Ukazatel pro Evropskou unii

Statistické sledování komunálního odpadu je důležitý indikátor trvale udržitelného rozvoje. Neméně důležité je pro reporting poskytovaný Evropské unii.

Z tohoto důvodu je velký počet členských zemí povinen sbírat a poskytovat data o tomto odpadovém toku. Sebraná data jsou důležitá pro politiku samotné země, neboť ukazují, jaký je příspěvek jednotlivých měst a obcí (tedy původců) k plnění cílů národní strategie nakládání s odpady. Vůči Evropské unii jsou data o komunálním odpadu rovněž důležitým ukazatelem. Evropský statistický úřad Eurostat eviduje nejen data za členské státy EU, ale také kandidátské země a země EFTA nebo CEFTA, a pravidelně je zveřejňuje na svých stránkách.


Je potřeba konstatovat, že existují rozdíly mezi zeměmi Evropy v metodice, která stanovuje rozsah pojmu komunální odpad a následně ovlivňuje údaje o množství vyprodukovaných objemů komunálního odpadu na obyvatele. „Některé země považují za komunální odpad i odpad skupiny 20 pocházející od podniků a nikoli jen od obcí, někde vůbec nemají zjišťování, ale provádějí jen odhady na základě dat získaných od firem zabývajících se nakládáním s odpady. Data mezi zeměmi by se neměla moc porovnávat,“ upozorňuje Ing. Miloslava Veselá z oddělení statistiky životního prostředí Českého statistického úřadu.

VÝBĚR S DOPOČTEM

V současné době provádí Český statistický úřad sběr a zpracování dat o odpadech za rok 2010. Informace z tohoto zjišťování budou k dispozici v září letošního roku.

Kde je to jen trochu možné, musí sběr dat probíhat bez zbytečného zatěžování respondentů. Proto metoda, kterou úřad používá pro získání dat o komunálním odpadu, je výběrová s dopočty. To znamená, že se podle předem stanovených kritérií z celkového počtu 6249 obcí v ČR obešle statistickým výkazem vzorek, který čítá asi jeden tisíc obcí a získaná data se dopočtou na celý soubor. „Je to běžná metoda, kterou ČSÚ používá i v dalších statistikách. Správnost naší dopočtové metody jsme si ověřili, když jsme porovnali naše čísla s individuálními daty MŽP za rok 2006. Sečtením komunálu od obcí z dat MŽP nám vyšly stejné hodnoty,“ uvedla Ing. Veselá.

Podle poslední platné legislativy je komunálním odpadem odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob a který je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. Zahrnuje odpad pocházející z provozu domácností, z čištění veřejných komunikací a prostranství, z údržby veřejné zeleně a také odpad živnostenského charakteru (odpad podobný komunálnímu odpadu, který vzniká z provozu živností, úřadů a škol).

Výše vyprodukovaného komunálního odpadu se dlouhodobě pohybuje okolo 3 mil. tun ročně a nezaznamenává výraznější výkyvy. V roce 2009 bylo vyprodukováno 3,3 mil. tun komunálního odpadu, z toho největší část – 72 % – tvořil běžný svoz (odpad z popelnic, z kontejnerů nebo svozových pytlů), 12 % činil tříděný odpad (sklo, papír, plasty), 14 % tvořil objemný odpad a zbývající 2 % připadla na odpady z čištění ulic, tržišť, parků apod. Podle statistik se množství tříděného odpadu postupně zvyšuje, mezi roky 2002 a 2009 jsme zaznamenali nárůst téměř na trojnásobek, to je na 460 tisíc tun.

„Velké obce šetříme všechny, malé jsou rozděleny do skupin, tzv. strat, podle velikosti v závislosti na kraji,“ vysvětluje Ing. Miloslava Veselá. „Z každé skupiny se vybere vzorek a ten se obešle výkazem. Výsledky za tento vzorek se použijí k dopočtu na celek. Máme tedy data za všechny obce.“

ÚDAJE PRO EUROSTAT

ČSÚ pro potřeby Eurostatu provádí zjišťování o odpadech dle nařízení č. 2150/2002. To sice přímo nedefinuje komunální odpad, ale používá pojem odpad z domácností, jehož definice je v podstatě totožná s definicí komunálního odpadu uvedenou v § 4 odst. 1 písmeno b) v našem zákoně o odpadech (č. 185/2001, Sb.).

Z definice vyplývá, že ČSÚ nezapočítává do produkce komunálního odpadu odpady skupiny 20 Katalogu pocházející od podniků. Zahrnuty jsou pouze odpady skupiny 20 a podskupiny 1501 od občanů. Získaná data jsou použitelná jak pro mezinárodní, tak pro národní potřeby.

Data o komunálním odpadu odesílaná do Eurostatu splňují podle Ing. Veselé předpoklady pro využití v evropské statistice. ČSÚ to Eurostatu dokládá dokumentem, který je součástí předávaných dat a v němž se podrobně popisuje jejich sběr a zpracovaní.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *