Autor
Kategorie:
Praxe

Recyklace dřeva snižuje BRO na skládkách

Trendem v odpadovém hospodářství je maximální využití odpadních materiálů. Jednou z komodit s bohatým využitím je odpadní dřevo, které lze v závislosti na kvalitě využít jak materiálově, tak energeticky.

Zhodnocení odpadního dřeva a jeho převedení z kategorie odpad do kategorie výrobek je jedním z řešení, ke kterým přistoupila společnost SITA. Ročně tato společnost zpracuje ve svých kompostárnách 80 000 tun biologicky rozložitelných odpadů (BRO). Od občanů, obcí i firem jsou zde přijímány nejrůznější odpady ze dřeva: palety, rámy oken, ořez ze stromů a keřů, starý nábytek, piliny apod.

Po demontáži a roztřídění odpadního dřeva se oddělí příměsi. Získaná surovina je rozdělena na čisté masivní dřevo a dřevo lepené a lakované. Poté je dřevní hmota drcena a vznikají finální výrobky: palivo z biomasy a směsná dřevní drť. V této poslední fázi ještě oddělí strojní zařízení zbytky železných kovů – šroubů a hřebíků.


NE-ODPAD

Odpadní dřevo přechází v procesu zpracování do režimu výrobku. Zařízení pro zpracování dřeva jsou tudíž schválena příslušným krajským úřadem jako zařízení dle zákona 185/2001 Sb., s příslušným provozním řádem a výrobkovou dokumentací.

Tomáš Chudárek, manažer pro strategii a rozvoj, říká: „Na počátku úvah o zpracování dřeva bylo třeba vyřešit řadu ekonomických, právních a provozních aspektů. V neposlední řadě bylo třeba ověřit zájem na trhu a najít odběratele. Palivo nyní dodáváme do elektráren, tepláren, výrobcům dřevních pelet a směsnou dřevní drť odebírají výrobci dřevotřískových dílců a nábytku.“

Množství biologického podílu v komunálním odpadu ukládaném na skládkách činí zhruba 1400 tis. tun za rok. Tato složka pak zvyšuje objem produkce metanu ze skládek odpadu, který přispívá ke skleníkovému efektu. Odklonem bioodpadu ze skládek dále pomáháme naplnění závazku podle plánu odpadového hospodářství, ke kterému se ČR zavázala a při jehož neplnění hrozí vysoké sankce.

Odpadní dřevo již brzy přejde z režimu odpadu do režimu výrobku.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *