Použití sedimentů podle jasných pravidel

Do zákona o hnojivech byla nově včleněna problematika sedimentů využitelných na zemědělské půdě, což umožní dobře kontrolovatelné používání sedimentů podle jasně daných pravidel.

Vhodné sedimenty mohou být využívány na zemědělské půdě, pokud k tomu dá souhlas orgán ochrany zemědělského půdního fondu (obce s rozšířenou působností). Pravidla pro používání sedimentů dává vyhláška č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů, která nabyla účinnosti 1. září 2009. Vyhlášku připravila společně ministerstva životního prostředí a zemědělství.

Vyhláška stanovuje podmínky a způsob používání sedimentů na zemědělské půdě, způsob vedení evidence o použití sedimentů, požadavky na vlastnosti sedimentu, postupy při rozboru sedimentu a půdy, včetně metod odběru vzorků. Stanoví také maximální přípustné hodnoty rizikových prvků a látek, které mohou být v půdě a sedimentech obsaženy. V odůvodněných případech může být uloženo provedení ekotoxikologických testů.

Dodržení limitních hodnot se prokazuje protokolem o výsledcích analýz vzorků sedimentu (odebraných před a po jeho vytěžení) a vzorků půd a průvodním listem odběru vzorků sedimentu/půdy. Formuláře průvodních listů vzorků sedimentů a půdy jsou uvedeny v příloze vyhlášky.

V případech, kdy je vzhledem k specifickým místním podmínkám podezření z kontaminace sedimentu jinými rizikovými prvky nebo rizikovými látkami, než které jsou uvedeny v příloze této vyhlášky, a to v koncentracích, které by mohly vést k poškození fyzikálních, chemických nebo biologických vlastností zemědělské půdy, se postupuje podle zákona o ochraně zemědělského půdního fondu a výsledků ekotoxikologických testů. Příloha této vyhlášky obsahuje seznam ekotoxikologických testů a hodnoty pro sledování indikátorových mikroorganismů.

Při dodržení všech limitů rizikových prvků a rizikových látek lze na zemědělskou půdu sedimenty použít. Současně však musí být splněno několik dalších podmínek (viz box).

Dodržování této vyhlášky ze strany zemědělských podnikatelů bude kontrolovat ÚKZÚZ. Vzhledem k tomu, že se jedná o zcela nový předpis, teprve praxe ukáže, zda jsou všechny požadavky dobře nastaveny.

Veronika Večeřová

ÚKZÚZ – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Brno


Podmínky pro použití sedimentů na půdách (kromě dodržení limitů rizikových látek)

Koncentrace vybraných rizikových prvků a rizikových látek v půdě se nemusí zjišťovat, pokud tyto koncentrace nejsou překročeny ani samotným sedimentem,

nesmí dojít ke zhoršení fyzikálních, chemických nebo biologických vlastností půdy,

sedimenty musí splňovat limitní hodnoty pro obsah skeletu,

musí být dodržena maximální aplikační dávka sedimentu,

sediment musí být odvodněný a jeho použití nesmí zhoršovat vodní režim půdy,

stanovená dávka sedimentu musí být na pozemek použita v jedné agrotechnické operaci a v souvislém časovém období za příznivých fyzikálních a vlhkostních podmínek,

sedimenty musí být zapraveny do půdy do deseti dnů od jejich rozprostření,

doba od posledního použití sedimentu na daný pozemek musí být delší než 10 let,

doba od posledního použití upraveného kalu na daný pozemek musí být delší než 1 rok,

musí být veden evidenční list o použití sedimentu, který obsahuje evidenci o množství, druhu a době použití sedimentu podle jednotlivých pozemků, plodin a let.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *