Prevence rizik na pracovišti

Častou chybou zaměstnavatele/provozovatele či živnostníka je podcenění prevence rizik a nedostatečná úroveň kontroly technického stavu technického zařízení a jeho údržby.

Každý zaměstnavatel nebo živnostník využívající pro své činnosti technických zařízení je zároveň jejich provozovatelem. Při provádění kontrol technického stavu jsou pověření zaměstnanci, ale i externí poskytovatelé služeb, provádějící činnosti v prostorách zaměstnavatele/provozovatele, vystaveni specifickým rizikovým faktorům, které musí dle § 102 zákoníku práce, zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákoník práce), zaměstnavatel či živnostník identifikovat, vyhodnotit a přijmout patřičná opatření, minimalizující úroveň rizika. Častou chybou, mimo podcenění výše uvedeného, je také nedostatečná úroveň kontroly technického stavu technického zařízení a jeho údržby. Úkony musí být prokazatelné tak, aby mohly být kdykoli doloženy kontrolním orgánům ve smyslu zejména NV č. 378/2001 Sb. a NV č. 101/2005 Sb.

Samotné provádění pravidelných kontrol a revizí je soustavou úkonů, které musí zaměstnavatel řešit funkčním systémem prevence rizik, kterou se podle § 102 zákoníku práce rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele/provozovatele, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik.

Systém prevence rizik musí zajišťovat soustavné vyhledávání nebezpečných činitelů, procesů pracovního prostředí a pracovních podmínek, s následným zjišťováním jejich příčin a zdrojů. Tato systematika musí být zpětně prokazatelná a zaměstnanci, na které nebezpečné činitele při činnostech plynoucích z výkonu pracovních povinností působí, musí být s výsledky analýzy rizik prokazatelně seznámeni a musí jim porozumět.

Celý text je k dispozici na www.pyrokontrol.cz

Dr. Ing. Jana Maturová

Ing. Bc. Miroslav Valta

PYROKONTROL trading & consulting

LEGISLATIVA PREVENCE RIZIK

Ustanovení §§ 101-102 zákoníku práce, kde je zaměstnavatel povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce.

Zákon č. 309/2006 Sb., který v § 4 definuje požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení, včetně pravidelné a řádné údržby, kontroly a revize.

NV č. 378/2001 Sb., které v § 4 stanovuje minimální periodicitu pro kontrolu technického stavu na 12 měsíců. Součástí legislativních požadavků jsou místní provozní bezpečnostní předpisy provozovatele/zaměstnavatele.

Podle § 3 NV č. 101/2005 Sb. musí zaměstnavatel při plnění své zákonné povinnosti stanovit termíny, lhůty a rozsah kontrol, zkoušek, revizí, termínů údržby, oprav a rekonstrukce technického vybavení pracoviště včetně určení osoby, jejíž povinností je zajistit jejich provádění.

Povozovatel musí přijmout opatření, aby minimalizoval rizika.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *