Shromažďování odpadů kontra jejich úprava

Při nakládání s nebezpečnými odpady musíte mít souhlas pro jejich skladování nebo úpravu, ale ne pro jejich shromažďování.

Upravuje to novela zákona o odpadech roku 2013 (č. 169/2013 Sb.) – změnu najdete v paragrafu § 16 odst. 3 (box).Povinnost původce odpadu získat souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady se nyní nevztahuje na shromažďování odpadu.

CO ŘÍKÁ MINISTERSTVO

Odbor odpadů Ministerstva životního prostředí k tomu nedávno vydalo sdělení, v němž se říká: „Shromažďování odpadů je definováno jako krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpady. Jejich skladování je vymezeno jako přechodné soustřeďování odpadů v zařízení k tomu určeném po dobu nejvýše 3 let před jejich využitím nebo 1 roku před jejich odstraněním. Vzhledem k tomu, že v případě shromažďování odpadů není přesně stanovena maximální doba, po kterou mohou být na shromažďovacím místě odpady soustředěny, není možné rozdíl mezi skladováním a shromažďováním vymezit z časového hlediska. Za rozhodující není možné považovat ani to, zda je zařízení určeno ke skladování odpadů dle zvláštního zákona či výrobní specifikace. Jak místo určené dle stavebního zákona ke skladování odpadů, tak mobilní sklady odpadů určené k tomuto účelu dle výrobní specifikace, mohou být původcem odpadů užívány k shromažďování odpadů.

Určujícím rozdílem mezi shromažďováním a skladováním odpadů u původce je tedy to, zda jsou odpady soustředěny v místě jejich vzniku či na místě jiném. Místo vzniku je nezbytné chápat jako celý areál provozovny obdobně jako v § 40 odst. 1 zákona o odpadech (box). Pokud jsou nebezpečné odpady přepraveny do jiné provozovny původce, jejich soustřeďování v této provozovně musí splnit podmínky pro skladování odpadů včetně souhlasu podle § 16 odst. 3 zákona o odpadech. Obdobně je tomu u stavebních či jiných odpadů, které jejich původce přepravuje před jejich předáním oprávněné osobě z místa jejich vzniku do své provozovny,“ uvádí dokument.

CO JE ÚPRAVA ODPADŮ

Pro úpravu odpadů musí jejich původce získat souhlas k nakládání. Co zákon považuje za úpravu? Je to činnost,která vede ke změně chemických, biologických nebo fyzikálních vlastností odpadů za účelem umožnění nebo usnadnění jejich dopravy, využití, odstraňování nebo za účelem snížení jejich objemu, případně snížení jejich nebezpečných vlastností. Vztahuje se to i na třídění odpadů, při němž dojde ke změně vlastností (tj. jsou-li odpady například nadrceny). Za úpravu odpadů však podle materiálu MŽP není možné považovat jejich roztřiďování, tak aby mohly být v souladu s § 16 odst. 1 písm. e) shromažďovány utříděné podle druhů a kategorií.

„Z výše uvedeného vyplývá, že původce odpadů musí nadále získat souhlas pro nakládání s odpady v provozovně, kde jsou odpady skladovány, tedy soustřeďovány v provozovně, která není místem jejich vzniku, či upravovány, a tato provozovna není zároveň zařízením podle § 14 odst. 1 zákona o odpadech,“ říká stanovisko Odboru odpadů.

Zdroj: www.mzp.cz

LEGISLATIVA

Zákon o odpadech

§ 16 odst. 3

(3) S nebezpečnými odpady může původce nakládat pouze na základě souhlasu věcně a místně příslušného orgánu státní správy, s navazujícími změnami v kompetencích, pokud na tuto činnost již nemá souhlas k provozování zařízení podle § 14; shromažďování a přeprava nebezpečných odpadů nepodléhají souhlasu.

§ 40 odst. 1

Evidence při přepravě nebezpečných odpadů

(1) Při přepravě nebezpečných odpadů jsou odesílatel a příjemce povinni vyplnit evidenční list v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem. Evidence přepravovaných nebezpečných odpadů se nevede při vnitropodnikové dopravě zabezpečované vlastními dopravními prostředky, pokud nepřesahuje areál provozovny.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *