Pokročilá separační linka z Nizozemí

Na jedné straně tlak, daný zvýšenými poplatky za skládkování odpadů, a na druhé pak vyšší poptávka po opětovném materiálovém využití odpadních surovin.

Obojí vytváří v Evropské unii prostředí, ve kterém je stále výhodnější využívat pokročilé sigle-stream separační linky, které snižují objem ukládaného odpadu a zároveň dodávají systematicky roztříděný recyklovatelný materiál.

Zařízení společnosti Bollegraaf je určeno k separaci využitelných složek komunálního odpadu, jako například novin, směsného papíru, plastových obalů, PET lahví, nápojových kartónů a skla, které po vytřídění automaticky balíkuje pro další zpracování. Méně sběru do barevných kontejnerů znamená podle výrobce linky také menší náklady na logistiku, z níž vyplývají nižší náklady a nižší emise CO2. Automatizované procesy znatelně snižují náklady na pracovní síly.


PROCES PO KROCÍCH

Podívejme se na jednotlivé klíčové momenty v procesu separace recyklovatelných materiálů (čísly jsou označeny jednotlivé kroky ve schématu).

Jeřábový drapák nakládá dovezený směsný odpad přes bubnovou násypku na pojízdný pás (1). V násypce se otevřou a zploští kartonové krabice, čímž se vytváří kontinuální a rovnoměrný tok materiálu pro linku. Při manuálním předtřídění jsou pak z proudu odpadů odebrány a vyčleněny všechny tuhé odpady, kovové složky a fólie (2). Následuje několik za sebou řazených sít k oddělení papíru, kartonu a lepenky (3).

Dvojité síto například separuje ve svrchní etáži papírovou složku většího formátu než A3, a v nižší pak přetřiďuje do velikosti A4. Papírový materiál z dolní etáže je přiváděn na třídič PaperSpike (systém Grumbach), kde se oddělí veškerá zbývající vlnitá lepenka. Jde o hrotový buben, jehož pásové hroty proniknou papírem a lepenkou, ale kvůli odlišné tuhosti papír hned odpadne, zatímco karton je dopravován na konec toku, kde je separován do samostatné sekce.

Dalším krokem při separaci papíru a lepenky představuje nakloněné síto Lubo Systems. Díky sklonu se zde plastové láhve skulí nazpět, zatímco smíšený papír pokračuje dál. Směsný papír je pak optickým senzorem roztříděn.

K třídicím kapacitám jsou přiřazeny kroky manuálního třídění a kontroly (4) sloužící k oddělení zbývajících nevhodných složek. Kontrolu kvality papíru může provádět i robotická jednotka, pokud je instalována. Separační robot vytřídí 70 kusů za minutu.

Za sítem Lubo je nainstalována separace skla, kde je automaticky oddělena skleněná složka odpadu (5). Poté směřuje materiálový tok do separátoru PaperMagnet (6), v němž se oddělují zbývající fólie, papír a lepenka, oddělují se zde 2D a 3D materiály. Následná magnetická separace odklání z toku linky kovové materiály (7). Zbytek je veden k separátorům s optickými senzory (8), které zajišťují třídění plastů na jednotlivé složky (PET, PE, PP, PS a další). Nakonec jsou ještě odděleny hliníkové plechovky pomocí separátoru s vířivými proudy (9).

NÍZKÉ PROVOZNÍ NÁKLADY

Holandská sigle-stream separační linka Bollegraaf se prezentuje nejnižšími provozními náklady na zpracování jedné tuny komunálního odpadu, což může být zárukou rychlé návratnosti investice. Většina benefitů provozu zařízení ale vyplývá už z prostého konceptu jednoproudé linky: ve své podstatě snižuje množství emisí produkovaných na transport odpadu k místu zpracování, a vyšší výnosností tím, že nám tu vypadávají jednotlivé separované a dále využitelné složky odděleně. Pokročilá automatizace provozu znamená nižší náklady na pracovní sílu, a je i zárukou vysoké kvality vytříděného materiálu. Na druhé straně je však třeba brát v úvahu investice, náklady na údržbu či možnou poruchovost své komplexní linky.

 

Automatizované procesy znatelně snižují náklady na pracovní síly.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *