Technologie a požadavky je třeba spojit v logický celek

Hledání rentabilního systému pro nakládání s biologicky rozložitelnými odpady předpokládá optimalizaci nakládání s nimi v regionálním měřítku.

Zelená kniha o nakládání s biologickým odpadem v Evropské unii (2008) upozorňuje na několik společných aspektů, které je nutno při návrzích na řešení respektovat: různé metody pro předcházení vzniku odpadů jsou u biologických odpadů daleko méně efektivní, než u jiných kategorií odpadů. Rovněž je nereálné zajistit oddělení biologické složky od směsného odpadu pouze primárním tříděním u původce. Sběr a svoz odpadů má své limitující faktory, které jsou dány fyzikální a chemickou nestabilitou organických odpadů, na které má vliv např. teplota, přístup kyslíku, vlhkost apod. Technologie prostého kompostování nejsou schopny efektivně zvládnout celkové množství biologických odpadů a nalezení lukrativního odbytu pro vysoce kvalitní kompost u koncových odběratelů je nereálné. Pro řešení je nezbytné propojit potřeby jednotlivých původců a jednotlivých kategorií organických odpadů v jeden logistický celek.


Hrubé srovnání celkových nákladů na zpracování jedné tuny biologicky rozložitelného odpadu podle jednotlivých metod využití nebo odstranění ukazuje tab. 1. Uváděné náklady vycházejí ze znalosti investic a provozní praxe konkrétních zařízení s vysokou kapacitou v ČR a je nutné je chápat jako orientační. Je totiž složité provádět exaktní výpočty v situaci, kde jsou poskytovány dotace na investice, a následně je také dotován vlastní svoz a zneškodnění BRO a BRKO. Náklady týkající se EU 15 jsou převzaty ze Zelené knihy o nakládání s BRO v Evropské unii.

HLEDÁNÍ ŘEŠENÍ

Zkušenosti z různých analýz i výsledky vyhodnocení plnění POH ČR jasně ukazují, že při řešení BRO je nutné využít komplexnější přístup, který logisticky propojí vybrané BAT technologie se specifiky jednotlivých skupin biologických odpadů, potřebami zákazníků a možnostmi odbytu získaných surovin nebo energií. K řešení jsou čtyři hlavní body: nalezení optimálního svozového regionu, rozdělení BRO do specifických skupin, výběr vhodných technologií a finanční analýza.

SVOZOVÝ REGION

Jeden ze základních nedostatků, který můžeme pozorovat u systémů řešení biologických odpadů, je skutečnost, že byly orientovány pouze na jednu vybranou skupinu biologicky rozložitelných odpadů. Velmi často nalezneme systémy v České republice (ale i v Evropě) zaměřené pouze na odpady z domácnosti, popř. v kombinaci spolu s komunálními organickými odpady. Většina těchto systémů jen velmi složitě zvládá další komodity odpadů, a to i přes vysoké investice do rekonstrukce původních technologií. Obecně je však efektivita těchto hybridů velmi nízká.

Pro návrh optimálního, technicky efektivního a ekonomicky rentabilního systému je vhodně zvolený svozový region mnohem důležitější než například orientace na specifickou skupinu odpadů.

Je samozřejmě velmi složité sta-novit modelové parametry takového regionu vzhledem k mnoha proměn-ným (hustota osídlení, výskyt a kvalita jednotlivých kategorií odpadů, logistické podmínky, konfigurace území, kulturní odlišnosti a návyky atd.).

Orientačně lze říci, že by měl svozový region zahrnovat zhruba 200 000-350 000 obyvatel s minimální produkcí 35 000 tun BRO a maximální dojezdovou vzdáleností 60-80 km.

Integrovaný systém nakládání s BRO potřebuje efektivní systém sběru a svozu, zaměřený na specifické skupiny BRO, do nichž jsou zařazeny odpady konkrétních katalogových čísel. Jako specifické skupiny vystupují odpady domovní, komunální, kaly, BRO z obchodu a služeb, odpad z průmyslu a zemědělství (tab. 2).

VÝBĚR TECHNOLOGIE

K jednomu cíli – rentabilnímu řešení BRO ve vybraném regionu – vede široká škála systémů nakládání s biologickými odpady. Bylo by základní chybou pro nový systém orientovat se na „high“ technologie produkující z bioodpadů v kombinaci s biomasou kvalitní certifikované alternativní palivo (BDB), popř. přímo bionaftu, nebo naopak sklouznout k zaběhaným šablonám postavených na kompostárnách první generace, které již nevyhovují modernímu stylu řešení odpadů a prošly několikerou rekonstrukcí.

Pro primární pohled před zahájením konkrétních kroků můžeme použít jednoduchou matici, která je průnikem jednotlivých systémů a specifických skupin odpadů (tab. 3). Matice kategorizuje technologie jako vhodné, omezeně vhodné, či nevhodné pro danou specifickou skupinu BRO.

FINANČNÍ ASPEKTY

Přes veškerou snahu při respektování výše uvedených doporučení nebude žádný systém trvale ekonomicky udržitelný bez legislativní podpory. Na druhé straně je jasné, že pouhá směrnice EU, byť spojená s hrozbou finanční penalizace při neplnění, není schopna zvrátit současný negativní trend v ČR.

Ekonomika jednotlivých řešení BRO je neúprosně spjata s vynaloženými investicemi a celkovými náklady použité technologie.

V České republice si nemůžeme stěžovat na nedostupnost vhodných technologií a technik. Zároveň je dostatek investičních zdrojů z privátní sféry, která obsluhuje více než 60 % trhu z odpady. Problém tedy je pouze v nepřehledné a nedostatečné legislativě a nástrojích finanční podpory.

Pokusíme-li se tedy zformulovat nedostatky v oblasti legislativy a finančních nástrojů, nalezneme tyto chybějící články:

zvýšení poplatků za prosté skládkování komunálních odpadů ze současných 20 euro postupně až na 60 eur,

směrnice upravující nakládání s biologicko rozložitelnými odpady s preferencí jejich materiálového a energetického využití,

cílená finanční podpora pro produkty a energii získané z kompostování a anaerobní digesce,

v dotační politice pak zvýšená podpora regionálního přístupu k řešení biologicky rozložitelných odpadů oproti lokálním řešením (zavedení termínů jako minimální svozová oblast, minimální kapacita zařízení).

 

prof. RNDr. Jiří Hřebíček
CSc. Dipl. Ing. Zdeněk Horsák
Ph.D. Mgr. Petr Špičák
Mgr. Tomáš Chudárek

 

TAB. 1: ODHAD CELKOVÝCH NÁKLADŮ NA ZPRACOVÁNÍ JEDNÉ TUNY BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉHO ODPADU RŮZNÝMI METODAMI

 

Metoda ČR EU
Oddělený sběr biologického odpadu, po němž následuje kompostování 25-35 35-75
Oddělený sběr biologického odpadu, po němž následuje anaerobní digesce 50-60 85-125
Skládkování směsného odpadu 35-45 55
Spalování směsného odpadu 35-50 90
Výroba paliva z biomasy (BDB) a)- 20-25

 

Pozn.: a) není započítán náklad na nákup biomasy a dopravu do místa zpracování (80-300 EURO)

 

TAB. 2: SPECIFICKÉ SKUPINY BRO ODPADŮ PODLE JEJICH PŮVODU

 

Skupina Popis
Domovní Odpady vznikající v domácnostech kromě organických zbytků z potravin, odpady ze sečení trávy z prořezů zeleně a zahrádkářských výpěstků.
Komunální Odpady ze sečení trávy a prořezů veřejné zeleně, z údržby příměstských parků a lesů.
Kaly Všechny druhy biologických kalů, včetně obsahů septiků a žump.
Obchod/služby Odpady z prodejen, včetně supermarketů, odpady od drobných živnostníků, odpady z kuchyní, restaurací, hotelů a zařízení veřejného stravovaní (školní a závodní kuchyně, menzy, apod.).
Průmysl Odpady z potravinářského průmyslu.
Zemědělství Odpady ze zemědělské a lesnické výroby.

 

 

TAB. 3: MATICE VHODNOSTI POUŽITÍ JEDNOTLIVÝCH SYSTÉMŮ A TECHNOLOGIÍ PRO SPECIFICKÉ SKUPINY ODPADŮ

 

Systém, technologie Skupina odpadů
Domovní Komunální Kaly Gastro Obchod/ /Služby Průmysl Zemědělství
Prevence omezeně ne ne omezeně ano ano ano
Oddělený sběr ano ano ano omezeně ano ano ano
Třídění ano omezeně ne ne ano omezeně omezeně
Recyklace/využití ano ano ano ne ano ano ano
Mechanicko- -biologická úprava ano ano omezeně ne ano omezeně omezeně
Spalování ano omezeně ano ano ano omezeně omezeně
Kompostování omezeně omezeně omezeně ne omezeně ne ano
Bioplynová stanice omezeně ne omezeně ano omezeně omezeně ano
Skládkování ano ano omezeně ne ano ano ano

 

Poz.: Ano – systém nebo technologie jsou vhodné pro danou specifickou skupinu odpadů. Omezeně – systém nebo technologii je možné použít s omezením, a to: po úpravě odpadů; pouze pro vybrané kategorie odpadů ze skupiny; existuje zde legislativní omezení; jsou zde jiné sekundární dopady. Ne – systém nebo technologie jsou nevhodné pro danou specifickou skupinu odpadů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *