Poradna EPS: Staré ložisko dehtu na koupeném pozemku

Dotaz: Plánujeme stavbu na pozemku, kde byla asi dva metry pod výkopem objeveno ložisko dehtu z továrny, která na místě stála před více než padesáti lety. Naším cílem je zjistit, zda budeme moci dál stavět a nad zjištěným "ložiskem" postavit dům, nebo toto ložisko budeme muset odstranit. Pak nás zajímá, jestli na vlastní náklady a na základě jakého právního důvodu.

Váš dotaz lze rozdělit na dvě samostatné podotázky. Za prvé, zda je možné stavět na pozemku, pod nímž se nachází odpad. Za druhé: pokud bude třeba dehet odstranit, kdo odstranění zaplatí?

LZE TAM STAVĚT?

První otázku lze také zformulovat jinak: povolí stavební úřad stavbu na pozemku, pod nímž se nachází ložisko dehtu? Stavební úřad posuzuje možnost výstavby na určitém pozemku – mimo jiné – relativně volně na základě kritérií uvedených ve vyhlášce č. 268/2009 Sb. (na tu odkazuje § 169 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon).


Existuje možnost, že by stavba nebyla povolena, a to s ohledem na § 8 a § 10 této vyhlášky (za předpokladu, že se stavební úřad o ložisku dehtu dozví a zhodnotí jej jako závažnou překážku výstavby). Nelze jednoznačně říci, že by na základě existence ložiska dehtu stavební úřad stavbu v žádném případě nepovolil, právní úprava mu však dává možnost na základě těchto ustanovení žádost o územní rozhodnutí/ stavební povolení zamítnout (viz box).

I kdyby stavební úřad rizika spojená s existencí ložiska dehtu nevyhodnotil jako překážku výstavby, doporučuji zamyslet se nad zdravotními riziky, které jsou s výskytem tohoto ložiska spojená. Jestliže se rozhodnete pro výstavbu bez odstranění ložiska, doporučujeme zajistit si nejprve odborný posudek, který zdravotní rizika potvrdí, nebo vyvrátí.

Jestliže budeme uvažovat o možné výstavbě bez odstranění ložiska dehtu, je také třeba vzít v úvahu, že se jedná de facto o černou skládku; pokud se o ní dozví úřady, mohou zahájit řízení o odstranění této skládky nebo uložení pokuty.

KDO ZAPLATÍ ODSTRANĚNÍ?

Pokud se rozhodnete, resp. budete muset dehet odstranit, přicházejí zde z hlediska financování zákroku teoreticky v úvahu tři možnosti.

První možností je, že odstranění bude financovat provozovatel továrny, resp. jeho právní nástupce. Tato možnost je však v tomto konkrétním případě značně problematická. Nevíme, kdy přesně k uložení odpadu došlo, a nelze tudíž určit, zda právní předpisy v té době platné ukládaly povinnost odstranit odpad a dekontaminovat pozemek v případě jeho uložení do podzemí. Aplikace pozdějších právních předpisů by přitom nejspíš znamenala nepřípustnou zpětnou účinnost (tzv. retroaktivitu), kdyby provozovateli byly uloženy povinnosti, o nichž v době svého počínání nevěděl. Víme např. o případu, kdy byla původci znečištění úřady nařízena dekontaminace pozemku na základě § 27 odst. 1 a 2 zákona č. 17/ 1992 Sb., o životním prostředí, a tento postup byl již potvrzen krajským soudem (jedná se o rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 24. 5. 2011 č.j. 30 A 60/2010-77). V tomto případě se však jednalo o znečištění vzniklé až po roce 1992 a ust. tohoto právního předpisu tedy nebylo užito retroaktivně. Je sporné, zda by bylo možné jej použít i pro znečištění způsobené před účinností zákona číslo 17/1992 Sb., a zda by tedy v tomto případě byla retroaktivita přípustná.

Navíc již provozovatel zřejmě zanikl a není jisté, zda by se podařilo dohledat jeho tzv. právního nástupce, např. dědice, osobu, která obchodní společnost koupila apod.

Druhou možností je, že odstranění budete financovat vy jakožto vlastník pozemku.

Třetí možnost: na odstraňování tzv. staré ekologické zátěže přispívá také stát, např. v rámci Operačního programu životní prostředí – prioritní osa 4, oblast podpory 4.2 – Odstraňování starých ekologických zátěží. O dotaci však mohou zažádat zejména obce a města, svazky obcí, kraje, neziskové organizace, příspěvkové organizace, státní podniky a podnikatelské subjekty.

Je také otázka, kdy jste pozemek koupili a jaké bylo znění kupní smlouvy. V případě ložiska dehtu by se mohlo jednat o skrytou vadu, kterou jste dodatečně zjistili. Teoreticky by tak do úvahy připadala odpovědnost za vady (a např. sleva z kupní ceny pozemku dle § 507 zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, díky níž byste získali částečnou kompenzaci za financování odstranění ložiska dehtu), bez dalšího to ale není možné posoudit.

 

Markéta Višinková
Ekologický právní servis

 

KRITÉRIA PRO POVOLENÍ STAVBY VE VYHLÁŠCE Č. 268/2009 SB. (VÝBĚR) :

§ 8 Stavba musí být navržena a provedena tak, aby byla při respektování hospodárnosti vhodná pro určené využití a aby současně splnila základní požadavky, kterými jsou

a) mechanická odolnost a stabilita,

b) požární bezpečnost,

c) ochrana zdraví osob a zvířat, zdravých životních podmínek a životního prostředí,

d) ochrana proti hluku,

e) bezpečnost při užívání,

f) úspora energie a tepelná ochrana.

§ 10 Stavba musí být navržena a provedena tak, aby neohrožovala život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, zdravé životní podmínky jejích uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí nad limity obsažené v jiných právních předpisech, zejména následkem

a) uvolňování látek nebezpečných pro zdraví a životy osob a zvířat a pro rostliny

Areály starých továren bývají zdrojem nemilých překvapení.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *