Poznámkový blok, nebo specializovaný software?

Za osmnáct let, co se zabýváme tvorbou software v oblasti životního prostředí, jsme se setkali s mnoha argumenty ve smyslu: "Proč bychom měli používat nějaký specializovaný software na to či ono, když nám stačí náš starý dobrý poznámkový blok nebo případně excelová tabulka."

V některých případech se to může zdát jako dostačující způsob pro sběr a sledování informací v oblasti životního prostředí. Je však vždy důležité zvážit, co je efektivnější, a tudíž i ekonomicky výhodnější.

V posledních letech se postupně změnil způsob ohlašování ve všech agendách životního prostředí z listinné na elektronickou formu, a to podle zákona č. 25/2008 Sb. Důvodem bylo především snížení administrativní zátěže státních úředníků, kteří dnes již nemusejí přepisovat údaje, ale mohou je velmi rychle a snadno zpracovat právě v elektronické podobě v předepsaném datovém formátu (datový standard). Povinnost elektronického ohlašování může být tím prvním důležitým důvodem proč pro průběžný sběr a sledování dat používat specializovaný software.


JEDEN ZDROJ DAT

Dobře navržený software by měl splňovat především to, že jednou zadaný údaj do počítače lze propojit s dalšími záznamy, a dále, že jej lze využít pro všechny následné operace. Jinými slovy je nutné zajistit to, aby se jeden údaj nemusel zadávat vícekrát. To platí i při zpětné editaci, resp. při opravě dat. Pokud toto není dostatečně dobře ošetřeno, pak dojde k tomu, že data nejsou konzistentní a jsou vlastně nepoužitelná. Tento základní princip uvažování při tvorbě software však vede přímo k jeho specializaci.

EVIDENCE ODPADŮ A ROČNÍ HLÁŠENÍ

Jako další příklad pro možný způsob rozhodování, co je efektivnější, použiji program EVI 8, který je určený pro plnění evidenčních a ohlašovacích povinností vyplývajících ze zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., a k němu příslušných prováděcích vyhlášek. Tento program existuje na trhu více než 20 let, což je samo o sobě známkou a zárukou toho, že architektura a koncepce tohoto softwaru je správná.

Základem EVI 8 je společný adresář subjektů (sídla a provozovny). Každý subjekt může v EVI 8 zastávat libovolnou roli i více rolí zároveň (ohlašovatel, partner, dopravce, autorizovaná osoba, poradce aj.). Ke každému subjektu lze podle typu programu založit průběžnou evidenci odpadů, přepravy nebezpečných odpadů, autovraků a dalších zákonných evidencí. Tím lze v jedné databázi jednoduše vést vlastní i partnerskou evidenci s maximálním využitím společných dat.

Údaje se do programu zapisují průběžně, a tak jak legislativa vyžaduje, ale s maximálním komfortem, nápovědou a v některých případech i s průvodcem. Není tak možné vložit záznam, který by byl v rozporu s vyhláškou. Ze zadaných údajů lze jednoduchým způsobem vytvořit průběžnou evidenci odpadů (tiskovou sestavu pro předání kontrolním orgánům), Roční hlášení o produkci a nakládání s odpady (program umí vyhodnotit ze zadaných dat, zda má subjekt ohlašovací povinnost), statistický výkaz pro Český statistický úřad ODP 5-01, Evidenční list pro přepravu nebezpečných odpadů, Přepravní doklad dle Dohody ADR atp. Uživatel dopředu nemusí znát, jestli má povinnost sestavit hlášení dle „autovrakové“ nebo „elektroodpadové“ vyhlášky (č. 352/2008 Sb. nebo 352/2005 Sb.) anebo podle vyhlášky o podrobnostech k nakládání s odpady (č. 383/2001 Sb.). To program vyhodnotí automaticky podle zadaných dat. Při tvorbě ročního hlášení program záznamy agreguje v požadované formě a také podle adresy vyhodnotí, pro jaký úřad obce s rozšířenou působností je hlášení určeno. Samozřejmostí je propojení se systémem ISPOP (Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností) a se systémem ISDS (Datové schránky) anebo volitelně s RES (Registr ekonomických subjektů).

Pokud potřebuje ohlašovatel zaslat více hlášení, protože vede evidenci za více provozoven či zařízení, pak mu program umožní kontrolu dat, hromadné vytvoření jednotlivých hlášení (souborů) a hromadné odeslání do ISPOP či do ISDS. Všechny tyto kroky navíc program automaticky loguje, aby bylo možné v případě problémů vyhodnotit, co bylo jejich příčinou (internetové připojení, přetížení webové služby ISDS či ISPOP).

Oproti poznámkovému bloku či excelové tabulce má tedy specializovaný program mnoho výhod (agregace průběžné evidence do ročního hlášení, kontrola dat dle datového standardu, nemožnost zadání nesmyslných údajů, snadná oprava, provázanost údajů, hromadné zasílání dat atd.). Jeho pořizovací náklady se velmi rychle vrátí v podobě ušetřeného času a jistoty správného plnění legislativních požadavků.

SPOLEHLIVOST A ODBORNÁ POMOC

Pro vytváření specializovaných počítačových programů je samozřejmě zapotřebí dobrých programátorů, ale stejně tak odborníků v dané oblasti. Stejně tak je potřebná následná péče a podpora uživatelů. Snažíme se proto o to, abychom se zákazníkem navázali dlouhodobou spolupráci, zajistili mu jistotu a odbornou pomoc, a to formou telefonické podpory, helpdesku, operativního vydávání aktualizací v případě legislativních změn, datového standardu a také zvyšováním komfortu programu. Také pořádáme různá specializovaná školení se zaměřením na praktické příklady a ukázky.

EVIDENČNÍ A PROVOZNÍ SOFTWARE

V našem portfoliu nabízíme evidenční a provozní specializované programy. Mezi ty evidenční patří právě již zmíněný program EVI 8, ale také program OBAL 8, který umožňuje ve znění zákona o obalech č. 477/2001 Sb., sledovat podle předem uživatelsky nadefinovaného číselníku obalů a přepočtových koeficientů množství jednotlivých druhů obalů uvedených na trh nebo do oběhu a následně i zpětný odběr obalů. Ze zadaných dat umožňuje OBAL 8 automaticky vytvořit čtvrtletní výkazy pro autorizovanou obalovou společnost EKO-KOM, a.s., nebo Roční výkazy o obalech dle vyhlášky 641/2004 Sb. pro MŽP, a to v elektronické podobě v platném datovém standardu s možností přímého zaslání do systému ISPOP.

Mezi evidenční software řadíme také program ENVITA Ovzduší, který pomáhá svým uživatelům plnit evidenční a ohlašovací povinnosti dle zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. Kromě zákonných výstupů a ohlašování do systému ISPOP umožňuje ENVITA Ovzduší grafické znázornění technologického uspořádání zdrojů v provozovně, přehledy emisí znečišťujících látek za jednotlivé zdroje, za skupiny nebo za typy zdrojů a také přehled o výpočtu emisí a poplatků za provozovnu.

Do portfolia námi vytvářených provozních programů patří program SKLAD Odpadů, který lze napojit na vážní zařízení od nejrůznějších dodavatelů a také na účetní systémy. Hlavním úkolem programu SKLAD Odpadů je zajistit pohodlnou evidenci příjmu, výkupu, prodeje a výdeje odpadů a materiálů, předruhování, vystavování potřebných dokladů jako vážních lístků, hotovostních dokladů a faktur, sestavování provozních přehledů, a to i pro zákazníky (dle zakázek, dle vozidel, dle komodity atp.), evidenci a tvorbu základních popisů odpadů, evidenci a tvorbu smluv včetně individuálních i skupinových cen, evidenci pokladny apod. Průběžná evidence odpadů se v tomto programu vytváří na základě zadaných dat zcela automaticky. V současnosti SKLAD Odpadů využívají stovky firem provozujících sběrné dvory, skládky, kompostárny, kovošroty, spalovny a další zařízení pro využívání, či odstraňování odpadů.

PROGRAM „NA ZAKÁZKU“

Posledním programem, o kterém bych se rád zmínil, je program SVOZ 8. Tento program by bylo možné zařadit mezi ty provozní, nicméně analýzou trhu jsme zjistili, že každý z potencionálních uživatelů, zabývající se svozem odpadů, má jiné požadavky a provozní potřeby. Proto jsme se rozhodli zařadit tento program do portfolia programů tzv. „Na zakázku“. Základem programu SVOZ 8 je evidence smluv a adresář subjektů, evidence služeb, nádob, stanovišť, četností svozu a fakturace. Hlavní činností je plánování svozů (u pravidelných automaticky) a evidence realizace těchto služeb. Na pozadí se zcela automaticky podle zadaných údajů, matematických algoritmů a celkové hmotnosti svezeného odpadu generuje evidence odpadů.

V případě nebezpečných odpadů je možné vytisknout rovněž Evidenční list pro přepravu nebezpečných odpadů (ELPNO). Zakázkově program přizpůsobujeme provozní praxi zákazníka a rozšiřujeme jej o nové funkce podle jeho přání (čárové kódy nádob, optimalizace tras, elektronická objednávka, propojení s účetnictvím …).

Věřím, že poznámkový blok je již minulostí. Dále se domnívám, že sběr informací v životním prostředí v současném rozsahu je důležitý a např. data z ročních hlášení o produkci a nakládání s odpady lze efektivně využívat, a to jak na regionální tak na celostátní úrovni. Ukázkou toho mohou být agregované údaje z informačního systému odpadového hospodářství (ISOH) Ministerstva životního prostředí, které lze veřejně získat on-line na webu http://isoh.cenia.cz/groupisoh, a to již od roku 2002. Tato data by měla být základem pro budoucí plánování a určování dlouhodobé koncepce v oblasti ochrany životního prostředí.

 

Petr Grusman
INISOFT, s. r. o.

Každý si musí zvážit, který způsob evidence je pro něj efektivnější, a tudíž i ekonomicky výhodnější.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *