SAKO Brno: Jsme v poslední fázi projektu

Rekonstrukce spalovny SAKO Brno, a. s. postoupila do závěrečné etapy. Od září běží zkušební provoz, který by měl skončit v prvních měsících tohoto roku. S projektem a jeho genezí nás blíže seznámil Ing. Václav Hnaníček, vedoucí projektu Odpadové hospodářství Brno a náměstek ředitele SAKO Brno, a. s.

Co vedlo vaši společnost k realizaci tohoto projektu?

Původní zařízení bylo v provozu patnáct let a měli jsme problémy s funkčností technologie. Zpřísňovaly se také legislativní podmínky pro provozování spaloven a stará zařízení už jim nemohla vyhovět. Česká republika byla tehdy v režimu kandidátské země a běžel program ISPA na podporu projektů z kandidátských zemí EU. Původně jsme zamýšleli žádat dotaci na rekonstrukci spalovny, ale vzhledem k nastavení podmínek podpory jsme se rozhodli pojmout projekt šířeji. Nakonec jsme získali podporu z ISPA na rozvoj energetického a materiálového využívání komunálních odpadů, a to vybudováním centra pro nakládání s odpady v rámci celého Jihomoravského kraje. Po vstupu ČR do EU je projekt administrován dle pravidel Fondu soudržnosti.

Je známo, že zpracování i realizace tohoto projektu se hodně protáhla.

V letech 2001 až 2003 jsme stihli úvodní studii, žádost na Evropskou komisi, zpracování EIA a vydání územního rozhodnutí. Potom následovala neméně těžká práce, a to zadávací řízení, které zabralo další tři roky (2004-2007) a proběhlo celkem čtyřikrát.

Původní zákon o veřejných zakázkách neumožňoval, abychom po předložení nabídek o nich s uchazeči ještě jednali. Procedury předpokládaly, že nám přijde nabídka a my řekneme jen ano, nebo ne.

My jsme nabídky dostali, ale žádná nebyla na takové úrovni, kterou jsme mohli okamžitě akceptovat. Na tom zadávací řízení několikrát ztroskotalo. Nakonec jsme využili čerstvé novely zákona o veřejných zakázkách, v níž bylo umožněno vybírat formou jednacího řízení s uveřejněním. To je přesně procedura, v níž dostaneme nabídku a dále o ní můžeme jednat a detailizovat některé aspekty nabídek. Poté se nám už konečně podařilo vybrat zhotovitele. Z hlediska celkové realizace projektu lze konstatovat, že časově je příprava projektu daleko náročnější než samotná fyzická realizace.

Jak je celý projekt řízen?

Projekt je založen na filozofii, že jeden generální zhotovitel je zodpovědný za projektování, dodání a výstavbu spalovny a její uvedení do provozu (tzv. The Yellow Book of FIDIC). Jsou zde tři hlavní hráči: objednatel, zhotovitel a správce stavby. Objednatelem je SAKO Brno, a. s. Zhotovitel, kterým je konsorcium CNIM a Siemens, má povinnost zhotovit realizační projekt, postavit dílo a odzkoušet ho.

Správce stavby, kterým je společnost TENZA, a. s., v podstatě stavbu řídí. Objednatel komunikuje se zhotovitelem prostřednictvím správce stavby. Když se objeví něco mimo pravomoc správce, dává nám jako objednateli návrhy jak dále postupovat. Projekt má také řídící výbor, jehož členy jsou zástupci společnosti SAKO Brno, a. s., zástupce správce stavby, města a další odborníci.

Co tedy bylo zahrnuto ve vybudování centra pro nakládání s odpady?

Za prvé rekonstrukce samotné spalovny. Dříve jsme měli tři kotle s válcovými rošty, které spalovaly 15 tun odpadu hodinově a plánovaná kapacita byla 240 tisíc tun odpadu ročně. Kotle byly staré a kvůli poruchovosti jsme provozovali jen jeden, takže faktická kapacita spalovny byla třetinová.

Při rekonstrukci byly vybourány dva ze tří starých kotlů. Z budov zůstala prázdná obálka a do ní jsme vestavěli novou technologii. Reálná roční kapacita je nyní přes 220 tisíc tun odpadu za rok. Máme také novou parní odběrovou turbínu nebo nový systém čištění spalin. Vybudování centra pro nakládání s odpady kromě toho zahrnuje novou dotřiďovací linku na papír, PET, hliníkové obaly a kartony ze separovaného sběru z Brna.

Ze škváry jsme dříve pouze separovali železo. Teď máme novou linku na její zpracování, která zahrnuje také separaci neželezných kovů a třídění škváry podle velikosti na frakci jemnou, střední a hrubou. Předpokládá se využití jemné frakce ke stavebním účelům.

Jak je využívána energie, kterou spalovna produkuje?

Je výhodou, že spalovna, nebo přesněji zařízení pro energetické využívání odpadu (Waste to energy plant) už funguje dlouho a díky tomu je samozřejmou součástí energetické bilance města Brna. Odbyt tepla, který je pro ekonomickou bilanci spalovny zásadní, máme zajištěn do místní teplárenské sítě díky tomu, že spalovna i teplárna jsou podniky města a dobře spolupracují. Vyrobenou elektřinu také dodáváme teplárnám, protože jsou certifikovaným prodejcem.

Spalovna po dokončení pokryje až jednu třetinu spotřeby tepla ve městě. Tím také město Brno diverzifikuje rizika spojená s dodávkou energií.

A co ceny za využití odpadů, neovlivní je příliš náklady na logistiku?

Z Brna máme zajištěn tok zhruba 100 tisíc tun ročně, zbytek bude získáván z Jihomoravského kraje, částečně i z kraje Olomouckého a Vysočiny. Modernizací spalovny rapidně stoupne efektivita provozu – energetická využitelnost se bude zvyšovat, navíc budeme mít výnosy z prodeje elektřiny a tepla. Za tunu odpadů by se mělo platit zhruba 850-900 korun, zatímco před rekonstrukcí to bylo až 1300 korun za tunu. Cena kolem devíti set korun je už vůči skládkám konkurenceschopná a v konečném důsledku povede i k omezování skládkování komunálního odpadu a naplňovaní příslušných směrnic EU v této oblasti a závazků ČR.

Co vás při rekonstrukci spalovny SAKO Brno, a. s., ještě v nejbližší době čeká?

Zkušební provoz začal v září 2010. Předpokládáme, že bude trvat 5-6 měsíců. Musíme také změnit integrované povolení, což zabere dost času. Z hlediska podmínek grantu EU je projekt de facto ukončen tím, že byly provedeny veškeré stavební a montážní práce a byl zahájen zkušební provoz.

Na druhou stranu z hlediska přejímky zařízení a zahájení trvalého užívaní díla jsme ve velmi důležité fázi projektu. Teprve až po vyhodnocení průběhu zkušebního provozu včetně garančního měření budeme moci zhodnotit celkovou úspěšnost tohoto unikátního projektu. Zcela zásadním úkolem pro naši společnost je a bude i nastolení změn z hlediska řízení a provozování nové technologie tak, abychom co nejefektivněji využili potenciál vybudovaného díla.

 

CENTRUM PRO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY BRNO

Komplex třídění, recyklace a energetického využití komunálního odpadu s kogenerací, tj. kombinovanou výrobou tepelné a elektrické energie při optimálním využití stávajících zařízení a budov včetně dopravních (příjmových) kapacit.

Očekávané přínosy:

Energetické využití směsných komunálních odpadů v množství 224 000 tun ročně.

Výroba tepelné energie ve formě páry , která bude využita pro výrobu elektrické energie pro vlastní spotřebu společnosti SAKO Brno, a. s. a prostřednictvím distribuční společnosti pro dodávku do rozvodné sítě, topné účely pro vlastní spotřebu SAKO Brno, a. s. a pro dodávku do sítě centrálního zásobování teplem (CZT) města Brna,

Splnění platných emisních limitů sledovaných znečišťujících látek instalací nového efektivního systému čištění spalin.

Využití části škváry pro stavební účely.

Materiálové dotřídění separovaných složek komunálního odpadu

Celkové náklady na výstavbu: 92,8 mil. EUR

Zdroje financování:

Fond soudržnosti 47,5 mil. EUR

Město Brno 25 mil. EUR

SFŽP ČR 2,8 mil. EUR

SAKO Brno, a. s. 17,5 mil. EUR

 

Budova spalovny s novými dostavbami

Interiér nové třídicí linky

Montáž kotlů

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *