Platnost POH se prodlouží o rok a půl

Současný Plán odpadového hospodářství platí již deset let - byl schválen v roce 2003. Ke dni ukončení jeho platnosti by měl být hotov nový POH. Bude?

Tuto otázku lze zodpovědět hned v úvodu. Ačkoliv starý POH přestává platit ke 30. červnu 2013, nový POH k prvnímu červenci nebude. Řešení, které zvolí Ministerstvo životního prostředí, předjímal v článku v dubnovém čísle časopisu ředitel odboru odpadů MŽP Dr. Ing. Lubomír Chytka: platnost současného „starého“ POH se prodlouží, aby byl čas připravit POH nový.

Docílit toho lze prostou novelizací nařízení vlády č. 197/2003 Sb. V jeho paragrafu 1 je platnost POH stanovena na 10 let od nabytí účinnosti. Tento údaj se nahradí termínem 31. 12. 2014. V důvodové zprávě ke změně nařízení se říká: „V rámci přípravy nového POH ČR však došlo k posunu termínu jeho dokončení. S ohledem na aktuální stav přípravných prací a nezbytnost posouzení vlivů koncepce na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, je zřejmé, že nový POH ČR bude připraven nejdříve k 1. červenci 2014. Z důvodu zachování časové rezervy pro případné zdržení v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí se navrhuje prodloužit platnost současného POH ČR do 31. prosince 2014.“


V SOULADU S LEGISLATIVOU

Navrhovaná změna je v souladu se zákonem o odpadech i evropskou rámcovou směrnicí. Paragraf 42 zákona o odpadech požaduje zpracování POH na dobu nejméně deseti let, horní limit platnosti však neuvádí. Rámcová směrnice zase ukládá členským státům, aby takové plány byly vyhodnoceny a případně revidovány alespoň jednou za šest let. „To však neznamená, že tyto plány musí být po každých šesti letech obměňovány. V České republice v současné době probíhá vyhodnocování stávajícího POH ČR v rámci přípravy nového plánu. Navrhované nařízení vlády, kterým se prodlužuje platnost současného POH ČR, je v souladu jak s rámcovou směrnicí o odpadech, tak i s dalšími prameny práva Evropské unie. Naopak stav, kdy by platnost současného POH ČR prodloužena nebyla, a nový POH ČR by nebyl do 30. června 2013 přijat, by mohl být interpretován jako porušení práva Evropské unie,“ vysvětluje důvodová zpráva.

Připomínkové řízení ke změně nařízení skončilo k 20. květnu. Dá se očekávat, že i další legislativní proces proběhne úspěšně a na další POH si počkáme zhruba ještě rok a půl.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *