Autor
Kategorie:
Praxe

Téma: nakládání s bioodpady

V termínu od 19. do 21. září se uskutečnil již 8. ročník konference Biologicky rozložitelné odpady v Náměšti nad Oslavou.

Na letošní konferenci se diskutovalo nad legislativními podmínkami odpadového hospodářství ČR, které by měly podpořit rozvoj dobrých technik a technologií s ekonomickou, ekologickou a sociální udržitelností. Dále se probírala nekoncepčnost ministerstva zemědělství a životního prostředí a s tím související absence komunikace mezi původci produkce BRKO (obcí) a uživateli výstupů ze zařízení na zpracování odpadu, tedy zemědělci a dalšími podnikateli, kteří hospodaří s půdním fondem, což vede k porušení principu trvalého hospodaření v krajině.

Jednání konference zahájil tématem „Problematika nakládání s bioodpady z pohledu měst a obcí“ Mgr. Pavel Drahovzal ze Svazu měst a obcí České republiky. Po něm Ing. Jaromír Manhart nastínil aktuální stav a dlouhodobou koncepci MŽP s nakládání s odpady v ČR. Také další přednášky se věnovaly aktuálním tématům: efektivitě vynaložených prostředků do zařízení na zpracování BRO nebo evidenci nakládání s BRO. Na přednášky navazovala diskuze, na které účastníci konference měli možnost přednášející konfrontovat svými dotazy. Padaly otázky týkající se bezpečnosti kompostu z hlediska kontaminace nebezpečnými látkami, výzvy zemědělců v rámci OPŽP, podkladových studií spaloven, analýz nákladů na bioodpady v ČR a dalších.

Jeden z bloků konference byl věnován nakládání s BRO v ČR z pohledu praxe a ekonomické a environmentální udržitelnosti systémů. Hovořilo se o vývoji české a evropské legislativy ve vztahu k organickým hnojivům, využívání organických hnojiv na zemědělské půdě a nejčastějších problémech provozu zařízení zpracovávajícícgh BRO (evidence, sankce, udržitelnost zařízení).

V diskusi padly zajímavé dotazy, týkající se zkušenosti s překopáváním velkých kompostérů, složení frakcí v BRKO, prevence vzniku odpadů a malé finanční zapojenosti do projektů kompostování ze stran občanů.

Závěrečný den konference probíhal formou prezentace jednotlivých systémů nakládání s bioodpady, vhodných pro konkrétní regiony. Velmi pečlivě byly vybrány příklady dobré praxe vhodné pro nejmenší obce, středně velké obce, města i celé regiony. Program kopíroval hierarchii nakládání s odpady/bioodpady, jejíž dodržování je závazné v české i evropské odpadové legislativě.

Hlavní myšlenkou bylo vybudování trvale udržitelných integrovaných systémů nakládání s odpady řešících i otázku bioodpadů. Prezentovány byly zkušenosti s domovním kompostováním v městské části Brno-Žebětín a v Praze (sdružení KOKOZA), ale i velké kompostárny, jako je ECOWOOD v Unhošti nebo firma EKODENDRA. Představena byla i energeticky soběstačná obec Kněžice provozující bioplynovou stanici a kompostárnu. V závěrečný den konference se hovořilo nejen o úspěších a pozitivech, ale také o problémech a nenaplněných očekáváních, které praxe přináší.

Jedním z přednášejících na konferenci byl Ing. Jaromír Manhart, MŽP.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *