmentálního managementu (ISO 14000), které pomáhají při hodnocení subjektů ve specifických podmínkách v přípravné fázi veřejných zakázek.

Ustanovení o plnění smluv při uplatnění GPP. Jedná se o možnost uložit využívání principů GPP mandatorně vybraným orgánům státní správy, a to i v případě veřejných zakázek na projekty spolufinancované z fondů Evropské unie.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *