Autor
Kategorie:
Praxe

Přeměna odpadů na zdroje

Politika druhotných surovin ČR, zveřejněná v září, vytváří strategický rámec pro efektivní využívání druhotných surovin.

Nerostné i druhotné suroviny tvoří základní vstupy pro ekonomiku každé země a ovlivňují její konkurenceschopnost. Průmysl druhotných surovin patří v České republice historicky mezi tradiční obory hospodářství a nyní je opět na vzestupu.

NETRADIČNÍ SUROVINY

Rozvoj hospodářství zvyšuje spotřebu surovin i poptávku po nových netradičních surovinách. Tím se rozšiřuje okruh využitelných zdrojů druhotných surovin. Jedná se zejména o zbytky pryže a použité pneumatiky (využitelné k výrobě gumových krytin, protihlukových bariér a jako podkladový materiál při výstavbě dopravních cest, při výrobě cementu jako energetická surovina atd.), odpadní elektrická a elektronická zařízení (jsou cenným zdrojem barevných kovů, drahých a vzácných kovů), vozidla s ukončenou životností (demontáží se získají díly přímo použitelné pro opravy či k repasování, plasty, sklo a řada materiálů obdobně jako u elektrozařízení). Dalšími významnými komoditami, z hlediska vznikajícího množství, jsou stavební a demoliční materiály (po úpravě se využívají jako stavební materiál při budování infrastruktury, k zásypům produktovodů atd.), vedlejší energetické produkty (vstupní surovina pro výrobu řady stavebních výrobků, materiál pro sanaci území po ukončení těžby apod.). Dále použité oleje (zejména úprava na topné oleje, po přidání aditiv využívány k původnímu účelu), vytříděné složky komunálního odpadu, zejména papír, plasty, sklo, kovy, které jsou upraveny na kvalitu vstupní suroviny pro další výrobu, a zcela novou komoditou jsou produkty nanotechnologií (využití nespotřebovaných substancí a použitých produktů je předmětem vědy a výzkumu).

V současné době působí v ČR na trhu druhotných surovin zhruba 1500 subjektů (s 1600 pracovníky). Z uvedeného počtu subjektů představuje zhruba 30 firem rozhodující podíl na trhu. Sběr, výkup, úprava a prodej kovových a nekovových druhotných surovin v ČR představuje roční hodnotu 40-50 mld. Kč, v oboru pracuje 20-30 tis. zaměstnanců. Ročně je upraveno více jak 3,5 mil. tun železného šrotu, 120 tis. tun neželezných kovů, více jak 800 tis. tun sběrového papíru, 140 tis. tun skleněných střepů, více jak 130 tis. tun plastů, recyklován je sběrový textil a další komodity.

Český zpracovatelský průmysl není schopen absorbovat nabídku tuzemských recyklačních firem, český trh s druhotnými surovinami je proto významně proexportní. Plyne z toho však závislost na mezinárodní konjunkturální situaci.

U sběrového papíru se koeficient využití v českém papírenském průmyslu již několik let pohybuje okolo 40 %. Poměr mezi vývozem a dovozem je 6 : 1. Podobný stav je také u železného šrotu, kde při tuzemské nabídce téměř 3,5 mil. tun je exportováno zhruba 2 mil. tun, s poměrem vývozu a dovozu 3 : 1.

DESET KOMODIT

Dokument Politika druhotných surovin ČR se zaměřil na deset nejdůležitějších komodit: kovy, papír, plasty, sklo, stavební a demoliční hmoty, vedlejší energetické produkty, vozidla s ukončenou životností (autovraky), odpadní (vyřazená) elektrická a elektronická zařízení, použité pneumatiky a odpadní pryž, odpadní baterie a akumulátory. Výběr byl ovlivněn jejich významností jako technologického vstupu do výroby, hmotnostní produkcí, potřebou a potenciálem využití komodity v ČR, významností exportu apod. Předpokládá se, že podle aktuální potřeby budou zařazovány další komodity.

Na základě analýzy bylo stanoveno pět strategických cílů (viz box). Na rozpracování cílů na konkrétní úkoly včetně odpovědnosti za jejich plnění ve stanovených termínech nyní pracuje ministerstvo průmyslu a obchodu.

HLAVNÍ CÍLE POLITIKY DRUHOTNÝCH SUROVIN ČR

Zvyšovat soběstačnost ČR v surovinových zdrojích náhradou primárních zdrojů druhotnými surovinami.

Podporovat inovace zabezpečující získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další využití v průmyslu.

Podporovat využívání druhotných surovin jako nástroje pro snižování energetické a materiálové náročnosti průmyslové výroby za současné eliminace negativních dopadů na životní prostředí a zdraví lidí.

Iniciovat podporu vzdělávání pro zajištění kvalifikovaných pracovníků v oboru druhotných surovin jako podporu konkurenceschopnosti ČR.

Aktualizovat rozsah statistického zjišťování pro zpracování materiálových účtů, které umožní zpracovávat hmotnostní bilance druhotných surovin v hospodářství.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *