Rybitví: politika zvítězila

Ministerstvo životního prostředí vydalo nesouhlasné stanovisko k posouzení vlivu na životní prostředí u záměru rekonstrukce spalovny nebezpečných odpadů v Pardubicích-Rybitví.

V odůvodnění nesouhlasného stanoviska MŽP nenajdeme žádnou závažnější výhradu vůči samotnému projektu. Dokonce se v něm konstatuje, že jedná o projekt na nejvyšší technické úrovni bez prokazatelného negativního vlivu na životní prostředí.

Důvodem k vydání nesouhlasného stanoviska k EIA byl podle MŽP hlavně odpor veřejnosti. Ve zdůvodnění se píše: „MŽP obdrželo nesouhlasnou petici, kterou podepsalo na 48 tisíc občanů regionu. Lze tedy konstatovat, že proces posuzování vlivů na životní prostředí byl provázen zásadním a masivním odporem veřejnosti i místních dotčených samospráv, včetně krajské a města Pardubic.“

Analýza vlivu na životní prostředí (EIA) však má primárně vyhodnotit, zda záměr ohrožuje zdraví lidí a životní prostředí. Posouzení projektu by tedy mělo sledovat ryze technické parametry a cíle.

Investor modernizace spalovny, společnost AVE CZ, s. r. o., v reakci na rozhodnutí píše: „Negativní stanovisko MŽP bylo účelové a nezakládá se na faktickém posouzení technické stránky projektu, ale pouze na politickém rozhodnutí následkem tlaku laické veřejnosti, zástupců kraje a města Pardubice. Domníváme se, že stanovisko MŽP je právně vadné v takovém znění, v jakém bylo vydáno. Projekty řešící koncepční nakládání s odpady na nejvyšší technické úrovni není možné odsoudit k neúspěchu pouze pod tlakem neodborné veřejnosti.“

CO BUDE S ODPADY?

Lze pochopit náladu a obavy lidí, kterým má nedaleko domu fungovat spalovna. Investor zřejmě nedocenil, jak negativní bude odezva na jeho záměr. Není to tak dávno, kdy se v nedalekých Opatovicích uvažovalo o stavbě spalovny komunálních odpadů a už tehdy veřejnost nesouhlasila. Proto měla být zřejmě věnována daleko větší pozornost informační a vysvětlovací kampani.

Na druhou stranu má tato kauza znaky cíleného manipulování veřejnosti a zneužití jejích postojů k politickým cílům a zřejmě k předvolební kampani. Mnohé argumenty odpůrců spalovny byly (korektně řečeno) velmi mylné (například že dovoz nebezpečných odpadů k odstranění do ČR podléhá pouze souhlasu ministra) a problém silně zkreslovaly v neprospěch spalovny.

Laická veřejnost má plné právo říkat, že nechce spalovnu. Kompetentní úřady by však měly hledat cestu, jak se bude s těmito odpady dále nakládat.

Evropská legislativa požaduje, aby nebezpečné odpady byly odstraňovány co nejblíže místa svého vzniku a mají být přednostně spalovány. Podle údajů produkuje pardubický region ročně kolem 60 tisíc tun nebezpečných odpadů, které není reálné zpracovat jinde. Spalovny NO v Moravskoslezském a Ústeckém kraji jsou plně vytížené a proti eventuálnímu dovozu nebezpečných odpadů z Pardubicka se již postavilo vedení krajů. Nebude-li zmodernizována místní spalovna, musí kraj vědět, jak bude dále s odpady nakládat, přičemž však jiné řešení, než spálení v místě v podstatě neexistuje.

V Plánu odpadového hospodářství Pardubického kraje je stále uvedeno, že pro nakládání s NO z regionu je nutno modernizovat spalovnu v Rybitví formou podnikatelského záměru – tedy přesně to, co nyní chce společnost AVE udělat.

V materiálu MŽP ke zdůvodnění negativního stanoviska se uvádí: „Vedení regionálních samospráv zastává jednoznačný názor, že jejich region realizaci tohoto záměru pro odstranění nebezpečných odpadů nepotřebuje, ačkoliv je spalovna v Rybitví součástí platného plánu odpadového hospodářství Pardubického kraje. “

REAKCE INVESTORA

Jednatel společnost AVE CZ Roman Mužík se pozastavuje zejména nad postupem ministerstva, které dalo před technickými argumenty přednost emocím: „Je to velmi špatný signál pro všechny investory, včetně zahraničních, že jejich projekty nebudou posuzovány tak, jak to požaduje zákon o EIA. Tento postup státního úřadu, který má prosazovat legislativou podpořené koncepce nakládání s odpady, je skutečně šokující.“

Ve zveřejněném stanovisku společnosti AVE CZ se uvádí, že rozhodování ministerstva podle jejich názoru ovlivněno nepřípustnými faktory a došlo k poškození investora. „Naší jedinou možností je stanovisko MŽP spolu s celým rozhodovacím procesem napadnout soudně,“ uzavírá Roman Mužík.

NENÍ TO VÍTĚZSTVÍ

Negativní stanovisko k záměru modernizace spalovny v Rybitví některá media a politici nesprávně vydávají za své vítězství. Ministerstvo bylo politicky dotlačeno k tomu, že nevydalo souhlasné stanovisko a ustoupilo nevybíravému předvolebnímu nátlaku politiků. Jako důvod se uvádí …. formalistické argumenty, aby se méně chytří politici nažrali a koza zůstala celá. V technickém posouzení se naopak zcela správně praví, že takováto spalovna (myšleno po rekonstrukci) by byla schválena v kterémkoli státě EU, protože splňuje všechny parametry nejlepších dostupných technik. Ne však podle pardubických politiků šířících poplašné zprávy až do mateřských školek. Pravda je však jen to, co lze doložit objektivními argumenty. Mnozí ještě nedošli k tomu, aby posoudili také vliv skládkování těch nespálených odpadů. A také neuvažují nad tím, kam se budou dávat odpady po vyčerpání kapacit existujících skládek – na kterou stranu se budou potom stavět v řízení EIA o nové skládce?

Ing. Jiří Klicpera, Csc.
nezávislý ekolog, Lázně Bohdaneč

Zpracovatelé dokumentace Jaroslav Hyžík (vlevo) a Rudolf Tomani během bouřlivého veřejného projednávání v pardubické ČEZ Areně

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *