Statistika: produkce komunálních odpadů vzrostla jen o procento

Pravidelná zpráva o produkci odpadů za rok 2011, kterou zveřejnil Český statistický úřad, ukázala, že vývoj v oblasti produkce odpadů u nás je v podstatě pozitivní.

Celková produkce odpadů v roce 2011 v ČR dosáhla 23,6 mil tun. Proti předchozímu roku se jedná o mírný pokles (2 %). Komunálního odpadu vzniklo v loňském roce 3,4 mil tun, což odpovídá produkci 320 kilogramů na jednoho obyvatele a rok. Oproti roku 2010 vzrostlo množství komunálního odpadu jen o jedno procento.

Češi navíc v porovnání s mnohými státy Evropy komunální odpad odpovědně třídí. Zhruba 13 % odpadů domácností jde do barevných kontejnerů. „Konkrétně bylo v roce 2011 na obyvatele vytříděno 15 kg papíru, 11 kg skla, 10 kg plastů, 5 kg kovů a 5 kg ostatních odděleně sbíraných složek,“ předkládá data expertka Českého statistického úřadu Miloslava Veselá. Zatímco v roce 2002 množství tříděného odpadu z domácností dosáhlo pouze 16 kg na jednoho obyvatele ročně, v loňském roce již množství vytříděného odapdu vzrostlo na celých 46 kilogramů za obyvatele a rok.


PODNIKOVÉ ODPADY

Množství odpadů, ve statistice označovaných jako podnikové, dosáhl v roce 2011 téměř 20 mil. tun. Na celkovém množství odpadů se odpady podnikové podílejí 85 %.

Jejich množství kleslo mezi lety 2002 až 2011 o dvacet procent. Odráží se v tom snaha firem o úspory v oblasti odpadového hospodářství. Největší podíl z podnikových odpadů představují stavební a demoliční odpady – vzniklo u nich 11,741 mil. tun, což představuje 59 % z celkového množství. Odpadů z tepelných procesů bylo téměř dva miliony tun (10 % z celkového množství) a odpadů ze zařízení na zpracování odpadů 11 %.

DRUHOTNÉ SUROVINY

Celková produkce druhotných surovin v České republice v roce 2011 byla 21,2 milionů tun. Zatímco produkce druhotných surovin z plastů, dřeva, skla dosahuje stovek tisíc tun za rok, druhotné suroviny z energetických procesů jsou vykazovány v množství přes 12 mil. tun, druhotných surovin ze stavebních hmot bylo kolem 3,3 mil. tun.

Je zajímavé tato čísla porovnat s údaji o produkci podnikových odpadů. Plyne z nich, že naprostá většina produktů tepelných procesů je druhotnými surovinami, tj. jsou deklarovány a využívány jako výrobky. Naopak v oblasti stavebních hmot končí valná většina materiálů v gesci zákona o odpadech a jen malá část je využívána jako druhotná surovina.

Český statistický úřad sleduje problematiku druhotných surovin od roku 2011. Toto zjišťování bylo připraveno ve spolupráci a za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Důvodem byla úprava národní legislativy v duchu evropské rámcové směrnice o odpadech, která umožňuje některé materiály, dříve považované za odpady, vyjmout z působnosti zákona o odpadech.

Druhotnými surovinami se pro účely statistického zjišťování rozumí především vedlejší produkty (popílky ze spalování uhlí, železné piliny), přepracované odpady (kovy, plasty), nespotřebované vstupní suroviny a materiály získané z výrobků podléhajících zpětnému odběru.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *