Autor
Kategorie:
Praxe

Spolupráce na polsko-českém pohraničí

Žacléř leží za hlavním hřebenem Krkonoš a téměř na hranici s Polskem. Region tvoří geograficky, historicky a kulturně souvislý celek, který spojují dva hlavní znaky: cestovní ruch a cenná přírodní krajina. V roce 2011 přibyl třetí - odpady.

Ačkoliv je na obou stranách hranice zaveden separovaný sběr využitelných složek, nedařilo se efektivně řešit selektivní sběr biologicky rozložitelných odpadů, respektive jejich využití. Hlavní překážkou byly velké dovozové vzdálenosti do zpracovatelských zařízení, která leží ve vnitrozemí.

Evropská legislativa, na niž přistoupily obě sousední země, sice vyžaduje omezení skládkování biologicky rozložitelného odpadu, za daných podmínek by to však hrozilo zvýšením cen za nakládání s odpady nad sociálně únosnou hladinu. Region přitom představuje téměř sto tisíc obyvatel na obou stranách hranice.

Situaci vyřešil společný projekt společnosti SANIKOM Lubawka (PL) a Technických služeb Žacléř (CZ), který se rozběhl v roce 2010. V areálu skládky Lubawka – zhruba deset kilometrů od česko-polské hranice – byla vybudována kompostovací plocha s kompletním vybavením. Český partner ze Žacléře zakoupil multifunkční sekačku na údržbu veřejné zeleně a kontejnery na sběr a odvoz odpadů. Biologický odpad, sebraný na českém území, odebírá na základě uzavřené smlouvy společnost SANIKOM a odváží ho ke zpracování do svého zařízení. Vyrobený kompost se využívá na rekultivaci bývalé skládky.

POTÍŽE NA ÚVOD

Zatímco technická stránka realizace společného projektu nepřinesla závažnější problémy, administrativní zajištění přepravy odpadů přes hranici nebylo vůbec jednoduché. Ve své prezentaci na konferenci OF 2013 o tom mluvil Daniel Luštinec z Technických služeb Žacléř: „V letech 2010 a 2011 musely být povolovány jednotlivé přepravy se složitým vedením doprovodné dokumentace.

Začátkem prosince 2011 bylo zažádáno o nové povolení pro rok 2012. Koncem ledna 2012 vyzývá Ministerstvo životního prostředí ČR k doplnění dokladů. Ovšem ke dni 23. 3.2012, vzhledem ke změně legislativy, dochází ze strany GIOS (orgán příslušného úřadu v zemi příjemce) k zastavení řízení s odkazem na článek 18 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1013/2006, o přepravě odpadů, s tím, že povolení již není vyžadováno a přeprava bude uskutečňována v režimu daného článku. Nyní (rok 2013, pozn. red.) je přeprava zcela bez dokladů, a administrativa je zásadně jednodušší. Odpadá jak povolení, tak oznamování jednotlivých přeprav, nezbytné je doprovázet náklad průvodním dokladem a tyto doklady archivovat.“

Ředitel a jednatel společnosti Technické služby Žacléř, s. r. o., Ing. Martin Netolický potvrzuje tento stav i v roce 2014: „Administrativní potíže byly především při zahájení a rozjetí projektu. V návaznosti na legislativní změny EU a následně i zákonů české a polské strany došlo k překlasifikování bioodpadu a zjednodušení evidence přepravy a další s tím související administrativy,“

ZKUŠENOSTI PO LETECH

Nyní již běží společný projekt na česko-polské hranici čtvrtým rokem. „Spolupráce s firmou Sanikom, naším hlavním partnerem, i s představiteli státní správy pokračuje a je na dobré úrovni. Kompostárna funguje tak, jak bylo předpokládáno. Na polské straně je areál a s ním související technologie a infrastruktura stále rozvíjena a vylepšována,“ říká Ing. Netolický.

Díky dobrým zkušenostem se uvažuje i o rozšíření kapacity a dalším rozvoji. „Zvažujeme otázku další spolupráce na sběru komunálního odpadu, který v současnosti město Žacléř odváží na skládku,“ uvádí Ing. Netolický. „Pokud by bylo možné takový odpad převážet přes hranice, bylo by pro město výhodné odpad odvážet do třídírny v Polsku. Jednak by se snížily nákladu na přepravu (vzdálenost je oproti skládce v ČR poloviční), a také bychom splnili požadavek EU: odpad by byl vytříděn, využitelné suroviny zpracovány a jen zlomek zlikvidován ve spalovně.“

Objem sebraného odpadu se pohybuje mezi 460-470 tunami za rok, město ho však chce rozvíjet. V současné době mají na OPŽP odevzdaný podaný projekt na posílení svozu bioodpadu ve městě Žacléř – jde zejména o kontejnerovou techniku.

„Se spoluprací jsme velmi spokojeni,“ říká Ing. Netolický. „Samozřejmě legislativa je hlavním bodem, který nás na obou stranách hranice zaměstnává nejvíc. V odpadové problematice nás polští kolegové předběhli a v rámci zpracování odpadů, jejich třídění a zpětnému zpracování se dostávají na přední místa nejenom v evropském měřítku.“

PROJEKT BIOLOGICKÉ ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ NA POLSKO-ČESKÉM POMEZÍ

Polská strana

Výstavba plochy na kompostování organického odpadu o rozloze 4220 m2 včetně infrastruktury

Nákup překapávače kompostu

Nákup a montáž sociálně kancelářského kontejneru, autováhy s počítačovým vybavením (software)

Česká strana

Nákup stroje na sekání a sběr trávy

Nákup velkoobjemových kontejnerů na selektivní sběr biologických odpadů

Obě strany:

Tvorba internetových stránek o odpadovém hospodářství

Propagační materiál a tiskové články

Vzdělávací setkání pro školy

Sebraný bioodpad z Česka se vozí ke zpracování přes hranici do Polska.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *