Podnikatelé říkají: pro výkup kovů není třeba měnit legislativu

Snaha o změnu zákona o odpadech kvůli výkupu kovů zatím neskončila úspěchem. Senátní výbor ji poslal do dalšího projednávání jen s minimálními úpravami.

Přes velký tlak obcí na to, aby do zákona o odpadech byla vložena možnost obcí zakázat formou obecně závazné vyhlášky provoz výkupen a sběren odpadů, byl v Ústavně-právním výboru Senátu stažen původní návrh senátorů Zemana, Doubravy, Lebedy, Bayerové, Krejči a Dernerové (tisk 196). Bylo přijato alternativní řešení, které se zmocněním obcí již neoperuje. Stávající platný zákon o odpadech č. 185/2001 Sb., § 78, čl. 4, odst. b) je doplněn jednou větou (viz box). V tomto znění senátní výbor schválil návrh k dalšímu projednání.

JE POTŘEBNÁ ÚPRAVA?

Rozhodnutí senátního výboru potěšilo provozovatele sběren a obchodníky se šrotem. V právní analýze, kterou si nechalo zpracovat Sdružení výkupců a zpracovatelů druhotných surovin, se uvádí: „Při aplikaci trestního zákona by měly orgány činné v trestním řízení stíhat osoby, které vykupují kovový odpad zakázaný vyhláškou. Podle důvodové zprávy k tomu nedochází.“

Podobně to vidí i Ing. Ondřej Sýkora (býv. Kovošrot): „Zlodějna je jen zástupný problém, který je omezen pouze na zanedbatelnou část sběren. Kontrolní činnost obcí, měst i krajských úřadů (KU) je naprosto nedostatečná. Jak může v obci nebo ve městě fungovat sběrna-výkupna, která nemá souhlas k činnosti? Co dělají kontrolní orgány obce, města?“

SBĚRNY LZE OVLIVNIT

Podle kritiků již dnes existuje dost způsobů jak fungování sběren ovlivnit. Podle současného znění zákona musí dát souhlas k provozování sběrny příslušný krajský úřad, referát životního prostředí. Před vydáním rozhodnutí krajský úřad hodnotí předložené kolaudační rozhodnutí, splnění zákonných norem, provádí se místní šetření. Zkoumá také, zda je záměr v souladu se závaznými částmi řešení plánu odpadového hospodářství kraje atd. Povolení provozu je vždy na dobu určitou, zpravidla na období tří až pěti let. Také samotná obec je v účastníkem řízení, a může tedy do něj zasahovat.

Petr Homola z miniaturní Strany soukromníků České republiky napsal v Parlamentních listech. „Podle mého názoru, lze situaci řešit častými a důkladnými kontrolami a podstatným finančním postihováním sběren, které vykupují zakázané odpady a při opakovaném porušování by měl úřad přistoupit k odejmutím povolení k výkupu a provozu sběrny. Navíc se v připravované novele zákona vůbec nepočítá s možností se jakkoliv bránit.“ A zmiňovaný právní rozbor dodává, že pravomoc k vydávání omezujících nebo dokonce zákazových vyhlášek, která je novelou navrhována ve prospěch obcí, by nepochybně narušila hospodářskou soutěž provozovatelů zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů.

LEGISLATIVA

Navrhovaná úprava (nový text vyznačen tučně)

§ 78

(4) Krajský úřad zruší nebo změní rozhodnutí o udělení souhlasu, který spadá do jeho kompetence podle tohoto zákona, v případě, že

b) provozovatel zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů není schopen zajistit podmínky ochrany životního prostředí stanovené v právních předpisech nebo poruší zákaz výkupu odpadů stanovených prováděcím právním předpisem od fyzických osob…

Stávající úprava

§ 78

(4) Krajský úřad zruší nebo změní rozhodnutí o udělení souhlasu, který spadá do jeho kompetence podle tohoto zákona, v případě, že

b) provozovatel zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů není schopen zajistit podmínky ochrany životního prostředí stanovené v právních předpisech …

Pozn.: Zmiňovaný prováděcí právní předpis je vyhláška 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *