Autor
Kategorie:
Praxe

Semináře: využití kompostu k ochraně půd

Koncept "decentralizovaného kompostování", lze představit jako úzkou spolupráci zemědělce a obce v systému zpracování a využití biologicky rozložitelných odpadů pro zvýšení půdní úrodnosti v místě jeho vzniku.

Na jedné straně stojí zemědělec, který potřebuje pro udržení úrodnosti půdy organickou hmotu. Její nedostatek způsobuje erozi půdy, zvýšené náklady na obdělávání půdy, pesticidy, nízké využití aplikovaných průmyslových hnojiv. Na druhé straně stojí obec, která produkuje biologicky rozložitelný komunální odpad.

Málokterá obec má k dispozici vhodné zpracovatelské zařízení, a proto tento materiál často končí na skládkách odpadů, což s sebou nese vysoké finanční náklady pro obce a zvýšené znečištění životního prostředí. Vzájemná spolupráce, kdy obce předá vyprodukovaný bioodpad zemědělci, který má v rámci svého podniku k dispozici vhodné zařízení pro nakládání s ním, a který navíc dokáže ocenit vzniklý výstupní produkt – kompost, který následně využije k hnojení svých zemědělských pozemků, se jeví jako více než výhodná.


ZERA – Zemědělská a ekologická regionální agentura, o. s., z Náměště nad Oslavou, chystá sérii seminářů pod názvem: „Management erozně ohrožených půd s využitím kompostu“. Cílem projektu je představit účastníkům (zástupcům obcí, zemědělci) koncept decentralizovaného kompostování a všechny jeho aspekty (provoz zařízení, legislativa, základní agrotechnika, ekonomika) a podpořit využití kompostu v rámci pěstitelských systémů s cílem ochrany erozně hrožených půd. Součástí seminářů budou i správné praktické příklady technik a technologií kompostování a využití kompostu.

Semináře a exkurze proběhnou v druhé polovině roku 2012 a v roce 2013 ve všech krajích a v Praze. Díky tomu, že je projekt financován z Programu rozvoje venkova ČR, budou pro účastníky zdarma. Více informací naleznete na www.zeraagency.eu, e-mail: info@zeraagency.eu

 

OKRUHY SEMINÁŘE

Kompost a eroze – úvod do problematiky, kvalita výstupu kompostování – kompostu, jeho certifikace podle zákona o hnojivech, využití kompostu v managementu obdělávání erozně ohrožených půd, výsledky pokusů s využitím kompostu.

Legislativa – GAEC, CC, zákon o hnojivech, nitrátová směrnice, správná zemědělská praxe, legislativa odpadového hospodářství a související právní předpisy ochrany ŽP. Projekt je financován v rámci Programu 2 Rozvoje venkova.

Správná kompostářská praxe – principy kompostování – technika a technologie s cílem minimalizace negativního vlivu na životní prostředí (emise do ovzduší, vody a půdy), koncept decentralizovaného kompostování – využití surovin – všech zdrojů organické hmoty v regionu zemědělského podniku pro návrat organické hmoty do půdy a její ochrany proti erozi.

Základní agrotechnika – půdoochranné technologie s využitím kompostu.

Ekonomické aspekty – investiční a provozní náklady – technika a technologie od zpracování BRO a produkce kompostu až po jeho aplikaci a zapravení do půdy, celková udržitelnost systému půdoochranné technologie s využitím kompostu.

Provoz kompostárny a praktické příklady – exkurze – představení dobrých praxí a zkušeností se zavedením kompostování a využití kompostu v regionu zemědělského podniku.

Použití kompostu na zemědělských půdách by mohlo vyřešit dlouhodobé problémy kompostáren s odbytem výrobků.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *