Stabilizační program na podporu systému

Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a. s., oznamuje, že na podporu dlouhodobě budovaného systému tříděného sběru odpadu zahajuje ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR rozsáhlý stabilizační program, který umožní zachování existence tříděného sběru v České republice. Tento stabilizační program je reakcí na stále se zhoršující hospodářskou situaci v oblasti využití odpadů.

Jeho cílem je zejména ekonomická stabilizace úpravy a dotřiďování odpadu, které jsou klíčové pro zajištění odbytu vytříděných odpadů na trhu druhotných surovin.

Stabilizační program byl projednán na společném jednání Svazu měst a obcí České republiky, Hospodářské komory ČR a společnosti EKO-KOM. Program svým finančním rozsahem představuje stovky milionů korun, které budou vynaloženy především na zkvalitnění úpravy odpadu tak, aby jej bylo možné obchodně uplatnit na domácím i zahraničním trhu s druhotnými surovinami.

VÝSLEDEK TRŽNÍ ANALÝZY DAT

Při tvorbě stabilizačního programu se vycházelo z podrobné tržní analýzy ekonomických dat a také z výsledků řady jednání, která proběhla mezi zástupci průmyslu, měst a obcí a státních institucí. Již počátkem tohoto roku společnost EKO-KOM (v reakci na počínající depresi na trhu druhotných surovin) navýšila financování systému tříděného sběru ve městech a obcích o 15 % a upravila způsob financování v oblasti úpravy odpadu. S dalším zhoršováním situace tříděného sběru se tato opatření ukázala jako nedostatečná. Po důsledné ekonomické analýze společnost EKO-KOM připravila druhou, rozsáhlejší fázi finančních opatření. Ta by měla vést nejen k ekonomické stabilizaci dotřiďování a úpravy odpadu, ale současně zajistit zkvalitnění dotřídění.

FINANČNÍ I TRŽNÍ OPATŘENÍ

Program vedle finančních opatření navrhuje i opatření systémová. Cílem je oddělit od sebe ekonomiku svozu tříděného odpadu a komoditních trhů, aby nebyly náklady měst a obcí na tříděný sběr bezprostředně ovlivňovány propadem cen jednotlivých vytříděných komodit. Hlavní část financí z programu bude proto směřována do oblasti dotřiďování odpadu, která je dělícím bodem mezi svozem odpadu a jeho následným uplatněním na trhu.

Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM tak bude i nadále ve spolupráci s městy a obcemi zajišťovat sběr a recyklaci použitých obalů, za což odpovídá svým zákazníkům. Městům a obcím bohužel zůstává větší část odpovědnosti za vyřešení ekonomických problémů v oblasti sběru papírů, protože přibližně jen čtvrtina sebraného papíru má svůj původ v obalech. Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM nemůže finančně podporovat nakládání s neobalovými odpady, jakými jsou například noviny či časopisy, protože jí to neumožňují platné předpisy.

Z obchodních důvodů společnost EKO-KOM nemůže zveřejnit přesný finanční rozsah stabilizačního programu a ani přesnou strukturu finančních intervencí do jednotlivých odpadových komodit. Na evropském trhu druhotných surovin převládá v této době spekulativní chování, a proto zveřejnění detailů o intervencích by mohlo omezit možnost úspěšného uplatnění českých surovin na tomto trhu.

Odstartování stabilizačního programu znamená významnou pomoc systému tříděného sběru v ČR, který je bezesporu jedním z nejlepších v Evropě. Negativní stránkou programu je, že společnost EKO-KOM, a. s., je bohužel nucena přistoupit k výraznému navýšení cen za zajištění zpětného odběru a využití obalů svým klientům, neboť v posledních měsících již byly vyčerpány finanční rezervy určené pro překlenutí výkyvů trhu. I přes řadu provedených úsporných opatření, včetně mzdové a personální oblasti, již nemůže EKO-KOM stále se prohlubující ekonomický propad odpadového hospodářství saturovat z vlastních zdrojů.

Právě se rozbíhající stabilizační program je nutný pro budoucí zajištění splnění povinností vyplývajících podnikům z obalových předpisů. Současně je příspěvkem českého průmyslu k tomu, aby Česká republika dostála svým povinnostem, které jí v oblasti ochrany životního prostředí ukládá evropská legislativa.

Zdroj: EKO-KOM, a. s., zveřejněno v tisku dne 13. 2. 2009, krácení a mezititulky redakce.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *