Ve Švihově má komunitní kompostování úspěch

Pilotní projekt komunitního kompostování finančně podpořený Plzeňským krajem úspěšně ukončil půlroční zkušební provoz. Od ledna 2009 město pokračuje v projektu dále ve vlastní režii, neboť projekt jednoznačně prokázal svou životaschopnost a přínosnost.

Komunitní kompostování je obdobou domácího kompostování z rodinných domků, ovšem s tím rozdílem, že se realizuje společně pro větší skupinu lidí v jedné lokalitě. Pro pilotní projekt ve Švihově byla zvolena (jaké v jednom z prvních měst v ČR) sídlištní zástavba.

Obyvatelé devíti bytových domů s 60 bytovými jednotkami (155 obyvatel) mohou do kompostérů bezplatně odkládat zbytky ovoce a zeleniny, zbytky jídel z domácností, pečivo, trávu apod. Projekt je tedy určen primárně pro kuchyňské bioodpady z domácností rostlinného původu, které se přirozeným procesem aerobního rozkladu přímo v kompostéru přemění na kompost. Kompostéry k tomu určené nejsou uzamčeny, ale jsou volně přístupné pro kohokoliv, kdo má zájem se do třídění zapojit.

Projekt běžel od konce června do konce prosince 2008 a prověřil praktické možnosti využití tohoto způsobu sběru a využití bioodpadů v bytové zástavbě. V rámci ČR jde zatím o ojedinělý projekt, neboť obsáhl nikoliv jednotlivé, vytypované a vybrané rodiny, které mají zájem o třídění bioodpadů, ale zavedl systém třídění a využití zejména kuchyňských bioodpadů pro celý komplex bytových domů a desítky rodin. Kromě tradičního papíru, skla a plastů tak mají obyvatelé v těchto lokalitách možnost třídit také zejména kuchyňské bioodpady.

DOTAZNÍKOVÁ AKCE

Na konci června 2008 byly na určené lokality umístěny 2 ks tzv. komunitních kompostérů (dřevěné, celkový objem 1800 litrů) a osm plastových kompostérů (celkem 5760 litrů). Od poloviny května začala intenzivní a osobní osvětová kampaň, která vedla k aktivnímu zapojení občanů do projektu a ke správnému třídění bioodpadů, což jsou základní předpoklady pro úspěch projektu.

Velmi důležitá byla také dotazníková akce mezi obyvateli na konci září a v říjnu 2008. Aby byly získané informace co nejdůvěryhodnější, rozhodli jsme se dotazník realizovat formou návštěvy všech domácností a osobní ankety. Jak se ukázalo, byla to správná volba, neboť po realizaci ankety významně přibylo množství tříděných odpadů a aktivní třídění začalo ve všech bytových domech, i tam, kde třídění doposud nebylo intenzivní.

Na otázky odpovídalo celkem 40 respondentů, kteří reprezentovali 40 rodin v dotčené lokalitě, tzn. celkem 112 osob. Do projektu bylo podle výsledků šetření zapojeno 34 rodin ze 40 dotázaných, tzn. 85 % rodin třídí bioodpady. Nejvíce občané třídí zbytky ovoce a zeleniny (94 % ze zapojených rodin), dále uvadlé květiny (56 %), zbytky pečiva (50 %), zbytky jídel, čaj a sedliny kávy (35 %) a nejméně byly zastoupeny bioodpady ze zahrádek ( 24 %). Rodiny využívají ke třídění a skladování bioodpadů plastovou nádobu (kyblík/miska) – 65 % dotázaných. Ostatní využívají obyčejného plastového sáčku, dávají bioodpady do hrnce nebo ihned vynesou do kompostéru,

Odpovědi jednoznačně ukázaly, že komunitní kompostování není zdrojem zápachu. Kolem kompostérů nezaznamenali dotazovaní nepořádek, nečistotu, ani problémy s hlodavci apod. Jediným problémem se ukázal větší výskyt hmyzu (mouchy a vosy) v kompostérech v podzimních měsících, když se třídilo více ovoce. Jako nejúčinnější zdroj informací se potvrdil osobní roznos letáků, dále místní periodikum Švihováček, beseda s občany a web města.

PRVNÍ OTEVŘENÍ BOXŮ

V listopadu, tedy čtyři měsíce od jejich instalace, jsme provedli první otevření kompostovacích boxů u dřevěných komunitních kompostérů a kontrolu obsahu a průběhu kompostovacího procesu. Kuchyňské bioodpady (např. pečivo, ovoce a zelenina) byly zcela rozloženy (kromě čerstvé hmoty) a nebyly ve zbývající hmotě patrné. V kompostérech bylo mnoho drobných živočichů podílejících se na rozkladném procesu. Ve spodní části kompostovacího boxu byla patrná již vytvořená zemina, zejména v případě prvního kompostéru jí bylo větší množství. V kompostérech zůstala vrstva bioodpadů ze zahrádek, zejména větviček, trávy a jablek, které se v tomto typu kompostéru velmi pomalu rozkládají. Tyto bioodpady zde byly navezeny ze soukromé zahrady a napříště tomu chceme zabránit.

VYHODNOCENÍ PROJEKTU

Na základě kontroly třídění na konci ledna 2009 bylo v kompostérech celkem kolem 3000 kg bioodpadů, zejména kuchyňských. Celkové množství vytříděného bioodpadu v období od července 2008 do ledna 2009 odhadujeme reálně na 5000 kg. Výtěžnost bioodpadů na všechny obyvatele v dotčené lokalitě (155 osob) za toto období činí 32,2 kg/osobu.

Při zachování úspěšného průběhu projektu může výtěžnost za rok dosáhnout dvojnásobku, tedy skoro 75 kg/obyvatele. Kvalita bioodpadů byla po celé sledované období velmi dobrá, prakticky na úrovni 100 %. Jen výjimečně se objevily nežádoucí příměsi: plasty a pouze jednou v průběhu projektu i zbytky kostí a masa, které dočasně způsobily v jedné lokalitě nepříjemnost se zápachem. Situace byla ovšem okamžitě řešena.

Projekt má minimální provozní náklady, nulové náklady na svoz a zpracování bioodpadů. Je nezávislý na výkyvech trhu a na krizi odpadového hospodářství.

Zásadní pro úspěch projektu je i pozitivní přístup vedení města Švihov. Zkušenosti z projektu vedly k tomu, že kompostéry jsou průběžně umývány, kontroluje se čistota okolí a podle potřeby je obsah kompostérů promíchán. Osvědčilo se umístění kompostérů vedle nádob na směsný komunální odpad. Zajímavostí je jistě i to, že městský úřad využil projektu k zavedení třídění bioodpadů přímo na radnici.

V rámci České republiky se jedná zatím o ojedinělý projekt s úspěšnými výsledky. Náklady na něj dosáhly 66 000 Kč a byly hrazeny z dotace Plzeňského kraje a z rozpočtu města Švihov.

Ondřej Bačík
EnviTec Biogas,

Martina Kašparová
město Švihov

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *