Právní úprava nakládání s komunálním odpadem

V České republice se v roce 2012 vyprodukovalo 3,2 milionu tun komunálního odpadu, což odpovídá zhruba 308 kg na obyvatele. Komunální odpad tedy produkuje denně každý z nás, a proto je jeho regulace jedním ze stavebních kamenů odpadového práva.

Aby se množství komunálního odpadu nezvyšovalo, resp. cíleně snižovalo, stanovuje legislativa každému povinnosti při nakládání s ním. Současně platí pravidlo zakotvené v zákoně o odpadech, že v hierarchii způsobů nakládání s odpady má přednost předcházení jeho vzniku.

CO JE KOMUNÁLNÍ ODPAD?

Komunální odpad je zákonem o odpadech definován jako veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, který je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. Odpad vznikající na území obce při činnosti právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, který je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů, je zařazen pod speciální definici tzv. odpadu podobného komunálnímu odpadu. Toto členění je odůvodněno tím, že obecně se odpad vznikající při činnosti právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání nepovažuje za odpad komunální a podnikatel musí zajistit nakládání s ním v souladu se zákonem. Zpravidla však i v rámci podnikatelské činnosti vzniká odpad, který svým složením odpovídá odpadu komunálnímu (jinými slovy složky tohoto odpadu lze zařadit pod stejné kategorie v Katalogu odpadů jako odpad komunální), proto každý podnikatel může na základě smlouvy s obcí využít systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem. Tato smlouva musí být písemná a musí obsahovat vždy výši sjednané ceny za tuto službu. V případě obcházení tohoto zákonného postupu může být podnikateli uložena pokuta až do výše 300 000 Kč.

NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM

U komunálního odpadu je obec postavena zákonem o odpadech naroveň původcům odpadů, a přebírá tak povinnosti skutečného původce odpadu, kterým je nepodnikající fyzická osoba, která odpad odložila na místě k tomu určeném. Jako původce odpadu má obec povinnost např. zařazovat odpady podle druhů a kategorií Katalogu odpadů, přednostně zajistit využití odpadů, ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů apod. Některé povinnosti týkající se komunálního odpadu najdeme také ve vyhlášce o podrobnostech nakládání s odpady (č. 383/2001 Sb.).

Zde jsou například stanoveny technické požadavky na shromažďovací prostředky odpadů, tedy speciální nádoby, kontejnery, jímky či nádrže. K základním technickým požadavkům patří barevné, tvarové a popisné odlišení nádob od prostředků nepoužívaných pro nakládání s odpady, zajištění ochrany odpadů před povětrnostními vlivy, odolnost proti chemickým vlivům odpadů, pro které jsou určeny, a v neposlední řadě musí zajišťovat bezpečnost při obsluze, čištění a dezinfekci. Shromažďovací prostředky pro komunální odpad musí navíc odpovídat příslušným technickým normám, jako je např. ČSN EN 840 stanovující rozměry a požadavky na provedení kontejnerů na odpad a recyklaci.

I přes výše uvedené neexistuje v České republice jednotná regulace systému třídění komunálního odpadu a každá obec si pro své území stanovuje tato pravidla sama pomocí obecně závazné vyhlášky, ve které také určí místa, kam mohou fyzické osoby odkládat nebezpečné složky komunálního odpadu. Stejně tak si každá obec může stanovit obecně závaznou vyhláškou poplatek za komunální odpad, kterým se její obyvatelé podílejí na financování systému nakládání s tímto odpadem, pokud nevybírá úhradu za provoz systému na základě smlouvy nebo místního poplatku dle zákona o místních poplatcích (zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích).

Podle novely zákona o odpadech, která před několika dny vyšla ve Sbírce zákonů (č. 229/2014 Sb.), budou muset všechny obce od 1. ledna 2015 zajistit místa pro oddělené soustřeďování složek komunálního odpadu, a to minimálně nebezpečných odpadů, papíru, plastů, skla, kovů a biologicky rozložitelných odpadů.

POVINNOSTI FYZICKÝCH OSOB

Přestože obce jsou v případě komunálního odpadu dle zákona jeho původcem, mají fyzické osoby povinnost odkládat komunální odpad na místech k tomu určených a ode dne, kdy tak obec stanoví obecně závaznou vyhláškou, komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstraňování podle systému stanoveného obcí, pokud odpad samy nevyužijí v souladu se zákonem o odpadech a zvláštními právními předpisy. Fyzická osoba se rovněž může dopustit přestupku na úseku odpadového práva tím, že odpad soustřeďuje nebo s ním jinak nakládá na místech nebo v objektech, které nejsou podle zákona o odpadech zařízeními určenými k nakládání s odpady, nebo tato místa či objekty za účelem soustřeďování nebo jiného nakládání s odpady pronajímá jiné osobě. Za tento přestupek může být uložena pokuta až do výše 1 mil. Kč.

VIZE DO BUDOUCNA

Obecným požadavkem je samozřejmě snižování množství komunálního odpadu, a to zejména takového, který již nelze žádným způsobem znovu využít či jinak zpracovat a je ukládán na skládkách. Podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008 mají členské státy povinnost zvýšit do roku 2020 nejméně na 50 % hmotnosti celkovou úroveň přípravy k opětovnému použití a recyklace alespoň u odpadů z materiálů, jako jsou papír, kov, plast a sklo. Postupně lze i u dalších materiálů tvořících komunální odpad očekávat podobný vývoj.

Tomu nasvědčuje i letošní významný krok na poli Evropské unie, kterým je zveřejnění série návrhů novel unijních předpisů a sdělení směřující k urychlení přechodu k cirkulární ekonomice 1 a postupnému dosažení nulové úrovně vytváření odpadu. Mezi požadavky je mimo jiné zvýšení recyklace nebo opětovného použití komunálního odpadu na 70 % do roku 2030 nebo úplné odstranění skládkování recyklovatelného odpadu do roku 2025 a současně dosažení úrovně skládkování maximálně 25 %.

Mgr. Iva Pikalová

Ambruz & Dark Deloitte Legal, s. r. o., advokátní kancelář

LEGISLATIVA

Zákon č. 229/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Vyšlo v částce 96 dne 23. října 2014. Jde o diskutovanou novelu, do níž byla vložena zásadní strategická rozhodnutí do roku 2024.

Moving towards a circular economy. European Commission: Environment, http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/

Každá obec si pro své území sama stanovuje systém třídění komunálního odpadu pomocí obecně závazné vyhlášky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *