Vážka plavá? Dotace jsou problém!

Předběžné opatření Krajského soudu v Ostravě zastavilo dočasně projekt spalovny komunálního odpadu v Karviné.

Soud vyhověl podaným žalobám Hnutí Duha, Arniky a obce Horní Suchá. Podle nich by stavba nenávratně poškodila zdejší biotop vážky plavé, která je kriticky ohroženým hmyzem. Zeptali jsem se Ing. Silvie Součkové z oddělení odpadového hospodářství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Co se přihodilo? Je to definitivní konec projektu?

V současnosti máme vydána dvě územní rozhodnutí: jedno pro terénní úpravy, které předcházejí výstavbě, druhé pro samotnou výstavbu. A právě to druhé bylo napadeno žalobami. Součástí žaloby podané Hnutím Duha byl požadavek, aby jí byl přiznán odkladný účinek. Soudkyně tomuto požadavku vyhověla bez vyžádaní jakýchkoliv podkladů ze strany žalované. Krajský úřad na žaloby reaguje: vypracoval svůj odborný názor a zaslal jej soudu k posouzení a vysvětlení všech okolností. Co se týče konce projektu: územní rozhodnutí bylo pozastaveno. Naši právníci říkají, že je účinné, ale v tuto chvíli by se nedalo stavět.

 

Jaký to bude mít vliv na vyjednávání dotace z finančních zdrojů EU, o niž projekt žádal?

S dotací máme problém, ale poněkud jiného rázu. Na základě podmínek výzvy osy 4. 1. OPŽP, které byly zveřejněny Ministerstvem životního prostředí, jsme podávali žádost o dotaci na 40 % uznatelných investičních nákladů s tím, že dalších 50 % se pokryje úvěrem z evropské investiční banky a zbytek poskytnou akcionáři projektu KIC. Nedávno nám však Evropská komise sdělila, že můžeme získat dotaci pouze kolem dvaceti procent uznatelných nákladů. Což je zcela zásadní rozdíl oproti původnímu modelu, na jehož základě máme zpracovány veškeré dokumenty, které byly dodány do EU – ekonomické rozvahy, studie proveditelnosti atd. Z tohoto úhlu pohledu není pozastavení územního rozhodnutí až tak velkým problémem, i když pro vlastní získání dotace je územní rozhodnutí jedním ze zcela nezbytných podkladů.

Zdůvodnila Evropská komise nějak tento postup? Měla jsem dojem, že o 40 % dotací se hovořilo od začátku.

Tak byla postavena výzva a pravidla, podle kterých se připravovovaly podklady pro všechny tři záměry spaloven v ČR. Musím však říct, že jsme od začátku měli jisté pochybnosti. Ozývaly se hlasy, že spalovny v Evropě nebyly nikdy podpořeny způsobem, jak žádáme my. Respektive podpora stála na tom, že se vybudují zařízení ještě lepší než je standard, tedy vybavená technikou lepší, než je BAT (best available technology). Taková technika je však už skoro nedostupná a velmi nákladná.

Jak chcete nastalou situaci řešit?

Těch dvacet procent podpory představuje v projektu zhruba miliardu korun. Projekt KIC je postavený na akcionářích, kterými jsou Moravskoslezský kraj a statutární města. Jsou to subjekty s veřejnými rozpočty a nemohou dotovat tak obrovské peníze. Se situací jsme zatím seznámili naše akcionáře. Teď potřebujeme zhruba dva měsíce, aby akcionáři udělali nějaké rozhodnutí. V žádném případě nechceme a nemůžeme jít cestou zdražení odpadů pro akcionáře. Musíme se rozhodnout, jestli budeme v projektu pokračovat dál, nebo půjdeme cestou hledání strategického partnera, který by do projektu vstoupil a dokázal by ve spolupráci s akcionáři dokrýt chybějící finanční prostředky.

Z tohoto hlediska jsou možná na tom líp projekty, podporované stoprocentně soukromým kapitálem.

Určitě mají jednodušší roli. V ose 4. 1. byly podány tři žádosti podpory spaloven, se všemi jsme v kontaktu. Už je jasné, že každý projekt půjde dál svou vlastní vyjednávací cestou, protože každý má trochu jiné podmínky. Takže se uvidí, jestli se pokusí ještě nějak vyjednávat, aby získaly větší podporu, nebo projekt ukončí.

Vraťme se k vážce plavé, byť v tomto kontextu to opravdu vypadá jako lapálie. Už při úvahách o projektu se muselo v prostoru provést biologické hodnocení, byla při tom nalezena?

Ano, dělaly se tři biologické průzkumy a v tom úplně prvním se vážka se vyskytla. Nebyla však přímo v místě výstavby, ale v lokalitě Mokroš, což je rybník sousedící se zájmovou lokalitou. Byl zaznamenán výskyt jednoho jedince.

K žalobám se připojila i obec Horní Suchá, překvapilo vás to?

Jejich současný postoj je pro nás nečitelný. Zástupci obce byli na všech jednáních, byli účastni procesu EIA a nikdy neměli žádné připomínky. Společnost KIC byla založena a fungovala asi dva roky, když obec Horní Suchá projevila zájem se také stát akcionářem. Tato možnost je ostatně otevřena pro všechny další města a obce v regionu, z nichž mnohem jsou u nás v pozici pozorovatel.

Co bude dál?

Ten projekt je dobrý a kraj ho potřebuje. Moravskoslezský kraj má produkci odpadů dvojnásobnou, než je kapacita spalovny. I když bude třídění narůstat a budou se dále vylepšovat systémy separace, odpadů pro energetické využití bude dost. Děláme všechno pro to, abychom situaci zvrátili a mohli jsme jít naší cestou.

 

KRAJSKÉ INTEGROVANÉ CENTRUM NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍMI ODPADY

Záměru se jako akcionáři účastní Moravskoslezský kraj a pět severomoravských statutárních měst: Frýdek-Místek, Havířov, Karviná, Opava a Ostrava.

Centrum by mělo zahrnovat zařízení pro energetické využívání odpadů (EVO) s technologií roštového spalování. Navržená kapacita zařízení je 200 000 tun komunálního odpadu za rok.

Předpokládá se celoroční dodávka energií do odběratelských sít a zřízení překládacích stanic pro dodávky odpadů.

Celkové předpokládané investiční náklady projektu jsou odhadnuty na 4,9 miliardy Kč s cílem kolaudace a uvedení zařízení do trvalého provozu v roce 2015.

Spalovna by měla být umístěna v lokalitě Karviná, bývalý důl Barbora.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *