Registrace podle nařízení REACH

V případě, že jsou vyjmuty z působnosti zákona o odpadech, splňují vedlejší energetické produkty (VEP) definici látky podle nařízení REACH.

Rozsah informací o vlastnostech je v rámci REACH odstupňován v závislosti na vyráběném/dováženém množství látky. V případě vedlejších energetických produktů se jedná o látky vyráběné v množství > 1000 t/rok. Právě z tohoto důvodu musela být pro ně předložena kompletní registrační dokumentace, která zahrnuje veškeré informace o fyzikálně-chemických vlastnostech, toxikologických a ekotoxikologických vlastnostech.

Pro každý vedlejší energetický produkt byl zpracován tzv. Substance Identification Profile (SIP, který slouží k prokázání stejnosti látek, a to především v případě UVCB látek (viz box) se značně proměnným složením. V SIP je tak vedle procesu a výchozích surovin nadefinováno také koncentrační rozmezí pro jednotlivé složky, včetně těžkých kovů. Pouze látka, která splňuje parametry stanovené v Substance Identification Profile, může být zaregistrována. Pokud parametry definované v SIP splněny nejsou, je na zodpovědnosti registranta, aby odchylku zdůvodnil, a to především z hlediska vlivu na nebezpečnost látky.

Výzkumný ústav organických syntéz, a. s., připravil především pro české a slovenské výrobce VEP zhruba 25 registračních dokumentací. Při přípravě registrační dokumentace byly prováděny testy podle platných OECD nebo EU metod (akutní toxicita orální a inhalační, kožní a oční dráždivost, senzibilizace kůže, toxicita po opakované dávce, reprodukční toxicita, mutagenita, toxicita pro vodní prostředí). Bylo zjištěno, že žádný z testovaných vedlejších energetických produktů nesplňuje pro žádnou třídu nebezpečnosti (klasifikační kritéria podle nařízení (ES) č.1272/2008 – CLP) a nejedná o tedy nebezpečné látky.

Ing. Lenka Lišková

Ing. Petra Plodíková

Výzkumný ústav organických syntéz, a. s.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *