Program MUFIS 2 funguje dál a dává obcím mnoho možností

Také díky aktivitě zástupců Svazu měst a obcí působících v orgánech Municipální finanční společnosti a. s. mohlo být využito jejich námětů a připomínek pro větší flexibilitu Společného úvěrového fondu a programu MUFIS 2 ve prospěch municipální sféry.

Ještě 14 měsíců by měl trvat Program MUFIS 2, v jehož rámci Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s. (ČMZRB) poskytuje obcím zvýhodněné úvěry k financování investic nutných pro zachování a rozvoj jejich infrastruktury. Program byl v červnu 2010 rozšířen mj. i na pomoc při budování nebo rekonstrukcích předškolních, kulturních a sportovních zařízení, domů s pečovatelskou službou, na zateplování budov, stejně jako třeba na skládkování i energetické využití tuhého odpadu apod. O možnostech programu jsme hovořili s předsedou představenstva a generálním ředitelem ČMZRB Ing. Ladislavem Mackou.


Jaká je dosavadní bilance programu MUFIS 2, pokud jde o množství a strukturu podpořených projektů, průměrnou výši úvěru či průměrnou úrokovou sazbu?

Dosud v rámci programu MUFIS 2 bylo poskytnuto 9 úvěrů za 45,6 mil. Kč. Průměrná výše úvěru tak činila 5 mil. Kč. Tyto úvěry sloužily k financování výstavby vodovodů, kanalizace a ČOV, rekonstrukci komunikací, zateplení MŠ, přístavbu ZŠ a výstavbu sportovního areálu. Úrokové sazby se v letech 2010-2011 pohybovaly nad 4 % p. a., v roce 2012 se snížily zhruba na 2,5 % p. a. a teď jsou pod 2 % p. a. Konkrétní úroková sazba závisí na podmínkách trhu a do jisté míry i na bonitě klienta, takže se u jednotlivých klientů liší.

Platí stále, že program MUFIS 2 na rozdíl od programu OBEC 2, podporuje projekty menšího rozsahu a s kratší dobou splatnosti poskytnutého úvěru?

ČMZRB v současné době nabízí čtyři programy municipálních úvěrů: OBEC 2, MUFIS 2, Regionální rozvojový fond a Jihočeské úvěry. Municipální úvěry jsou určeny na financování infrastruktury obcí a liší se především v maximální možné výši úvěru, délce splatnosti a původu finančních zdrojů. V tomto smyslu lze úvěry z programu MUFIS 2 stručně definovat jako municipální investiční úvěry do 40 mil. Kč se splatností do 10 let.

Z programu MUFIS 2 mohou být poskytovány obcím úvěry v hodnotě několika set tisíc korun až po 40 mil. Kč. Výše poskytnutého úvěru závisí nejen na potřebách konkrétní obce, ale také na jejích možnostech poskytnutý úvěr v budoucnosti splácet. Stále se setkáváme s tím, že některé obce nedokážou odhadnout své možnosti a požadují úvěr vyšší, než by byly v budoucnu schopny splatit, aniž by ohrozily samy sebe. V takových případech se snažíme ve spolupráci s obcí upravit projektový záměr a poskytnout úvěr nižší. Bohužel, je zde však i řada obcí, které musíme odmítnout, neboť jejich úvěrová kapacita je vyčerpána a další úvěr by již nebyly schopny splácet.

Pokud jde o délku splatnosti úvěrů z programu MUFIS, je maximální doba splatnosti 10 let od data uzavření úvěrové smlouvy. Splatit lze kdykoliv během tohoto období. Jestliže se obec rozhodne splatit úvěr dříve, než bylo dohodnuto v původní smlouvě, může tak učinit, a to bez jakékoliv sankce nebo poplatku. Jestliže naopak obec požaduje již při sjednávání úvěru splatnost delší než 10 let, jsme schopni jí nabídnout úvěr z programu OBEC 2.

Co mají společného původní program MUFIS a program MUFIS 2?

Společného mají hodně, ale v mnohém se také dost liší. Zatímco úvěry v rámci programu MUFIS byly poskytovány ze zdrojů získaných Municipální finanční společností a. s. úvěrem v rámci Housing Guaranty Program zajišťovaného vládou USA, resp. její rozvojovou agenturou USAID, pak úvěry z programu MUFIS 2 jsou poskytovány ze Společného úvěrového fondu, který byl vytvořen společně ČMZRB a Municipální finanční společností a. s. Prostředky vkládané Municipální finanční společností a. s. jsou její vlastní.

Cílem vytvoření Společného úvěrového fondu a programu MUFIS 2 bylo navázat na předchozí úspěšnou činnost Municipální finanční společnosti a. s. a využívat její volné finanční prostředky na další poskytování municipálních úvěrů. Samozřejmě situace je dnes naprosto odlišná od devadesátých let minulého století, kdy pro banky bylo obtížné poskytovat dlouhodobé úvěry obcím. Je jistou zásluhou programu MUFIS, že se nezájem poskytovat úvěry municipalitám prolomil a dnes je nabídka municipálních úvěrů běžnou součástí portfolia řady bank. Program MUFIS 2 je tak v současnosti jednou z mnoha možností – nikoliv však jedinou, jak si obce mohou opatřit požadovaný úvěr.

Pokud jde o výši prostředků v programu MUFIS 2, je jich prozatím dostatek. Bude-li to potřebné, lze poskytnout až několik set milionů korun nových úvěrů. Většina dosud poskytnutých úvěrů byla načerpána a u některých již probíhá fáze splácení, takže se splácené prostředky postupně vracejí zpět do Společného úvěrového fondu.

Znamená vyšší obrátkovost poskytování a splácení úvěrů v programu MUFIS 2, že lze tento program považovat za určitou formu revolvingového financování?

Ano, jak jsem již uvedl, splácené prostředky se vrací zpět a mohou být znovu využity v rámci Společného úvěrového fondu, tedy v rámci programu MUFIS 2. Společný úvěrový fond je tedy jistou formou revolvingového fondu.

V programu MUFIS 2 obcím poskytujete možnost vybrat si mezi pevnou a pohyblivou úrokovou sazbou, přičemž její výši stanovujete individuálně podle podmínek na finančním trhu. Který typ sazby obce upřednostňují a nemluví ekonomická situace spíše ve prospěch pevných sazeb?

Dnešní velmi nízké úrokové sazby by opravdu měly obce vést spíše k tomu, aby se zajímaly o pevné úrokové sazby. Nicméně realita je trochu jiná a z našich poznatků vyplývá, že až třetina obcí poptává úvěry s pohyblivou úrokovou sazbou, a to i tehdy jde-li o úvěry se splatností 10 a více let. Vystavují se tak riziku růstu pohyblivé úrokové sazby, která je dnes až extrémně nízká, což však za rok či dva vůbec nemusí platit.

Když obce upozorňujeme na výhodnost dnešní nízké pevné úrokové sazby, dostáváme zpravidla odpověď, že »zastupitelstvo již rozhodlo«. Mluvíme-li o tom s ekonomem obce, zpravidla si povzdechne s tím, že se mu zastupitelstvo nepodařilo přesvědčit o zadání pevné úrokové sazby.

Je to určitý optický klam, který zastupitelstvo často nevezme v úvahu: Pohyblivé úrokové sazby jsou v konkrétní den vždy trochu nižší než pevné úrokové sazby. Nabídková cena úvěru pak vychází s pohyblivou sazbou zpravidla lépe než s pevnou sazbou – a to může vést k ošidným rozhodnutím zastupitelstva. Volba pohyblivé sazby je rozhodně lepší v době, kdy jsou úrokové sazby vysoko a příjemci úvěrů mohou předpokládat její pokles. V tomto směru, bohužel, zaznamenáváme u obcí málo zkušeností a znalostí.

V Municipální finanční společnosti drží ČMZRB podíl 49 %. Dalších 49 % patří Ministerstvo financí, které je zároveň 100% akcionářem ČMZRB. Zbývající 2 % v MUFIS jsou Svazu měst a obcí (SMO) ČR. Má i tento minoritní akcionář šanci mluvit do cílů a zaměření MUFIS 2 tak, aby byly »šity na míru« municipalitám?

Znalost municipálního prostředí je pro nás velmi důležitá. Zástupci SMO ČR jsou členy představenstva a dozorčí rady Municipální finanční společnosti a. s. Při vytváření Společného úvěrového fondu a programu MUFIS 2 jsme využili jejich připomínky, které se týkaly zejména stanovení výše úvěrů, doby splatnosti i účelu využití. Právě vámi v úvodu zmiňované rozšíření programu MUFIS 2 o možnost financování budování či rekonstrukci předškolních, kulturních i sportovních zařízení, domů s pečovatelskou službou, zateplování, skládkování i energetické využití tuhého odpadu, vzešlo z jejich podnětů. Jiným důležitým námětem bylo to, aby úvěry z programu MUFIS 2 mohly sloužit jako překlenovací pro předfinancování dotací poskytovaných ze státních, evropských nebo jiných fondů, nebo aby bylo možné i financování DPH, je-li obec jejím plátcem. Téma Společného úvěrového fondu a realizace programu MUFIS 2 se pravidelně dostává na jednání orgánů Municipální finanční společnosti a. s. a připomínky zástupců Svazu měst a obcí ČR jsou pečlivě zaznamenávány a ČMZRB se je snaží vždy využít v praxi.

Nejvyšší kontrolní úřad letos v lednu po kontrolní akci, v níž se soustředil na činnost Municipální finanční společnosti v letech 2003-2011, vyjádřil názor, že její další dlouhodobou existenci považuje za neopodstatněnou. I SMO ČR loni na valné hromadě MUFIS upozornil, že je třeba řešit otázku možného postupného útlumu této společnosti. Potrvá program MUFIS 2 opravdu až do konce roku 2014 a nechystáte za něj případně už náhradu?

Odpověď musím rozdělit na několik částí, především pokud jde o program MUFIS 2. Jeho realizace nebyla NKÚ nijak zpochybněna a prozatím není žádný důvod jej ukončit dříve. Nicméně Dohoda o Společném úvěrovém fondu, uzavřená mezi ČMZRB a Municipální finanční společností a. s. umožňuje jeho předčasné ukončení s tím, že by v rámci vypořádání této Dohody byly úvěry převzaty přímo ČMZRB tak, aby zájmy klientů nebyly ohroženy.

Pokud jde o vlastní existenci Municipální finanční společnosti a. s., vláda ČR názor NKÚ nesdílí. Vláda projednala Kontrolní závěr NKÚ dne 21. srpna 2013 a přijala usnesení č. 651, z něhož vyplývá, že se zvažují další možnosti, jak v budoucnu Municipální finanční společnosti a. s. využít. Danou problematikou se nyní zabývají příslušné útvary Ministerstva financí s tím, že o dalším možném vývoji v této záležitosti má být vláda ČR informována do 31. 12. 2013.

Už jste připomněl určité podcenění výhod pevné úrokové sazby v nynějším turbulentním období ze strany municipalit. Na co byste v souvislosti s programem MUFIS 2 případně obce a města nebo svazky obcí případně ještě rád upozornil?

Děkuji za tuto otázku! Rád bych vyzval všechny obce, města i svazky obcí, aby neváhaly se na ČMZRB obracet se svými žádostmi o úvěr, a to buď přímo, nebo v rámci zadávacích řízení. Jsme připraveni s nimi jejich potřeby konzultovat a hledat cesty, jak naplnit jejich potřeby financování široké škály investičních akcí zahrnujících vodohospodářské stavby, včetně například regulace místních rybníků nebo vodních toků. Mohou to však být rovněž dopravní stavby, jako jsou místní komunikace, včetně jejich osvětlení a dopravní signalizace, podchody, zastávky místní veřejné dopravy, ale rovněž třeba i pořízení dopravních prostředků pro místní veřejnou dopravu. Podpořit lze i školská a předškolní zařízení či kulturní a sportovní zařízení, sociální zařízení typu domů s pečovatelskou službou pro seniory a handicapované občany. Ale mohou to být i rekonstrukce budov, jež jsou sídly či slouží pro činnost místních orgánů veřejné správy. A ovšemže také zařízení na skládkování a likvidaci tuhého odpadu nebo jiné projekty zaměřené na zlepšení podmínek bydlení a životního prostředí.

Výrobní a skladový areál v Třemošné čeká na nové plné využití.

Ladislav Macka: Dnešní velmi nízké úrokové sazby by měly obce vést spíše k tomu, aby se zajímaly o pevné úrokové sazby.

FOTO: ARCHIV

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *