Strategie nakládání s odpady byla aktualizována

Svaz měst a obcí ČR ve spolupráci s Asociací krajů ČR dokončil a představil v červnu letošního roku Aktualizaci Strategie rozvoje nakládání s odpady v obcích a městech ČR. Navazuje na strategický dokument z roku 2008, který prezentoval pohled samospráv měst, obcí a krajů.

Do analytické části Aktualizace byly zapracovány aktualizované údaje vyplývající z evidence odpadů v roce 2010 a 2009 a další nová statistická data a informace. V návrhové (strategické) části se pak promítly změny v odpadovém hospodářství od roku 2008.

Aktualizace především vychází ze vládou schválených Tezí rozvoje odpadového hospodářství České republiky, které byly prodiskutovány všemi důležitými aktéry odpadového hospodářství. Jejich principy a cíle Aktualizace rozšiřuje, upřesňuje a v některých oblastech doplňuje (například oblast konkrétních ekonomických nástrojů a jejich využití).


Dokument se ve své návrhové části věnuje pouze odpadům pocházející z produkce obcí, včetně odpadu původců zapojených do systému nakládání s odpady v obcích. Respektuje stávající legislativu s hierarchií nakládání s odpady, stávající stav nakládání s odpady v ČR a reálné možnosti budoucího odpadového hospodářství.

STRATEGICKÁ ČÁST

V návrhové, tedy strategické části Aktualizace se zabývá řadou oblastí nakládání s komunálními odpady v obcích a městech. Mezi hlavní patří:

Regionální integrované systémy nakládání s odpady – základem odpadového hospodářství obcí a měst je společné řešení odpadového hospodářství v tzv. integrovaných systémech nakládání s odpady. Rozumí se tím systém umožňující optimální nastavení jednotlivých procesů a prvků pro trvale udržitelné řešení odpadového hospodářství v určitém prostoru a časovém horizontu. Integrovaný systém ve spojení s komunálním odpadem je jednoduchou strategií, která koordinuje prevenci, sběr, využití a odstranění komunálních odpadů v celém odpadovém toku, směřující k efektivnímu provozování odpadového hospodářství obcí, při respektování ekonomických, sociálních a environmentálních požadavků. V této souvislosti jsou v Aktualizaci jednoznačně podporována zařízení pro energetické využívání komunálních odpadů (směsného KO). Tato zařízení jsou klíčová pro splnění směrnic EU týkající se skládkování odpadů, a je proto žádoucí podpora jejich budování z veřejných zdrojů.

Přesné vymezení pojmu komunálního odpadu – další rozvoj odpadového hospodářství a jasné stanovení odpovědnosti za plnění některých cílů rámcové směrnice o odpadech vyžaduje přesné vymezení pojmu komunální odpad. Je nutné odlišit produkci komunálních odpadů a ostatních odpadů podobných komunálním pocházejících od subjektů zapojených do systému obce a produkci odpadů od původců nezapojených do systému obce.

Materiálově využitelné a recyklovatelné složky komunálního odpadu, Biologicky rozložitelné komunální odpady – Aktualizace navrhuje rozumný, ekonomicky reálný návrh konkrétního nakládání s využitelnými druhy odpadů v obcích v souladu s povinnostmi a cíli, které ČR přijala a musí plnit.

Živnostenské odpady – Aktualizace navrhuje, aby obce na základě vyhlášky povinně zapojovaly podnikající fyzické či právnické osoby do systému obce a tyto subjekty obci za uvedenou službu platily. Týká se především malých živnostenských provozů.

Zpětný odběr – pro obce se ukázaly jako výhodné kolektivní systémy zajišťující zpětné odběry. Aktualizace navrhuje odstranit stávající legislativní nedostatky, vytvořit obecná pravidla platná pro všechny komodity podléhající zpětnému odběru, definovat jednoznačně práva a povinnosti všech subjektů účastněných na systémech zpětných odběrů či např. zvážení plánovaného převedení zpětného odběru výrobků do režimu nakládání s odpady s ohledem na zachování jednoduchého provozu míst zpětného odběru.

EKONOMICKÉ NÁSTROJE

Aktualizace navrhuje způsob využití poplatku za odstranění odpadů na skládkách odpadů (jako jednoho z klíčových ekonomických nástrojů), tedy jeho zvýšení, zachování kompenzační části poplatku obcím, na jejichž území se skládka odpadů nachází. Zvýšená část poplatku by se měla poměrově dělit mezi stát a kraje s tím, že finanční prostředky musí být zpět rozdělovány do odpadového hospodářství (oblasti komunálních odpadů). Zdůrazněn je jednoznačný a dlouhodobý požadavek obcí na úpravu místního poplatku za systém nakládání s odpady na území obce (zvýšení sazby včetně změny konstrukce výběru poplatku) či poplatky pro další subjekty užívající systém nakládání s odpady v obci.

KLADNÉ PŘIJETÍ DOKUMENTU

Celý dokument, který je základním pohledem samospráv měst, obcí a krajů na oblast komunálních odpadů, byl v červnu představen na konferenci Odpady a obce v Hradci Králové a byl zde osobně předán náměstku ministra životního prostředí PhDr. Ivo Hlaváčovi. Ten vznik dokumentu přivítal s tím, že z jeho pohledu se jedná o odborný základ pro tvorbu nového zákona o odpadech a navazujících právních předpisů včetně plánů odpadového hospodářství. Dokument byl kladně přijat také Hospodářskou komory České republiky. Obě zastřešující organizace – SMCR i AK ČR – jsou připraveny spolupracovat na tvorbě nové legislativy odpadového hospodářství a nezbytných změnách odpadového hospodářství. Dokument je k dispozici ke stažení na stránkách Svazu měst a obcí ČR (www.smocr.cz).

 

Bc. Marek Sýkora
člen komise ŽP SMOČR, starosta města Dobřany

Marek Sýkora prezentoval aktualizovanou strategii na konferenci Odpady a obce v Hradci Králové.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *