Rozumíte pojmům v operačním programu?

Veřejná podpora, podpora de minimis a dočasný rámec - tři termíny, se kterými se často setkáváme v dokumentech, týkajících se podpory z evropských fondů. Co přesně tyto termíny znamenají?

Operační program Životní prostředí (OPŽP) rozlišuje mezi projekty, které mají čistě veřejně prospěšný charakter (např. revitalizace parku, snížení rizika povodní), a projekty, jejichž výstupem je ekonomická činnost (jejich výstupy se uplatňují na trhu, např. výroba elektřiny, recyklace odpadů). Obecně platí, že projekty, u kterých při poskytnutí podpory dojde ke zvýhodnění příjemce dotace oproti jeho konkurenci, mohou být dotovány jen v omezené výši a hovoří se o režimu „veřejné podpory“.

VEŘEJNÁ A NEVEŘEJNÁ PODPORA

Každý projekt se musí posuzovat z pohledu veřejné podpory bez rozdílu, zda je žadatelem podnikatelský, či veřejný subjekt. Rozhodující je, zda podpora poskytnutá projektu může ovlivnit tržní prostředí a narušit hospodářskou soutěž. Pokud s předpokládanou investicí (např. budovaným zařízením, poradenským centrem) bude souviset ekonomická činnost, zejména když existuje rozvinutý hospodářský trh, jedná se vždy o veřejnou podporu. Rozhodujícím kritériem tedy není právní subjektivita žadatele.

Když u projektů realizovaných například veřejnými vysokými školami směřuje podpora nad rámec hlavní činnosti, předpokládá se komerční rozměr (např. technologická centra) a financování představuje veřejnou podporu. U veřejných žadatelů s projektem, který nebude zapojen do ekonomické činnosti ovlivňující hospodářskou soutěž, se nebude jednat o poskytnutí veřejné podpory.

Předpokládá se, že všechny projekty podnikatelských subjektů (a to i subjektů ve 100% vlastnictví města, obce či jiných veřejnoprávních subjektů) zakládají veřejnou podporu. Výjimkou jsou projekty pro vodohospodářskou infrastrukturu v rámci prioritní osy, které jsou vždy mimo rámec veřejné podpory. U neveřejných žadatelů vykonávajících ekonomickou činnost se jedná vždy o poskytnutí veřejné podpory. Hlavní principy posuzování této otázky naleznete v kapitole 8 Implementačního dokumentu.

PODPORA DE MINIMIS

Pravidlo de minimis nastavuje horní hranici podpory malého rozsahu, kterou lze udělit jednomu podniku. S platností od 1. 1. 2007 je hranice de minimis stanovena ve výši 200 000 eur po dobu tří po sobě následujících let od data prvního poskytnutí podpory. Za tříleté období se považují fiskální roky používané k daňovým účelům. V režimu de minimis je možno financovat projekty až do výše 90 % způsobilých výdajů při zachování maximální možné výše podpory (200 000 euro na osobu žadatele za tři roky).

Podpora de minimis nemá dopad na hospodářskou soutěž, ani neovlivňuje obchod mezi členskými státy, a proto není nařízením Evropské komise považována za veřejnou podporu.

Podpora de minimis je výhodná spíše pro menší projekty. Žadateli se doporučuje zvážit, zda vyčerpáním podpory de minimis na jeden projekt v rámci OPŽP neohrozí své další projektové záměry menšího charakteru z jiných dotačních titulů (operačních programů). V případě, že žadatel zvažuje čerpání podpory de minimis na své další záměry, doporučuje se v rámci OPŽP žádat o podporu na základě Regionální blokové výjimky nebo Pokynů pro životní prostředí (pokud jsou relevantní).

U některých (spíše okrajových) typů projektů podporovatelných v rámci OPŽP je stanoveno, že v případě možného narušení hospodářského trhu lze aplikovat výlučně de minimis. Jedná se o projekty komplexního monitoringu (oblast podpory 1.1.4), úpraven odpadů specificky u těch projektů, kdy znečišťovatel zlepšuje svou vlastní ekologickou bilanci a snižuje znečištění, které sám způsobil (oblast podpory 4.1), rekultivace starých skládek (oblast podpory 4.1) a projekty na zpracování analýzy rizika (oblast podpory 4.2), a to, pokud je v těchto případech žadatelem podnikatelský subjekt.

DOČASNÝ RÁMEC

V souvislosti s probíhající ekonomickou krizí vydala Evropská komise „Dočasný rámec Společenství pro opatření státní podpory zlepšující přístup k financování za současné finanční a hospodářské krize“ s platností od 17. 12. 2008 do 31. 12. 2010.

Podpora podle Dočasného rámce představuje veřejnou podporu a její výše může překročit hranici 200 000 eur (do max. výše 500 000 eur na projekt) pro jeden subjekt za tři účetní období. Řídí se podobnými pravidly jako podpora v režimu de minimis. Může být poskytnuta podnikům, které ke dni 1. července 2008 nebyly v obtížích, ale nyní je mají v důsledku světové krize.

Pro stanovení maximální výše dotace žadatel předkládá doklady o předchozím čerpání podpor dle pravidla de minimis a dle Dočasného rámce za období od 1. 1. 2008 k datu podání žádosti. Podporu dle dočasného rámce bude možno poskytovat do 31. 12. 2010.

Ing. Šárka Peřinová
Odbor integrované prevence a IRZ, Ministerstvo životního prostředí

 

Projekty, u kterých dojde ke konkurenčnímu zvýhodnění příjemce dotace, spadají do režimu „veřejné podpory“. Patří sem i projekty na recyklaci odpadů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *