Tiskoviny s flexotiskem ohrožují recyklaci

Výroba tiskového papíru z vytříděného sběrového papíru začíná procesem deinkingu - odstraněním tiskových barev. O kvalitě výsledného produktu tedy rozhoduje v první řadě složení a jakost papíru určeného pro recyklaci.

V rámci evropského papírenského průmyslu platí již více než deset let zásada, že pro úspěšný deinking se má používat odpadový bílý tiskový sběrový papír (případně i spotřebovaný v domácnostech) a spolu s ním i noviny a časopisy. Oba tyto druhy by měly být zastoupeny v minimálním množství 40 %. Takový druh sběrového papíru se pak označuje symbolem 1.11, a jménem Sorted graphic paper for deinking (tříděný tiskový papír pro deinking). Obsah lepenek v něm obsažených pak nemá být vyšší než 1,5 %.


Hlavním problémem však dnes je, jak kvalitativně a kvantitativně zjišťovat znaky tohoto papíru pro recyklaci, a především jak nepřijatelné druhy sebraného papíru v procesu třídění odstraňovat. Sebraný odpadový papír se třídí většinou ručně, a to hlavně podle své přirozené barvy a odhadnuté plošné hmotnosti. Dlouhodobá měření pak vedou k závěru, že ve sběrovém papíru tříděném podle normy 1.11 se nachází obvykle asi 55 % novin, 45 % časopisů a asi 5 % nevhodných druhů papíru a lepenek.

POTÍŽE S FLEXOTISKY

V poslední době v deinkingu přináší velké problémy setrvale se zvyšující podíl především flexotiskem tištěných novin a časopisů. Již jejich relativně malé množství zcela znehodnocuje účinnost deinkingu, a tím i recyklovaného tiskového papíru. Tento způsob tisku (flexo) se podle zahraničních pramenů rozšířil především ve Velké Británii, Itálii a Francii a je dále na postupu Evropou.

Vyskytují se i případy, kdy je takový tiskový papír pro deinking nepoužitelný. Tento stav je vyvolán používáním vodou ředitelných tiskových barev obsahujících nové typy akrylových pojiv a velmi jemně dispergovaných pigmentů, jejichž odlučivost z povrchu papíru je standardním postupem deinkingu výrazně snížena, a snižuje se tak úměrně tomu i bělost následně vyrobeného recyklovaného papíru. Použití vodou ředitelných tiskových barev je však z ekologických důvodů žádoucí, a tomuto cíli odpovídá i počet patentových přihlášek o technologiích vedoucích k tomuto cíli. Proto se i působnost výzkumu nyní orientuje na způsoby stanovení kvality i kvantity těchto barev ve sběrovém papíru.

Podobně aktuální je v současnosti problematika odstraňování barev (inkoustů, tonerů) z digitálních tiskových strojů (tiskáren), kde jejich složení je rovněž zcela jiné než u nejrozšířenějších ofsetových barev a stávající procesy deinkingu se s nimi vypořádávají jen velmi obtížně.

PARAMETRY KVALITY

Rozhodujícími parametry pro kvalitativní i kvantitativní složení zpracovávaného sběrového papíru jsou složení sběrového papíru (papíru určeného pro recyklaci) podle jednotlivých druhů, obsah popela, přítomnost novin a časopisů potištěných flexotiskem, vzájemný poměr novin a časopisů postižitelný ve vztahu k odstraňování tiskových barev nebo poměr obsahu plnidel a pigmentů významně se projevující s ohledem na poměr novin a časopisů. Jako nevýznamný se jeví rozdíl mezi obsahem nečistot a lepivých příměsí u novin a časopisů.

Použití nových metod a dynamická optimalizace jakosti může významně ovlivnit využití příslušného sběrového papíru určeného pro recyklaci a především pak kvalitu a použitelnost následně vyrobených papírů z odbarvené recyklované vlákniny.

 

Ing. Milan Souček

 

JAK ROZLIŠOVAT KVALITU PAPÍRU

Papírny ve výrobním procesu potřebují metodu, jak optimálně postihnout znaky určující jakost papíru a nevhodné druhy oddělit z výrobního procesu. A navíc tuto funkci provádět v provozním nasazení, pokud možno on-line. Není totiž problém vlastnosti sběrového papíru stanovit s dostatečnou přesností v laboratoři, ale vygenerované výsledky vyhodnocovat kontinuálně a dostatečně rychle i v provozní praxi a včas provádět nápravná opatření.

Nadějná je v této souvislosti proto zpráva o spolupráci papírny Stora Enso Sachsen GmbH, produkující tiskové papíry, s francouzským Centre Technique du Papier v Grenoblu. Společně vybudovali zkušební linku využívající pro studium kvalitativních znaků sběrového papíru metodu infračervené spektroskopie (NIR). Grafické záznamy těchto spekter dokazují přítomnost množství anorganických i organických sloučenin, které jsou součástí technických produktů.

Modelové směsi sběrového papíru se na ní snímají v podélném směru a analyzují se příslušná NIR spektra. Rychlost dopravníku se sběrovým papírem byla 0,1 m/s. Při konfrontaci výsledků on-line měření a kontrolních laboratorních měření se dospělo k výsledkům, které je možné označit za překvapivě slibné.

 

Procesy recyklace papíru se obtížně vyrovnávají s novými tiskovými barvami.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *