REACH: Chemické látky jsou bezpečnější

Od vstupu nařízení REACH v platnost je Evropě výrazně bezpečnější. Tvrdí to nedávno zveřejněná zpráva Evropské komise, zkoumající účinnost nařízení REACH po pěti letech.

Přezkum REACH (nařízení o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek) se zaměřuje na celkové fungování tohoto nařízení a na plnění jeho jedinečných cílů – vysoké úrovně ochrany lidského zdraví a životního prostředí, podpory alternativních metod posuzování nebezpečných látek a volného oběhu látek na vnitřním trhu při současném zvýšení konkurenceschopnosti a inovací.

ZISKY VYVAŽUJÍ NÁKLADY

Podniky nechaly u Evropské agentury pro chemické látky (ECHA) zaregistrovat 30 601 žádostí s popisem způsobu použití a vlastností 7884 chemických látek vyráběných nebo uváděných na trh.

Zpráva potvrzuje náklady spojené se správou REACH. Snadněji dostupné informace o chemických látkách na trhu a cílenější opatření k řízení rizik přispěly v průběhu pěti let ke snížení rizik spojených s látkami registrovanými v rámci REACH.

Zavedení REACH mělo dopad na malé a střední podniky, dané odvětví však současně uznává příznivé hospodářské dopady na jejich činnost, zejména konkurenceschopnost chemického průmyslu. V zájmu podpory evropského chemického průmyslu Komise v brzké době navrhne snížení registračních poplatků pro malé a střední podniky.

ZÁSADNÍ ÚPRAVY NEJSOU POTŘEBA

Přezkum nařízení REACH po pěti letech činnosti ukázal, že v něm sice je zapotřebí provést některé úpravy, celková revize se však provádět nemusí. Podle zprávy o přezkumu je možné provádění REACH zlepšit tím, že se zvýší kvalita registrační dokumentace, rozšíří používání bezpečnostních listů jako hlavního nástroje řízení rizik a vyřeší otázky spojené se sdílením nákladů v rámci fóra pro výměnu informací o látce (SIEF). Existuje také prostor pro snížení finanční a administrativní zátěže malých a středních podniků, aby se zajistila proporcionalita právních předpisů a podnikům byla poskytnuta pomoc při plnění jejich povinností v rámci REACH. Podle zprávy je třeba zdokonalit prosazování právních předpisů. Komise proto doporučuje členským státům, aby posílily svou koordinaci. Žádné změny hlavních ustanovení REACH však nejsou navrhovány.

V nadcházejících měsících by měla proběhnout konference o přezkumu REACH. Ve spolupráci s členskými státy a agenturou ECHA nyní Komise sestavuje plán posuzování a určování látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC). Budou v něm stanoveny jasné cíle a úkoly a zároveň budou rozděleny povinnosti mezi Komisí, členskými státy a agenturou ECHA. Výsledkem této činnosti má být umístění všech relevantních známých SVHC na seznamu látek do roku 2020.

CHEMICKÝ PRŮMYSL

Chemický průmysl EU zaznamenal v letech 1999 až 2009 o něco větší růst než ostatní výrobní odvětví. Zvlášť dobré výsledky vykazují odvětví speciálních chemických látek. V roce 2003, kdy bylo nařízení REACH navrženo, byla EU největším světovým trhem chemických látek, na němž se uskutečňovalo přibližně 30 % jejich celosvětového prodeje. V současnosti je to asi 21 %, přičemž největším trhem je dnes Čína. EU nicméně zůstává největším vývozcem chemických látek na světě.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *