Autor
Kategorie:
Praxe

Spalovna Schwandorf – náhradní řešení se osvědčilo

Spalovna komunálních odpadů v bavorském Schwandorfu vznikla jako náhradní řešení za teplárnu a elektrárnu v okamžiku, kdy v místním ložisku došlo uhlí.

Jedním řešením bylo celý provoz zavřít, což by mělo dopad na široké okolí – průmyslová zóna živí většinu lidí v okolí. Nějakou dobu ještě dováželi uhlí z Česka, to však bylo poměrně nákladné řešení, které nemělo dlouhodobě naději na úspěch.

Už v roce 1979 zde proto vznikl Účelový svaz pro zhodnocení odpadů Schwandorf (Zweckverband Müllverwertung Schwandorf, ZMS). Jeho zástupce Thomas Knoll vysvětluje: „Je to spolek producentů odpadů, kteří společně splní své povinnosti. Vyšli jsme z toho, že odpad je pro nás palivem budoucnosti.“


PODOBNÉ SITUACE

Thomas Knoll přijel prezentovat bavorské zkušenosti s provozem takového zařízení na konferenci Odpady 2011, která proběhla v listopadu v Plzni. Šéf Plzeňské teplárenské Tomáš Drápela při této příležitosti zdůraznil, že plzeňský projekt spalovny komunálního odpadu s výrobou energie má s tím schwandorfským hodně společného: „U nás stejně jako v Bavorsku hledáme náhradu za primární paliva. V obou případech je výchozí technologií teplárna. V obou případech jde o její nahrazení modernější technologií. V důsledku toho se nejen zlepší v okolí životní prostředí, ale ušetří se i značné množství jiných neobnovitelných zdrojů.“

Úkolem ZMS Schwandorf je tepelné zpracování a energetické zhodnocení zbytkového nezužitkovatelného spalitelného odpadu, který zbývá po vytřídění všech využitelných složek a je dále materiálově nerecyklovatelný. Před třiceti lety se za tím účelem spojily města a obce z Horní Falce, Dolního Bavorska a Horních Frank. ZMS Schwandorf dnes čítá celkem sedmnáct členů a spravuje oblast o rozloze kolem 15 000 km2, což odpovídá přibližně jedné pětině celkové rozlohy Bavorska. Spalovna Schwandorf zajišťuje využití domovního, nadměrného a průmyslového odpadu pro zhruba 1,8 mil. obyvatel.

PŘEPRAVNÍ SYSTÉM

Svozová oblast, v jejímž centru stojí spalovna, je velká a přeprava jednotlivými sběrnými vozy by byla neekonomická. Aby se logistické náklady nepromítaly do nákladů příliš, má ZMS přepravní systém, který využívá dopravu svezeného komunálního odpadu po kolejích.

Do kolejového systému je začleněno deset překládacích stanic, které patří svazu. „Vlaky k nám dopravují na 80 % vstupů,“ vysvětluje Thomas Knoll. „Svozové vozy jezdí přímo na nádraží, kde se odpady překládají do kontejnerů. Provozujeme dva speciální vlaky, jeden obsluhuje sever území, druhý jih. Každý den přijede ve vlaku do spalovny kolem 1500 tun odpadu.“

V překládacím centru jsou nainstalovány speciální velkoobjemové lisovací kontejnery, do nichž svozové vozy přímo přemisťují svezený odpad. Lisováním se objem odpadu zmenšuje na zhruba jednu třetinu, takže se do kontejneru vejde zhruba 20 tun odpadů. Kromě komunálního odpadu (směsného, zbytkového) slouží jako vstupní surovina pro spalovnu ještě velkoobjemové odpady (staré koberce, nábytek apod.) a zbytky z průmyslových výrob, zejména jednodruhové odřezky ze zpracování plastů, papíru a dalších spalitelných materiálů.

Kolejová doprava do spalovny je provozována jen v pracovních dnech, zatímco spalovna jede nepřetržitě. Na víkendy si proto spalovna dělá zásoby odpadů ve vstupním bunkru, což je ostatně běžná praxe i v našich spalovnách.

EMISE? BEZVÝZNAMNÉ!

Německo má obecně ve svých zákonech nastaveny pro emise ze spaloven přísnější limity, než požaduje Evropská unie. Podle slov Thomase Knolla je schwandorfská spalovna s kapacitou přes 400 tisíc tun ročně hluboko i pod těmito limity.

Pro emise dioxinů nastavila Evropská unie limit 0,1 ng TEQ/m3. Bavorský průměr emisí ze srovnatelných zařízení je zhruba desetkrát nižší: 0,01 ng TEQ/m3, ve Schwandorfu dosahují hodnoty pouze 0,0013 ng TEQ/m3. „Naproti tomu běžné domácí topení produkuje 0,843 ng TEQ/m3 dioxinů,“ upozorňuje Thomas Knoll.

Účelový svaz pro zhodnocení odpadů funguje podle Thomase Knolla jako běžný průmyslový podnik, který se snaží být co nejefektivnější. Důsledkem jsou však nízké poplatky pro lidi. I přes velkou rozlohu území a velké rozdíly mezi jednotlivými obcemi a sídly jsou poplatky pro všechny stejné – v Bavorsku to považují za nutný předpoklad dlouhodobé stability celého uskupení.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *