Produkce odpadů opět mírně klesala

V roce 2010 u nás poklesl objem produkovaných odpadů jak celkově, tak odpadů nebezpečných nebo ostatních. Uvádí to nedávno zveřejněná Zpráva o životním prostředí ČR.

Mezi lety 2003 až 2010 poklesla celková evidovaná produkce odpadu o 12 %. Mezi lety 2009 a 2010 bylo zaznamenáno snížení produkce o 1,4 %. Tento pokles je ovlivněn především změnami struktury v průmyslové výrobě: rozvojem průmyslových technologií a technologií pro úpravu a zpracování odpadů zvyšujících efektivitu výroby, zanedbatelný není ani ekonomický vliv spočívající v růstu cen primárních surovin. Vliv má i transpozice směrnice o odpadech, díky níž je možné část odpadů označovat jako vedlejší produkty, které nepodléhají režimu zákona o odpadech (např. popílky ze spaloven). Trend odpadů kategorie ostatní (včetně komunálního odpadu) odpovídá ve sledovaném období vývoji celkové evidované produkce odpadů. Poslední meziroční změna zaznamenala mírný pokles oproti roku 2009, a to o 0,3 %.


Produkce odpadů kategorie nebezpečný mezi roky 2003 a 2009 rostla, nicméně v roce 2010 došlo k významnému poklesu produkce, kdy se množství vyprodukovaných nebezpečných odpadů přiblížilo stavu v roce 2003. Meziročně došlo k poklesu produkce nebezpečných odpadů o 17,5 %. Mezi roky 2003 až 2009 narůstal i podíl nebezpečných odpadů na celkové produkci odpadů. Od roku 2003 vykazuje nárůst ze 4,9 % na 5,6 % v roce 2010, nicméně k výraznějšímu růstu podílu nebezpečných odpadů na celkové produkci odpadů docházelo především v letech 2007 a 2008.

V porovnání s produkcí odpadů v ostatních členských státech EU27 přepočtenou na obyvatele je ČR šestou zemí v pořadí s nejnižší celkovou produkcí odpadů na jednoho obyvatele, a to s 2,4 tun v roce. Průměrně bylo v roce 2008 v EU27 vyprodukováno na jednoho obyvatele 5,2 tun odpadů, čímž došlo oproti roku 2006 k poklesu o 28 %.

Vzhledem k tomu, že ve srovnání se zeměmi EU27 je produkce odpadů v ČR nižší, nelze v budoucnosti očekávat, že i při opětovném použití materiálů považovaných v současnosti za odpady dojde k významnému snížení produkce odpadů.

ZÍSKÁVÁNÍ HODNOT

Ve zprávě o životním prostředí se uvádí, že data v oblasti odpadového hospodářství byla stanovena podle platné metodiky pro daný rok. Jde o materiál, nazvaný „Matematické vyjádření výpočtu soustavy indikátorů OH“, který byl zpracován v souladu s vyhláškou č. 351/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, a aktualizován k 30. 6. 2010.

Podle autorů má metodika zajistit každoroční zpracování indikátorů ČR i krajů jednotným způsobem, a tím možnost jejich porovnávání. „Soustava indikátorů byla navržena tak, aby postihla vývoj v produkci a způsobech využívání a odstraňování odpadu. Hlavním záměrem je zmapovat způsoby odstraňování odpadu, které přinášejí potencionálně nejvýznamnější riziko pro životní prostředí nebo metody využití odpadu, které jsou náročné z hlediska vlivu na jiné složky životního prostředí,“ říká se v metodice.

Kompletní zpráva je k dispozici na www.cenia.cz, tištěné verzi vyjde v dubnu 2012.

Graf

 

PŘÍKLAD Z METODIKY

Indikátor I.1 „Celková produkce všech odpadů 1000 t/rok“

definuje celkovou produkci všech odpadů dle Katalogu odpadů, s výjimkou katalogového čísla odpadu 200304, bez rozdílu kategorie a Klasifikace ekonomické činnosti (CZ-NACE), včetně komunálních odpadů.

Indikátor je základním ukazatelem pro sledování vývoje odpadového hospodářství. Vypovídá o celkovém množství odpadů, které byly v ČR vyprodukovány a evidovány podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a prováděcích vyhlášek v platném znění. K tomuto indikátoru jsou vztahovány další základní ukazatele a indikátory vývoje odpadového hospodářství.

Metodika výpočtu: V pracovní databázi PDISOH (kopie Informačního systému odpadového hospodářství, v níž se provedou potřebné úpravy) se provede součet všech číselných hodnot množství odpadu, u kterých byl vykázán kód nakládání „A00“, dále se provede součet všech číselných hodnot množství odpadu u druhů odpadů (katalogová čísla odpadu) 160104*, 160106, 200121*, 200123*, 200133*, 200134, 200135* a 200136 Katalogu odpadů, u kterých byl vykázán kód nakládání „BN30“ a partnerem je právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, součet všech číselných hodnot množství odpadu, u kterých byl vykázán kód nakládání „BN30“ od občanů a součet všech číselných hodnot u druhů odpadů, u kterých byl vykázán kód nakládání „AN60“. Získané číslo označené jako CPV představuje celkovou produkci všech odpadů, vyjádřenou v tunách.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *