Řešení aktuálních problémů trhu s druhotnými surovinami

Dopad současné ekonomické situace na trh druhotných surovin je značný. Ministerstvo životního prostředí, které je v této oblasti kompetentní, však mimořádné "protikrizové" kroky podle svých slov nechystá. Aktivitu převzalo Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Počátkem února proběhly dva kulaté stoly (organizované MPO ve spolupráci s CEMC). Na prvním z nich se sešli zástupci profesních svazů, hospodářské komory, asociací působících na trhu druhotnými surovinami a podnikatelé, kteří druhotné suroviny finálně zpracovávají. Jednání vedl Ing. Erik Geuss, náměstek ministra průmyslu a obchodu: „Sezvali jsme si lidi, kteří se v oblasti druhotných surovin dlouhodobě profesionálně pohybují, abychom měli věrohodné informace o stavu trhu s druhotnými surovinami z první ruky. Cílem jednání bylo identifikovat aktuální problémy a připravit návrhy na jejich řešení.“

Druhého jednání kolem kulatého stolu se o týden později zúčastnili zástupci státní správy (MPO, MŽP, MF, MD, MV a MZe), Rady hospodářské a sociální dohody, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů, Asociace samostatných odborů, Svazu měst a obcí, Hospodářské komory ČR, Svazu průmyslu a dopravy, akademické a vědecké obce. Výsledkem obou jednání je návrh MPO na řešení vzniklé situace formou čtyř konkrétních krátkodobých opatření a šesti střednědobých opatření (viz rámeček). Na jejich základě zpracovává nyní Ministerstvo průmyslu a obchodu materiál pro jednání vlády.

„Je třeba si uvědomit, že současný stav v oblasti druhotných surovin není selháním trhu, ale selháním vládní regulace, která byla v minulosti přijímána bez analýz od zeleného stolu (povinná procenta recyklace, některé emisní limity, atd.). To, že nyní stát reaguje na současnou hospodářskou recesi plošnými opatřeními, změní situaci na trhu druhotných surovin pouze částečně. V této oblasti je třeba realizovat i další specifická opatření, odstraňující „regulační deformace“. Současnou situaci je možné chápat též jako impuls ke změně a inovacím v oboru.“ říká Erik Geuss. „Navržená opatření nepředstavují přitom masivní dotace do sektoru a nezvýhodňují žádnou skupinu subjektů působících v této oblasti podnikání. “

TRH BY NEMĚL BÝT OMEZOVÁN

Účastníkem druhého kulatého stolu byl rovněž Ing. Pavel Bartoš, místopředseda Hospodářské komory ČR. K jednomu z bodů, který požaduje přehodnotit stanovené recyklační kvóty, poznamenává: „Recyklační kvóty vůbec nesouvisí s trhem, je to vlastně plánované hospodářství. Jejich prosazováním se poškozuje trh.“

Ing. Pavla Finfrlová (Svaz měst a obcí ČR) k tomu dodává: „V Evropě se stále zvyšují recyklační kvóty, a přitom není připraven trh, který by separované materiály využil. Navíc jsou vyjadřovány v procentech, což poškozuje státy, jako je náš. My produkujeme mnohem míň odpadů než ve vyspělých státech, ale percentuálně musíme separovat stejně. Celá recyklace se tak dostává do nesmyslných oblastí ekonomických i logistických. Musíme si konečně přiznat, že materiálové využití má své limity.“

Proto materiál MPO navrhuje, aby se uvážilo zvyšování požadavků na recyklaci do té doby, než bude existovat realistická bilance a analýza toho, co je v současných hospodářských podmínkách ČR v této oblasti únosné. Také veřejnost by měla být objektivně informována, jaké dopady má zvyšování recyklace na rozpočty obcí a kolik to bude stát každého občana. Podle účastníků kulatého stolu by měla při přípravě evropské legislativy dát vláda ministrovi životního prostředí jasnou pozici, aby nesouhlasil s dalším zvyšováním recyklačních kvót bez analýz skutečných ekonomických a environmentálních dopadů.

VŠE SE TOČÍ KOLEM EVO

Dalším silně akcentovaným tématem kulatých stolů bylo energetické využití odpadů, k němuž se MŽP stále staví jednoznačně negativně. Jedno z navržených opatření proto požaduje změnu Plánu odpadového hospodářství ČR, zejména aktualizaci jeho cílů a zásad.

Mělo by se změnit negativní stanovisko k energetickému využití odpadů, kvůli němuž není možné pro tuto oblast čerpat peníze z evropských fondů.

Úprava několika právních předpisů by usnadnila například spoluspalování odpadů nebo jejich využití v teplárenských provozech. „Neprosazujeme vypouštění jedů do vzduchu,“ upozorňuje Ing. Pavel Bartoš. „Všechna spalovací zařízení přece musí mít k provozu integrované povolení.“

Z dlouhodobého hlediska je nutné snížit co nejvíce administrativní zátěž podnikatelů.

Ing. Erik Geuss upozorňuje: „Z analýz odboru podnikatelského prostředí MPO vyplývá, že tato zátěž v sektoru odpadového hospodářství činí zhruba 15 mld. korun. Naším cílem by proto mělo být analyzovat a odstranit nad-měrnou administrativní zátěž, např. zrušit hlášení, která nemají v ostatních zemích evropské sedmadvacítky obdobu.“ Souhlas zúčastněných také vyvolal návrh střednědobého opatření, které chce v celém oboru odpadového hospodářství přeřadit činnosti pro nakládání s odpady do nižší sazby DPH. Podle prvních jednání mezi MPO a MF nejsou v této věci vyloučeny ve střednědobém časovém horizontu pozitivní změny.

Jarmila Šťastná

Navržená opatření pro řešení aktuálních problémů na trhu s druhotnými surovinami

Krátkodobá opatření (6-12 měsíců)

Předložit návrh na novelizaci příslušných právních předpisů, které umožní spoluspalování upravených odpadů v dalších energetických zařízeních:

– Nařízení vlády č. 354/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky spalování odpadu, ve znění nařízení vlády č. 206/2006 Sb.

– Vyhláška č. 13/2009 Sb., o stanovení požadavků na kvalitu paliv pro stacionární zdroje z hlediska ochrany ovzduší

– Nařízení vlády č. 146/2007 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

Ustavit meziresortní poradní orgán vlády např. formou Rady vlády pro druhotné suroviny (spojením Rady POH ČR při MŽP a Rady surovinové politiky při MPO).

Předložit návrh na změnu nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství ČR, kterým bude umožněno podporovat výstavbu energetických zařízení na využívání odpadů v ČR.

Apelovat na zvyšování podílu ocelového šrotu ve vsázce pro ocelárny i vysoké pece.

Střednědobá opatření (1-2 roky)

Snížit DPH v celém sektoru odpadového hospodářství (první jednání s MF již byla uskutečněna).

Zajistit, aby se v legislativě ČR, upravující odpadové hospodářství nezvyšovaly požadavky na recyklaci (zákon o odpadech, zákon o obalech). Zabezpečit důslednou implementaci nové směrnice ES o odpadech v oblasti stanovení odpad/ne-odpad, tj. aby ne-odpadem byly tradiční druhotné suroviny.

Předložit vládě požadavek, aby ČR v rámci předsednictví přehodnotila stanovené recyklační kvóty a důsledně odmítala další požadavky na jejich zvyšování. Žádný dokument v ČR ani v EU neřeší, co s vyseparovaným odpadem, pokud není odbyt např. v době hospodářské recese. Iniciovat zastavení návrhů na úrovni Komise ES týkajících se dalších cílů v recyklaci, např. 65% recyklace elektrošrotu apod. V tomto smyslu formulovat národní pozice k předloženým návrhům.

Využít nový program MPO „TIP“ pro podporu podnikatelských subjektů, zabývající se zpracováním druhotných surovin k vývoji inovativních technologií.

Podpořit vhodnou formou použití recyklovaných materiálů nebo výrobků při realizaci veřejných zakázek v souladu s Plánem evropské hospodářské obnovy.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *