Spalovna nebezpečných odpadů s nejmodernější technologií

Hlavní výrobní činnost firmy Sporten, a. s., je výroba lyží. Nemalé prostředky však investuje i do ochrany životního prostředí.

Od roku 1997 byla ve firmě v provozu spalovna nebezpečných odpadů DAM-7 s italskou technologií, vybudovaná nákladem 58 mil. Kč. Po čtrnácti letech provozu se společnost rozhodla pro rekonstrukci čištění spalin, a to její tzv. suché části. Bylo však třeba rozhodnout, jakou technologii zvolit. Většina spaloven v ČR, ale i ve světě, používá technologii látkové filtrace. Díky velkému úsilí vedení společnosti byla objevena nová nejmodernější technologie tzv. 4D filtrace. Jedná se o anglickou technologii, využívající k filtraci speciálních keramických elementů. Tato filtrace integruje čtyři procesy čištění spalin v jednom aparátu.


Rekonstrukce čištění spalin proběhla za finanční podpory Operačního programu životní prostředí (76,5 %) a Státního fondu životního prostředí ČR (13,5 %). Firma Sporten, a. s., hradila 10 % z celkových nákladů hradí. Generálním dodavatelem technologie je firma EVECO-Brno, s. r. o. Celková investice činila 5,6 mil. Kč.

ČTYŘI OPERACE V JEDNOM KROKU

Instalovaná 4D technologie je první ve střední a východní Evropě a v současné době patří mezi nejmodernější a nejúčinnější filtrace pro spalovací zdroje. Technologie umožňuje provádět zároveň filtraci tuhých znečišťujících látek ze spalin (DeDusting), neutralizaci kyselých složek SO2, HCL, HF (DrySorption), katalytický rozklad dioxinů a furanů (DeDiox) a selektivní katalytickou redukci Nox (DeNOx).

Principem funkce DeDusting je klasická povrchová filtrace. Dochází k záchytu prachových částic na povrchu filtračního elementu, vytváří se filtrační koláč. Odstranění zachycených prachových částic se provádí pulsem stlačeného vzduchu. Tento proces regenerace řídí regenerační jednotka MCS.

Operace DrySorption snižuje obsah kyselých složek ve spalinách. Snížení se provádí pomocí injektáže hydrogenuhličitanu sodného (NaHCO3) ze speciálního mikrodávkovače v množství zhruba 2 kg/hod. Proudící spaliny s NaHCO3 se dokonale promísí ještě před vstupem do filtru v tzv. kontaktoru. Část NaHCO3 se po vstupu do filtru rozloží a zbylá část se zachytí na elementech.

Operace DeDiox využívá katalyzátoru, který je obsažen v matrici keramického filtračního elementu. Při průchodu spalin přes katalyzátor dochází k reakci molekul PCDD/F v plynné fázi. Transformují se na nepatrná množství H2O, HCL a CO2.

Čtvrtou operací je DeNOx – selektivní katalytická redukce oxidu dusíku na N2 a O2. Pro tuto redukci je využíváno stejného katalyzátoru jako u DeDiox.

Výhodou nové technologie je také zcela nový způsob chlazení spalin. 4D FILTRACE funguje při provozních teplotách 170-220 °C. Na výstupu ze zařízení dochází ke zchlazení spalin v chladiči spalin, do kterého je přiváděn vzduch z venkovního prostoru díky komínovému tahu.

Energie vyrobená spalovacím procesem bude do budoucna 100% využita v systému nové horkovodní kotelny. Přes výměník bude přebytečná energie ze spalovny využívána k vytápění lisů při klížení lyží.

ČESKÁ LEGISLATIVA

Ani před rekonstrukcí neměla společnost Sporten, a. s., problémy s plněním emisních limitů stanovených zákonem č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší. Nová technologie přinese další snížení emisí znečišťujících látek. Jsme přesvědčeni, že spalováním, tedy termickou likvidací odpadů, přispíváme velkou měrou k ochraně životního prostředí (několik let se snažíme o zařazení naší spalovny do kategorie zařízení na využívání odpadů).

Velkým nepřítelem spaloven je česká legislativa, která stále upřednostňuje skládkování nebezpečných odpadů. Pokud se nezmění myšlení lidí vůči spalovnám, budou se nadále plnit skládky nebezpečných odpadů a neúměrně zatěžovat naše budoucí generace.

 

Martin Sklenář
vedoucí spalovny Sporten, a. s.

 

ZPĚTNÝ ODBĚR LYŽÍ

Firma nyní realizuje nový projekt: bude odebírat a následně ekologicky likvidovat použité lyže Sporten od zákazníků, kteří si zakoupí lyže nové.

Více informací www.sporten.cz

Interiér nové spalovny s 4D technologií čištění spalin.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *